Centrum celoživotního vzdělávání

Emoční inteligence a rozvoj sociálních dovedností

Emoční inteligence a rozvoj sociálních dovedností - vhodné do projektu tzv. šablon pro MŠ

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Akreditace MŠMT: 28298/2017-2-1054

Vzdělávací cíl

doplnit dle jakého paragrafu Cílem kurzu je prohloubení odborné kvalifikace učitele v souladu s ustanovením § 10, vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
V kurzu účastníci využijí vědomostí a dovedností získané v předchozím studiu v psychologické oblasti.
Kurz posílí kompetence posluchačů ve vztahu k rozvoji a využití emoční inteligence. Vedle teoretického zázemí, které je součástí úvodu jednotlivých kapitol, je kurz významně stavěn na praktických cvičeních, jejichž podstatou je introspekce, sebepoznání, sebezkušenost a seberozvoj.
Podstatné je osvojení si principů, technik a dovednosti poznávání sebe i druhých, vnímání shod a odlišností s druhými, rozvoje koheze sociální skupiny a rozvoje zdravého sebevědomí a emoční inteligence vlastní i druhých.

Hodinová dotace + vzdělávací cíl

40 hodin přímé výuky (4 bloky po 8 hodinách – přímá výuka, 1 blok 8 hodin – prezentace vlastních výstupů, reflektivní dialog, zpětná vazba, shrnutí)

Prostřednictvím rozšířených teoretických poznatků, osvojených principů, metod a technik posluchači úspěšně zvládnou úkoly spočívající v rozvoji zdravého sebevědomí a emoční inteligence vlastní i u druhých, v rozvoji pozitivních mezilidských vztahů a posilování psychické harmonie.

Počet účastníků

20. Doporučeno pedagogickým pracovníkům – učitelům v MŠ podle zákona č. 563/2004 § 2 odst. 2, písm. a).

Plánové místo konání

Budova PF UJEP, Hoření 13, Ústí nad Labem

Odborný garant

PhDr. Renata Hajná, Ph.D.

Požadavky na účastníky kurzu

Aktivní účast posluchačů v kurzu, zapojení do jednotlivých aktivit s cílem vytvoření vlastní zkušenosti a náhledu ve sledované oblasti. Vypracování návrhu rozvoje zdravého sebevědomí a rozvoje emoční inteligence, realizace návrhů u vybraného jedince; prezentace a rozbor výsledků realizace návrhů.

Absolvent získá osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání (§ 10, vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků).

Cena za jednoho účastníka 3600,-

Přihlásit se do kurzu

Podmínky

Podle zákona č.111/1998 Sb.§ 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.
Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou, viz kontakty CCV. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: posta@msmt.czPokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.