Centrum celoživotního vzdělávání

0 Němčina A1, A2, B1/B2 - kurzy zdokonalení jazykových dovedností

Akreditace DVPP: 387/2018-2-21 vhodné do projektu tzv. šablon pro 2.st. ZŠ, SŠ

Hodinová dotace je 16 hodin výuky.

Předpokládaný počet účastníků v kurzu je 10.
Cílovou skupinou budou  učitelé ZŠ a MŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ, učitelé MŠ.
Způsob vyhodnocení akce: Certifikát o absolvování jazykového kurzu celoživotního vzdělávání v rámci DVPP na CCV PF UJEP dané úrovně.
 
Předpokládaná cena kurzu pro jednoho účastníka 2150,-Kč
  
1. Němčina A 1 – úplní začátečníci

Obsah - podrobný přehled témat výuky:

1.Pozdravy, vzájemné představování s ohledem na kulturu země daného cizího jazyka v různých společensko-geografických souvislostech 2 hod.
2.Seznámení se specifiky daného jazyka (např. písmo, abeceda, hláskování, zásady slovosledu, …) 2 hod.
3.Základní osobní informace, vyplnění jednoduchého osobního dotazníku 2 hod.
4.Denní program (popis rutinních činností doma, ve škole, v práci, …) 2 hod.
5.Popis objektů (např. popis jednoduchých obrázků: názvy běžných předmětů, velikosti, barvy, materiály, tvary) 2 hod.
6.Vyjadřování osobních pocitů a postojů (kladné a záporné emoce a postoje: přídavná jména, konstrukce ne/líbí se mi, ne/mám rád, …) 2 hod.
7.Kupuji a platím (komunikace v běžných situacích týkajících se ceny zboží nebo služeb, manipulace s penězi a placení) 2 hod.
8.Vše, co o sobě a svém životě dokážu říci (práce s psaným textem – osobní prezentace v psané a mluvené podobě) 2 hod.

Vzdělávací cíl:
Kurz  upevňuje samé základy řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), dále pomáhá zefektivnit schopnost užívání již osvojených základních jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka) a rozšiřuje tak komunikační rádius úplných začátečníků v jednoduchých situacích běžného života, zejména na úrovni sebeprezentace. Jazyková úroveň odpovídá úrovni A 1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Účastník upevní a zdokonalí již získané základní řečové dovednosti pro jednoduchou komunikaci na začátečnické úrovni a bude mít možnost v rámci jednotlivých tematických celků ověřit a uplatnit své dosavadní poznatky v oblasti užívání jazykových prostředků.
 
2.Němčina A 2 - mírně pokročilí

Obsah - podrobný přehled témat výuky:

1.Osobní prezentace, rodina – charakteristika, příbuzenské vztahy, zájmy (2 hod.)
2.Popis osoby – vzhled, vlastnosti (1 hod.)
3.Bydlení – typy bydlení, popis domu (bytu), vybavení domácnosti (1 hod.)
4.Volný čas – zájmy, kultura, sport, režim dne (1 hod.)
5.Nakupování, placení, nákupy v různých typech prodejen (1 hod.)
6.Národní kuchyně, restaurace, ingredience (1 hod.)
7.Cestování – dopravní prostředky, dojíždění, turistika, ubytování (2 hod.)
8.Lékařská péče – běžná lékařská péče, nemoci, prevence (2 hod.)
9.Systém vzdělávání, typy škol, stupně vzdělávání (3 hod.)
10.Zaměstnání – druhy profesí, kvalifikace, kariéra. (2 hod.)

Vzdělávací cíl:
Kurz je zaměřen na upevnění dosavadních jazykových dovedností na mírně pokročilé úrovni (A2 Společného evropského referenčního rámce jazyků). Cílem kurzu je zejména zdokonalení schopnosti účastníků komunikovat v jednodušších situacích běžného života a v běžných obecně profesních situacích. Účastníci budou prostřednictvím obsahu kurzu směřováni v rovině všech řečových dovedností zejména k efektivnímu užívání slovní zásoby v rámci upevňování dosud osvojených řečových dovedností a s ohledem na komunikativní funkce jazyka.
Kurz upevňuje základy obecného jazyka s akcentem na osobní a profesní sebe-prezentaci a pomáhá účastníkům zdokonalit již nabyté jazykové dovednosti.
Způsobilosti: účastník upevňuje a zdokonaluje již získané základy obecného a obecně profesního jazyka na úrovni A 2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz tedy upevňuje již získané základy řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), schopnost efektivního užívání jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka), prohlubuje povědomí o komunikativních funkcích (city, postoje).

 
3.Němčina B 1 – B 2 –středně pokročilí

Obsah - podrobný přehled témat výuky:

1.Prezentace oboru, školy, studijní a profesní kariéry (2 hod.)
2.Struktura řízení vzdělávání a chod školy (2 hod.)
3.Společenské problémy – zaměstnanost, sociální a zdravotní zabezpečení – práce s klíčovými pojmy (2 hod.)
4.Společenské problémy – závislosti – práce s klíčovými pojmy (2 hod.)
5.Společenské problémy – prevence kriminality – práce s klíčovými pojmy (2 hod.)
6.Společenské problémy – globální témata ochrany životního prostředí – práce s klíčovými pojmy (2 hod.)
7.Běžná formální korespondence (2 hod.)
8.Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka (CLIL metoda) – úvod do problematiky (2 hod.)

Vzdělávací cíl:
Kurz je zaměřen na upevnění a zdokonalení jazykových dovedností s akcentem na specifické profesní účely na středně pokročilé úrovni (B1-2 Společného evropského referenčního rámce jazyků). Cílem kurzu je zejména upevnění jazykových dovedností potřebných k četbě profesních textů a zdokonalení schopnosti účastníků komunikovat ve formálnějších profesních situacích. Účastníci si upevní slovní zásobu v oblastech společenské problematiky i běžné formální profesní komunikace a v kurzu se dozví, jak nadále zefektivnit jazykovou práci s gramatickými strukturami typickými pro formální styl. Upevní své schopnosti v oblasti osobní prezentace v kontextu studia a profese v písemné i ústní podobě. Účastníci zároveň získají základní povědomí o možnostech integrovaného jazykového a obsahového vzdělávání – kurz bude kromě seznámení s tímto přístupem s využitím principů této metody pracovat i v rámci uvedených témat.
Způsobilosti: Účastník si upevní a zdokonalí stávající jazykové dovednosti v oblasti cizího jazyka zejména pro profesní účely na úrovni B1-B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Přihlásit se do kurzu

Podmínky

Podle zákona č.111/1998 Sb.§ 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.
Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou, viz kontakty CCV. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: posta@msmt.czPokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.