Centrum celoživotního vzdělávání

Osobnostní rozvoj prostřednictvím psychomotorických aktivit

Akreditace MŠMT:6022/2017-3-283
 
Vhodné pro šablony MŠ

Obsah - podrobný přehled témat výuky:
 
Teorie
Úvod do kurzu – 2 hod
Úvodní seznámení účastníků s průběhem kurzu, jednotlivými aktivitami a pomůckami, které budou v průběhu kurzu potřebovat. Bude jim doporučeno vhodné oblečení pro praktická cvičení.
 
Úvod do psychomotoriky – 2 hod
Účastníci kurzu budou seznámeni s teoretickými východisky psychomotoriky a různými přístupy, které budou propojeny s praktickým využitím a možnostmi realizace v prostředí MŠ. Studentům bude stručně prezentována evropská zastřešující organizace EFP (Evropské forum psychomotoriky), které se podílí a podporuje rozvoj vzdělávání v oblasti psychomotoriky v různých zemích Evropy.
Kompetenční oblasti psychomotoriky – 2 hod
Účastníkům budou formou přednášky představeny tři základní kompetenční oblasti psychomotoriky, na které budou navazovat praktická cvičení.
 
Praxe
Psychomotorické aktivity pro rozvoj osobních zkušeností – 2 hod
Jedná se o praktická cvičení, kde si budou všichni moci vyzkoušet využití vybraných psychomotorických aktivit pro poznávání vlastního těla, velikosti jednotlivých částí těla. Budou vedeni ke střídání napětí a uvolnění, vnímání vlastních pocitů při pohybu, tvořivosti při objevování sebe sama.
Psychomotorické aktivity pro rozvoj materiálních zkušeností – 2 hod
Účastníci si vyzkouší praktická cvičení, která prostřednictvím pohybu slouží k objevování prostoru kolem sebe, ke zkoumání materiálů a předmětů, které máme k dispozici. Součásti cvičení je podpora rozvoje tvořivosti a spontánnosti při objevování a poznávání okolního světa.
Psychomotorické aktivity pro rozvoj sociálních zkušeností – 2 hod
Účastníci budou provedeni praktickými psychomotorickými aktivitami, které slouží k podpoře vnímání kontaktu mezi dvěma a více lidmi. Součástí budou cvičení, jejichž záměrem budou různé způsoby komunikace, kooperace, stmelení skupiny, rozvoj prosociálního chování a empatie. Účastníci kurzu se budou dostávat do přímého i nepřímého kontaktu s druhou osobou a budou mít příležitost vnímat své pocity a dojmy.
Psychomotorické aktivity jako relaxace – 2 hod
 
V rámci tohoto bloku se účastníci seznámí s praktickými cvičeními, při nichž využíváme netradičních náčiní (např. víček od PET lahví, novin, tenisových míčků) jako prostředků relaxace a rozvoje schopnosti uvolnění těla.
 
Závěrečné zhodnocení – 2 hod
 
Na závěr kurzu všichni přinesou zpracované úkoly, které byly zadány na začátku a zpětnou vazbu, jak vnímají zařazení vybraných psychomotorických aktivit do své pedagogické praxe. Proběhne závěrečné zhodnocení zadaných úkolů, reflexe, zhodnocení celého kurzu.
Požadavky na účastníky kurzu
aktivní účast na setkáních, vypracování jednotlivých zadaných úkolů, závěrečná zpětná vazba k celému kurzu.
 
Forma: Prezenční studium
 
Vzdělávací cíl
 
Cílem kurzu je prohloubení odborné kvalifikace učitele v souladu s ustanovením § 10, Vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
 
Účastník kurzu umí vysvětlit základní pojmy psychomotoriky, základní aspekty psychomotorického vývoje. Zná základní oblasti psychomotoriky, umí popsat kompetenční oblasti psychomotoriky a zrealizovat konkrétní psychomotorické aktivity v rámci rozvoje jednotlivých oblastí. Dále umí využít různé netradiční náčiní v rámci psychomotorických aktivit. Umí zrealizovat psychomotorické aktivity tak, aby poskytl podněty pro rozvoj osobnosti a umí využít vybrané psychomotorické aktivity jako prostředek relaxace.
 
Hodinová dotace
 
16 hodin (6 hodin teorie + 10 hodin praktických cvičení)
 
Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů
 
cca 20 účastníků, doporučeno pedagogickým pracovníkům MŠ a učitelům MŠ, včetně vedoucích pedagogických pracovníků podle zákona 563/2004 Sb.
 
Plánové místo konání
 
budova PF UJEP Hoření 13
 
Odborný garant: Tereza Louková, Ph.D.
 
Materiální a technické zabezpečení
 
pro přednášky:
PC a dataprojektor učebna pro cca 20 lidí
 
pro praktická cvičení:
psychomotorické pomůcky (jogurtové kelímky, víčka od PET lahví, padák, nafukovací balónky, noviny, kolečka, tyčky, apod.) podložky na ležení radiomagnetofon prostor tělocvičny
 
Způsob vyhodnocení akce
 
Absolvent získá osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání (§ 10, vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků).
Předpokládaná cena pro jednoho účastníka 2 150,-Kč.

Přihlásit se do kurzu

Podmínky

Podle zákona č.111/1998 Sb.§ 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.
Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou, viz kontakty CCV. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: posta@msmt.czPokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.