Centrum celoživotního vzdělávání

Kurz výuky cizího jazyka Angličtina A1, A2, B1/B2 (CŽV a KS)

Akreditace DVPP: 6734/2015-1-226 - vhodné do projektu tzv. šablon pro 2.st. ZŠ, SŠ
 
Hodinová dotace 16 hodin výuky

Předpokládaný počet účastníků v kurzu min. 10

Cílovou skupinou budou

Učitelé  ZŠ a MŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ

Plánové místo konání

Jazyková učebna Centra jazykové přípravy PF, České mládeže 8, Ústí nad Labem

Odborný garant

Mgr. Zuzana Procházková, Ph.D. proděkanka PF

Způsob vyhodnocení akce

Certifikát o absolvování jazykového kurzu celoživotního vzdělávání v rámci DVPP na CCV PF UJEP dané úrovně.

Požadavky k získání certifikátu

aktivita při jazykových cvičeních, schopnost konverzace na daná témata

Předpokládaná cena kurzu pro jednoho účastníka: 2 150,-Kč

1. Angličtina A 1 - úplní začátečníci

Obsah - podrobný přehled témat výuky
 1. Pozdravy, vzájemné představování s ohledem na kulturu země daného cizího jazyka v různých společensko-geografických souvislostech
 2. Seznámení se specifiky daného jazyka (např. písmo, abeceda, hláskování, zásady slovosledu
 3. Základní osobní informace, vyplnění jednoduchého osobního dotazníku
 4. Denní program (popis rutinních činností doma, ve škole,práci, ...)
 5. Popis objektů (např. popis jednoduchých obrázků: názvy běžných předmětů, velikosti, barvy, materiály, tvary)
 6. Vyjadřování osobních pocitů a postojů (kladné a záporné emoce a postoje: přídavná jména, konstrukce ne/líbí se mi, ne/mám rád, ...)
 7. Kupuji a platím (komunikaceběžných situacích týkajících se ceny zboží nebo služeb, manipulace s penězi a placení)
 8. Vše, co o sobě a svém životě dokážu říci (prácepsaným textem – osobní prezentace v psané a mluvené podobě)

Vzdělávací cíl

Kurz dává základy řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka), komunikativních funkcí (city, postoje), které umožňují komunikaci v jednoduchých situacích běžného života. Jazyková úroveň odpovídá úrovni A 1 Evropského referenčního rámce.

Student získá základy řečových dovedností, jazykových prostředků a komunikativních funkcí pro komunikaci v jednoduchých situacích běžného života na jazykové úrovni A 1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

2. Angličtina A 2- mírně pokročilí

Obsah - podrobný přehled témat výuky:

 1. Osobní prezentace, rodina – charakteristika, příbuzenské vztahy, zájmy
 2. Popis osoby (vzhled, vlastnosti)
 3. Bydlení – typy bydlení, popis domu (bytu), vybavení domácnosti
 4. Volný čas – zájmy (kultura, sport,...), režim dne
 5. Nakupování – obchody a zboží v nich, způsoby placení, popis průběhu nákupu v různých typech prodejen
 6. Národní kuchyně – typické stravování v naší zemi a v příslušné cizí zemi, restaurace a hotely. Stravování studentů univerzity
 7. Cestování – dopravní prostředky, způsoby dopravy, cesta do školy, do zaměstnání, do zahraničí, ubytování
 8. Lékařská péče – běžné lékařské vyšetření, nemoci a jejich léčení, prevence
 9. Systém vzdělávání – u nás a v příslušné zemi, typy škol,
 10. Zaměstnání – druhy zaměstnání, potřebná kvalifikace, životní dráha.

Vzdělávací cíl

Kurz je zaměřen na osvojování jazykových dovedností na mírně pokročilé úrovni (A1-A2 Společného evropského referenčního rámce jazyků). Cílem kurzu je zejména rozvíjení schopnosti studentů komunikovat v jednodušších situacích běžného života a ve vybraných situacích studijních / profesních. Rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení dovedností potřebných k četbě jednoduchých odborných textů je jedním z cílů kurzu. Konverzační témata: rodina, bydlení, volný čas, režim dne, cestování, ubytování, nakupování, lékařská péče, systém vzdělávání, studium na VŠ, zaměstnání, životní prostředí, reálie příslušných zemí. Kurz rozvíjí základy obecného jazyka a dává základy obecně odborného jazyka. Zejména se jedná o rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení dovedností potřebných k četbě jednoduchých odborných textů a ke komunikaci v jednoduchých nespecifických profesních situacích. Úroveň odpovídá přibližně úrovni A 2 Evropského referenčního rámce.

Způsobilosti

Student rozvíjí základy obecného jazyka a získá základy obecně odborného jazyka na úrovni A 2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Kurz dává základy řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka), komunikativních funkcí (city, postoje), které umožňují komunikaci v jednoduchých situacích běžného života.

3. Angličtina B 1- B 2 – středně pokročilí

Obsah - podrobný přehled témat výuky:

 1. Prezentace studovaného oboru, fakulty a univerzity, profesní kariéry
 2. Struktura univerzity, fakulty, akademický rok a jeho části, systém studia (kurzy – názvy, obsah, kreditní systém, struktura univerzity, fakulty, diplomová práce, státní závěrečná zkouška)
 3. Charakteristika studovaného oboru z hlediska studia a uplatnění v praxi
 4. Práceodborným textem (anotace / resumé odborného textu)
 5. Společenské problémy – zaměstnanost, sociální a zdravotní zabezpečení
 6. Základy kompozice ve formální korespondenci (psaní strukturovaného životopisu, žádosti o práci)
 7. Společenské problémy – závislosti
 8. Společenské problémy – životní prostředí (problémy, ochrana, ...)

Vzdělávací cíl

Kurz je zaměřen na osvojování jazykových dovedností pro specifické akademické / profesní účely na středně pokročilé úrovni (B1, B2 Společného evropského referenčního rámce jazyků). Cílem kurzu je zejména rozvíjení dovedností potřebných k četbě odborných textů a k prohloubení schopnosti studentů komunikovat v různých studijních či profesních situacích. Studenti si rozšíří slovní zásobu v rámci svého oboru a naučí se práci s gramatickými strukturami typickými pro odborný styl. Studenti si procvičí schopnost osobní prezentace v kontextu studia a profese v písemné i ústní podobě.

Způsobilosti:

Student si osvojí jazykové dovednosti v oblasti cizího jazyka pro profesní účely na úrovni B1-B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Přihlásit se do kurzu

Podmínky

Podle zákona č.111/1998 Sb.§ 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.
Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou, viz kontakty CCV. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: posta@msmt.czPokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.