Centrum celoživotního vzdělávání

Čtenářská gramotnost a rozvoj čtenářských dovedností na 1. stupni ZŠ

Akreditace DVPP do 20.3.2020, MSMT 593/2016-2-26

- vhodné pro šablony 1.st.ZŠ
 
Obsah: Ukázky textů v čítankách a knihách pro čtenáře mladšího školního věku jsou vhodným východiskem pro podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti. Cíle při rozvíjení čtenářské gramotnosti jsou zaměřeny na čtenářskou aktivitu žáků, na podporu čtenářství, na čtení s porozuměním, na čtenářský zážitek, na identifikaci s hrdiny literárních textů, na předvídání, na využití ilustrace, na média a apod. V hodinách literární výchovy na 1. stupni ZŠ pracujeme s žánry dětské literatury, využíváme vhodných forem a metod práce, literárně výchovnou interpretaci chápeme jako klíčovou aktivitu.
 
Kurz v 16 ti hodinové dotaci (4+4+4+4) je zaměřen:
1.
a) Problematika čtenářské gramotnosti, roviny čtenářské gramotnosti, literární text a proces rozvíjení gramotnosti.
b) Způsoby seznámení s textem – poslech a vlastní čtení. Předčítání. Čtení jako dovednost nutná ke zvládnutí čtenářské gramotnosti.
c) Volba vhodných textů k rozvoji čtenářských dovedností a k podpoře gramotnosti.
d) Vnější podpora čtenářství – knihovna, účast rodičů a školy, akce a kampaně na podporu čtenářství.
2.
a) Čtenářské strategie jako postupy, jež lépe zprostředkují žákům porozumění textu. Řízené čtení. Cíle čtenářské gramotnosti.
b) Literární teorie, literární žánry – opakování a doplnění znalostí účastníků kurzu jako nutné východisko k dalším aktivitám v semináři.
c) Literárně výchovná interpretace textu.
d) Komunikace učitele a žáků nad literárním textem.
3.
a) Metody a formy práce s literárními texty při rozvíjení čtenářské gramotnosti, konvergentní a divergentní úlohy.
b) Veršovaný text a jeho literárně výchovná interpretace.
c) Prozaický text a jeho literárně výchovná interpretace.
d) Práce s knihou, využití bilderbuchu pro rozvíjení gramotnosti s využitím ilustrací, propojení textu a obrázku.
4.
a) Využití metod rozvíjejících a podporujících kritické myšlení.
b) Princip třífázového učení
c) Klíčová slova pro porozumění smyslu textu, předvídání, vysuzování, myšlenkové mapy, zpřeházené věty, kostka apod.
d) Volba otázek učitel – žáci, tvoření otázek ze strany žáků.
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům 1. stupně ZŠ. V průběhu kurzu se účastníci aktivně zapojí do činností připravených lektorem. Na konkrétních ukázkách si osvojí a prověří dovednosti, znalosti a kompetence při práci s ukázkami žánrů literatury pro děti mladšího školního věku.
 
Forma: Prezenční
 
Vzdělávací cíl: Naučit pracovat učitele s literárními texty čítanek a vhodných knih pro děti mladšího školního věku tak, aby v hodinách literární výchovy rozvíjeli u žáků 1. stupně ZŠ čtenářskou gramotnost a čtenářské dovednosti.
 
Hodinová dotace: 16 hodin (4x4hodiny)
 
Cílové skupina pedagogů: 25 účastníků, vhodné pro učitele 1. stupně základní školy
 
Odborná garantka a lektorka: PaedDr., Mgr. et Bc. Blanka Janáčková
 
Odborná asistentka Katedry preprimární a primární pedagogiky PF UJEP V Ústí nad Labem, zabývá se metodikou literární výchovy pro 1. st. ZŠ, literaturou pro děti a mládež, literaturou pro děti, literaturou pro děti s didaktikou, světovou literaturou pro děti a mládež.
Způsob vyhodnocení akce: Evidence účastníků bude vedena standardními metodami využívanými na CCV UJEP, obdobně i hospitace a kontrola činnosti vyučujících. Evaluační dotazník pro účastníky kurzu – reflexe obsahu a organizačního zajištění kurzu.
 
Absolvent získá osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání (§ 10, Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) a obdrží certifikát až po absolvování celého semináře, nikoliv pouze vybraných jednotlivých cyklů.
 
Předpokládaná cena (při počtu min.10) pro jednoho účastníka je 2 150,- za celý kurz.

Přihlásit se do kurzu

Podmínky

Podle zákona č.111/1998 Sb.§ 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.
Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou, viz kontakty CCV. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: posta@msmt.czPokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.