Centrum celoživotního vzdělávání

Artefiletika a muzikofiletika jako cesta k sebepoznání

Akreditace 818/2015-1-26- vhodné do projektu tzv. šablon pro MŠ

Osobnostního a sociálního rozvoj pro učitele

Kurz je realizován ve 3 blocích:

 1. Muzikofiletický blok (14 hodin), 4hod. teorie a 10 hod. praktických cvičení a reflexe
 2. Artefiletický blok (14 hod), 4hod. teorie a 10 hod. praktických cvičení a reflexe
 3. Společný blok (12 hod), 4 hod. teorie a 8 hod. praktických cvičení a reflexe

Podrobný přehled témat:

 1. Muzikofiletika
  • Kořeny muzikofiletiky
  • Muzikofiletika, obsahy a formy
  • Možnosti využití ve školství

 2. Artefiletika
  • Kořeny artefiletiky
  • Vymezení artefiletiky
  • Základní pojmy
  • Struktura artefiletické hodiny
  • Specifika artefiletické hodiny
  • Hodnocení v artefiletice
  • Možnosti využití ve školství

 3. Společný blok
a) Prevence vyhoření, psychohygiena
- „odvrácená strana“ práce pedagoga, nároky na osobnost a vztahy
- Syndrom vyhoření a syndrom pomocníka (podle W. Schmidbauera)
- Prevence
b) Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
- Specifické vzdělávací potřeby dětí a z toho vyplývajíc nároky na verbální a neverbální komunikaci pedagoga v mateřské a základní škole (zisky vyplývající z artefiletiky a muzikofiletiky při seberozvoji pedagoga)

Požadavky na účastníky kurzu

Aktivní účast na seminářích. Studium vymezené části odborné literatury, ověření kolokviální formou diskuse.

Vzdělávací cíl

V kurzu se seznámí účastníci s problematikou osobnostně sociálního rozvoje, zaměřenou na osobnost pedagoga v počátečním vzdělávání. Osvojí si techniky a principy zážitkově a prožitkově orientovaných přístupů v expresivní hudební a výtvarné výchově (artefiletika, muzikofiletika), které podporují rozvoj verbální a neverbální komunikace pedagoga. Tyto techniky budou schopni účastníci využívat jako prevenci negativních jevů v pedagogické profesi (syndrom vyhoření, konflikty na pracovišti, náročnost profese učitele). Formou relaxace či autentického expresivního sebevyjádření hudebními a výtvarnými prostředky dokáží účastníci reflektovat vlastní zkušenosti a prožitky.

Hodinová dotace 40 hodin přímé výuky

Kurz je realizován ve 3 blocích

 1. Muzikofiletický blok (14 hodin), 4hod. teorie a 10 hod. praktických cvičení a reflexe
 2. Artefiletický blok (14 hod), 4hod. teorie a 10 hod. praktických cvičení a reflexe
 3. Společný blok (12 hod), 4 hod. teorie a 8 hod. praktických cvičení a reflexe

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů

Počet účastníků 16, vhodné pro pedagogy - učitele MŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 6.

Plánové místo konání

Ateliér, studio. (KVK PF UJEP)

Odborný garant Doc. Jitka Géringová, Ph.D.

Způsob vyhodnocení akce

Výsledný vzdělávací efekt bude zjišťován jednak průběžným plněním dílčích úkolů a jejich rozborem a závěrečnou diskuzí nad získanými dovednostmi z probírané problematiky. Evidence účastníků bude vedena standardními metodami využívanými na CCV PF UJEP, obdobně i hospitace a kontrola činnosti vyučujících.

Absolvent získá osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání (§ 10, Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků).

Předpokládaná cena 3600,-

Přihlásit se do kurzu

Podmínky

Podle zákona č.111/1998 Sb.§ 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.
Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou, viz kontakty CCV. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: posta@msmt.czPokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.