Centrum celoživotního vzdělávání

Kurz anglického jazyka k prohloubení odborné kvalifikace učitele 1. stupně základní školy

Akreditováno MŠMT - č.j. 36348/2015-2-831- vhodné do projektu tzv. šablon pro 1.st ZŚ

Obsah – podrobný přehled témat výuky
 
Program obsahuje předměty, které se vztahují k výuce angličtiny (fonetiku, praktickou gramatiku, komunikativní cvičení a zejména didaktiku angličtiny). Program je zaměřen jednak na zvyšování úrovně učitelů angličtiny na NŠ, jednak na aktuální trendy ve výuce angličtiny včetně práce s žáky se specifickými poruchami učení.

Forma výuky


Prezenční výuka formou cvičení, seminářů a závěrečného workshopu.

Vzdělávací cíl


V rámci studia k prohlubování odborné kvalifikace celoživotního průběžného vzdělávání vzdělávání podle § 10, vyhl. 317/2005 je cílem podpořit zájem učitelů na 1. stupni ZŠ vyučovat angličtinu. Poskytnout jim dostatek informací a podnětů jak v oblasti praktického jazyka tak v oblasti metodiky výuky angličtiny pro jejich konkrétní práci s dětmi. V neposlední řadě je cílem stimulovat jejich vlastní rozvoj a další vzdělávání v oboru.

Hodinová dotace


96 hodin přímé výuky a 4 hodiny závěrečného workshopu.
Kurz je realizován přímou formou 12 hodin výuky jednou za čtrnáct dní, vždy po 6 ti hodinách v pátek a v sobotu.

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů


Počet účastníků je plánován pro max. počet 20. Cílovou skupinou jsou učitelé 1. stupně ZŠ, kteří kromě své specializace vyučují i anglický jazyk, aniž mají pro tento předmět odbornou průpravu.

Plánované místo konání

Katedra anglistiky na PF UJEP

Odborný garant

PhDr. Dana Sedlmajerová, CSc. – absolventka FFUK odborná asistentka katedry anglistiky PF UJEP Ústí n. L od roku 1989. Má zkušenosti s výukou angličtiny učitelů1.st ZŚ v denním studiu,kde učila praktickou gramatiku. Jako garantka odpovídá za zajištění a kvalitu výuky v souladu se studijním programem. V rámci kurzu se zabývá výukou anglicky psané literatury a angloamerických reálií a praktického jazyka. Hlavní oblastí odborného zájmu (a publikační činnosti) je americká literatura 20. století. Ve své učitelské praxi zároveň využívá zkušeností ze studijních pobytů ve Velké Británii a USA.

Materiální a technické zabezpečení


Poskytne Katedra anglistiky na PF Ústí n.L. a CCV PF v jazykových učebnách PF UJEP.

Způsob vyhodnocení akce


Za závěr kurzu bude zorganizován workshop, ve kterém vystoupí účastníci kurzu k problematice výuky angličtiny na svých školách. Celý kurz bude hodnocen v rámci diskuse, případně anketou. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastníci osvědčení.

Předpokládaná cena pro jednoho účastníka: 8200,- za kurz

Přihláška – kurz AJ k prohloubení odborné kvalifikace učitele 1. stupně ZŠ

Přihlásit se do kurzu

Podmínky

Podle zákona č.111/1998 Sb.§ 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.
Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou, viz kontakty CCV. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: posta@msmt.czPokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.