Centrum celoživotního vzdělávání

Mediace pro pedagogické pracovníky

Vhodné do projektu MŠ, tzv. šablony - Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Akreditace MŠMT: 28298/2017-2-1054

Vzdělávací cíl: Cílem kurzu je prohloubení odborné kvalifikace učitele v souladu s ustanovením § 10, vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Kurz si klade za cíl teoreticky obsáhnout a prakticky procvičit preventivní strategie předcházení konfliktů, způsoby a techniky pro řešení konfliktů a sporů ve školní praxi. Absolvent si osvojí dovednost aktivně a nestranně naslouchat zainteresovaným stranám a zvolit z repertoáru komunikačních technik tu nejvhodnější pro konkrétní situaci. Bude umět zvládat konflikty a konstruktivně vyjednávat. Bude umět používat a aplikovat direktivními a nedirektivní komunikační techniky k řešení konfliktů a sporů. Bude schopen nastavit pravidla vzájemné komunikace, popř. spolupráce mezi zainteresovanými stranami, či volbu doporučení další spolupráce se specialisty (odbornými pracovníky).

Absolvent bude schopen: identifikovat zdroje konfliktů, efektivně komunikovat a vhodným způsobem předcházet konfliktům, aktivně naslouchat, používat neutrální jazyk, být neutrální při vyjednávání, přeformulovat pozice v zájmy, pracovat s rozbouřenými emocemi stran.

Hodinová dotace: 40 hodin přímé výuky (4 bloky po 8 hodinách), v průběhu výuky dojde k rovnoměrnému rozložení teoretických a praktických bloků.

Počet účastníků: Max. počet účastníků 14. Určeno pro pedagogické pracovníky - učitele v MŠ, podle zákona č. 563/2004 Sb. §2 odst. 2, písm.a)

Místo konání: Plánované místo konání budova PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Hoření 13, Ústí nad Labem, případně dle požadavků škol.

Odborný garant předmětu: Mgr. David Karel, Ph.D.

Požadavky na účastníka kurzu: Aktivní zapojení do výuky, reflektivní dialog a reflexe volby preventivních strategií v reálných situacích. Poskytování zpětné vazby ostatním účastníkům. Absolvent získá osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání (§ 10, vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků).

Cena za jednoho účastníka 3 600,- Kč.

Přihlásit se do kurzu

Podmínky

Podle zákona č.111/1998 Sb.§ 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.
Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou, viz kontakty CCV. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: posta@msmt.czPokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.