Centrum celoživotního vzdělávání

Rozvoj expresivních schopností prostřednictvím tvořivé dramatiky

Akreditace MŠMT: 28298/2017-2-1054 - vhodné pro projekt tzv. šablon pro MŠ

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Vzdělávací cíl

Cílem kurzu je prohloubení odborné kvalifikace učitele v souladu s ustanovením § 10, vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

V kurzu se seznámí účastníci s různými formami a metodami tvořivé dramatiky, jejich možnostmi využití v pedagogické a sociální praxi. Kurz je zaměřen na osvojení si metod a technik tvořivé dramatiky a zejména jejich uplatnění v MŠ (živé obrazy, narativní pantomima, boční vedení, hra v situaci, hra v roli, apod.). Podstatné je osvojení si principů tvořivě dramatické práce, uvědomění si svých možností týkajících se verbální a nonverbální komunikace, práce s dechem, hlasem a psychosomatickými zvláštnostmi vlastního projevu. Účastníci by měli být schopni na základě absolvování kurzu využít průpravné hry, cvičení a improvizace, které si osvojí, zvládnout komunikační situace (fiktivní i reálné). Umět minimalizovat komunikační bariéry a využívat verbálních a nonverbálních prostředků k úspěšnému průběhu komunikace v tvořivě dramatické práci.

Stěžejní je prostřednictvím konkrétních her, cvičení a improvizací rozvinout hlubší expresivní schopnosti každého účastníka.

Hodinová dotace – vzdělávací cíl

4 bloky po 8 hodinách - výuka

1blok 6 plus 2 – prezentace vlastních výstupů, reflektivní dialog, zpětná vazba, shrnutí

Celkem 40 hodin

Prostřednictvím tvořivě dramatických činností a vlastních realizací výstupů rozvinout hlubší expresivní projevy a schopnosti zúčastněných pedagogů. Zvládnout základní herní situace a umět je dále využít v pedagogické a sociální praxi.

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů

15. Doporučeno pedagogickým pracovníkům podle zákona č. 563/2004 Sb. §2 odst. 2, písm.a) – učitelům v MŠ.

Plánované místo konání

Budova PF UJEP, Hoření 13 - prostory KT2

Odborný garant

PhDr. Dana Novotná, Ph.D.

Materiální a technické zabezpečení:

Volný prostor s kobercem s možností variability umístění židlí, rekvizity, předměty a loutky využité v tvořivě dramatických hrách a improvizacích, Orffovy nástroje. Materiál pro zpracování úkolů (papíry A4).

Požadavky na účastníka
Zvládnout konkrétní herní situace s použitím základních metod a technik tvořivé dramatiky. Umět je následně využít ve své pedagogické praxi.Osvojit si správné zásady hlasového projevu a uvědomit si specifika práce s dětským hlasem.Zrealizovat vlastní vystoupení formou monologu, dialogu, případně úryvku divadelní hry.Umět využít literární text jako námět pro tvořivě dramatické aktivity. Dokázat zpracovat konkrétní úkoly týkající se práce s textem.Uvědomit si možnosti práce s předmětem a rekvizitou, specifika využití loutek v tvořivé dramatice v MŠ.Realizovat a prezentovat vlastní tvořivě dramatickou činnost s dětmi v různém pedagogickém a sociálním prostředí.Prostřednictvím tvořivě dramatických činností a realizací výstupů rozvinout svůj expresivní projev.

Vlastní prezentace výstupů a reflektivní dialog na základě přímé realizace vlastní tvořivě dramatické práce s dětmi v různém pedagogickém a sociálním prostředí. Zpracování konkrétních úkolů, jež souvisejí s prací s literárním textem (interpretace, improvizace). Závěrečný reflektivní dialog, zpětná vazba zúčastněných.

Absolvent získá osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání (§ 10, vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků).

Cena za jednoho účastníka 3600,- Kč.

Přihlásit se do kurzu

Podmínky

Podle zákona č.111/1998 Sb.§ 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.
Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou, viz kontakty CCV. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: posta@msmt.czPokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.