Centrum celoživotního vzdělávání

Duševní hygiena

Akreditace MŠMT: 6022/2017-3-283

Vhodné do šablon MŠ, SŠ a VOŠ

Obsah
 
Kurz je zaměřen na oblast psychologie zdraví a duševní hygieny. Součástí kurzu jsou teoretické přednášky, které účastníkům osvětlí základy psychologie zdraví, duševní hygieny. Účastníci se seznámí s patogeny - faktory, které ohrožují naše zdraví a zároveň se salutogeny tedy faktory, které naše zdraví podporují, pozitivně ovlivňují. Mezi hlavní patogeny budou zařazeny stres, frustrace, deprivace, náročné životní situace, mezi salutogeny budou zařazeny duševní hygiena, pohyb, relaxace. Na přednášky navážou praktická cvičení.
 
Praktické cvičení, kde si účastníci budou moci vyzkoušet jednoduché relaxační techniky. Základem bude koncentrace na dech, vnímání svého těla, propojení pohybu a psychiky. Dále zde budou zařazena různá aktivizační psychomotorická cvičení s netradičními pomůckami, jako např. jogurtové kelímky, víčka od PET lahví, noviny.
Závěrečné zhodnocení – 2 hod praxe
 
Závěrečná diskuse, závěrečná zpětná vazba
 
Požadavky na účastníky kurzu
 
aktivní účast na setkáních, závěrečná zpětná vazba k celému kurzu.
 
Forma 16 hodin přímé výuky
 
Vzdělávací cíl:
 
Cílem kurzu je prohloubení odborné kvalifikace učitele v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Účastník umí vysvětlit základní pojmy týkající se oboru psychologie zdraví (stres, zdraví, kvalita života, sociální opora, atd.), účastník umí zdůvodnit důvody vzniku psychologie zdraví jako samostatného oboru. Účastník umí uvést a zdůvodnit faktory, které pozitivně, a které negativně ovlivňují zdraví. Účastník dokáže vysvětlit základní principy duševní hygieny, relaxace a meditace. Účastník zná základní vybrané relaxační a meditační techniky a umí je využít ve své praxi i osobním životě. Účastník zná základní aspekty jógy, dokáže provést základní jógové ásany.
Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů:
20 účastníků, doporučeno pedagogickým pracovníkům MŠ, (ZŠ), SŠ, VOŠ, včetně vedoucích pedagogických pracovníků podle § 2, odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.
 
Plánové místo konání
 
Učebny a tělocvičny na PF UJEP, Hoření 13
 
Odborný garant a lektor Mgr. Tereza Louková, Ph.D.
 
Odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP v Ústí nad Labem – zajišťuje předměty: obecná psychologie, psychologie sportu, psychomotorické hry pro 1. stupeň ZŠ, psychomotorika MŠ, psychologie zdraví, duševní hygiena.
 
Způsob vyhodnocení akce:
 
Výsledný vzdělávací efekt bude zjišťován jednak průběžným plněním dílčích úkolů a jejich rozborem a závěrečnou diskuzí nad získanými dovednostmi z probírané problematiky. Absolvent získá osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání (§ 10, Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků).
Předpokládaná cena při počtu 10 osob činí pro jednoho účastníka 2150,- Kč.

Přihlásit se do kurzu

Podmínky

Podle zákona č.111/1998 Sb.§ 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.
Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou, viz kontakty CCV. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: posta@msmt.czPokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.