Centrum celoživotního vzdělávání

Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků 2.stupně ZŠ

Akreditace 12125/2017-2-538
Vhodné do šablon ZŠ
 
ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI  ŽÁKŮ  2. STUPNĚ ZŠ
 
Hlavním cílem celého kurzu podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je seznámit posluchače se způsoby, podmínkami a metodami rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 2. stupně základních škol.  Kurz je koncipován tak, aby jeho absolventi byli schopni realizovat takový program rozvoje čtenářství, který žákům poskytne dostatek příležitostí k soustředěnému a pravidelnému čtení a k pozornému využívání písemných zdrojů informací v jakékoli oblasti základního vzdělávání. Účastníci kurzu tak získají nejen přehled o metodách nebo činnostech, jejichž účinek byl ověřen autory zahraničních výzkumů (uznávaných asociací ILA: International Literacy Association, www.reading.org), ale také o podmínkách pravidelného a promyšleného uplatňování těchto metod ve výuce. Hlavní důraz je kladen na činnosti, které podporují mladé čtenáře, aby samostatně vyhledávali informace v autentických textech a zohledňovali jejich strukturu, poradili si s nesrovnalostmi a překážkami, s nimiž se v textech setkají, vyjadřovali svou bezprostřední reakci na četbu a dokázali odhadnout, jak textu budou (mohou) rozumět různí čtenáři. Tyto a další činnosti se absolventi kurzu naučí rozvíjet prostřednictvím metod, které pomáhají čtenářům orientovat se v autentických neliterárních textech a které podporují čtenáře v pozorném vnímání textů literárních děl. Účastníci kurzu tak budou seznámeni s metodami, jako jsou: párové čtení, čtení s předvídáním a tabulkou předpovědí, QAR, Poslední slovo patří mně, Řízené čtení a myšlení (DRTA), Debata s autorem (QtA), Podvojný deník, Literární dopisy, I.N.S.E.R.T., Skládankové čtení, Učíme se navzájem, Tvorba vlastní knížky aj. Absolventi kurzu budou schopni uplatňovat rozmanité přístupy k tzv. dílnám čtení a k práci s grafickými organizéry, které pomáhají čtenářům v uspořádání informací z textu (prostřednictvím Vennova diagramu, diamantu, pojmové mapy, clusteru ad.).
 
1.   Setkání – 4 hodiny
Teoretický a praktický náhled do problematiky čtenářské gramotnosti (co je a co není čtenářská gramotnost). Souhrn základních podmínek pro rozvíjení čtenářství (dostupnost knih a textů, jejich promyšlené využívání, význam předčítání, příležitosti pro čtenářskou odezvu, využití metody hlasitého přemýšlení atd.). Fáze zavádění metody rozvíjející čtenářskou gramotnost. Ukázka postupného zavádění a využívání metody I.N.S.E.R.T. a čtení s tabulkou předpovědí. Párové čtení a dílny čtení s využitím grafických organizérů.
2.   Setkání – 4 hodiny
Orientace čtenářů v autentických neliterárních textech. Textová cvičení rozvíjející schopnost užívat slova a slovní spojení v souladu s jejich významem v přehledných a srozumitelných větných celcích (užívání záporu, způsoby vyjadřování různé míry jistoty, význam slovosledu, chybějící a nadbytečná čárka). Ukázka využití metod Debata s autorem, Řízené čtení a myšlení, QAR, Podvojný deník, Poslední slovo patří mně. Podrobný rozbor těchto metod na konkrétních ukázkách.
3.   Setkání – 4 hodiny
Možnosti interpretace beletristických textů. Čtenářská očekávání a odhadování významu z indicií literárního vyprávění: o čem asi příběh bude, kdo v něm bude vystupovat, jaká bude zápletka, jaké rozuzlení. Jako vodítka poslouží název knihy, jméno autora, obálka, žánr, ilustrace, klíčová slova. Ukázka využití metod: Literární dopisy, Tvorba vlastní knížky, Čtení s předvídáním. Činnosti při četbě a po četbě literárního textu. U každé z těchto metod proběhne podrobný rozbor výhod/ nevýhod a také rozbor konkrétních ukázek.
4.   Setkání – 4 hodiny
Uplatňování všech dosavadních činností a metod na textech různých funkčních stylů: tj. na textech publicistických, administrativních, odborných, reklamních, a zejména na textech učebních. Zvláštní pozornost je věnována mediální prezentaci a tištěným rozhovorům publicistickým, analýze novin a časopisů a také rozborům elektronické komunikace.
 
Požadavky na účastníka kurzu:
Aktivní účast na setkáních, vypracování návrhu konkrétních ukázek aplikace vybraných netradičních metod do vyučování, úspěšné obhájení tohoto návrhu na jednotlivých setkáních.
 
Vzdělávací cíl:
Cílem kurzu je prohloubení odborné kvalifikace učitele v souladu s ustanovením § 10 – průběžné vzdělávání, vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Vzdělávacím cílem je vytvořit edukační, materiální i technické podmínky, které umožní účastníkům kurzu získat lektorské kompetence potřebné k vytvoření a vedení kvalitní vyučovací jednotky. Jedná se zejména o následující kompetence:
- kompetence k vedení vyučovací jednotky netradičním přístupem se zaměřením na rozvoj čtenářské gramotnosti,- kompetence k vytvoření a zpracování záznamových archů o této hodině a vhodných pomůcek do vyučování,- kompetence kooperativní a občanské v oblasti požadavků kladených na žáky.
Uvedené kompetence budou u účastníků kurzu rozvíjeny pomocí diskusních, heuristických, situačních a inscenačních metod (učební rozhovor, řízená diskuse, přednáška s diskusí, problémové úkoly, jednoduché strukturní a nestrukturní inscenace, mnohostranné hraní rolí). Uvedené metody vytvářejí předpoklady pro skupinové řešení nastoleného problému, vedou k systematickému myšlení a rozvíjejí schopnost pohotové formulace odpovědí a odpovídající argumentace.
 
Absolvent kurzu:
se orientuje v různých metodách rozvíjejících čtenářskou gramotnost žáků druhého stupně, vytváří podmínky vhodné k efektivnímu uplatnění těchto metod ve výuce na základní škole, plánuje, kvalifikovaně navrhuje, koordinuje a realizuje vyučovací jednotky, v nichž
tyto metody využívá.
 
Hodinová dotace: 16 hodin přímé výuky (4 krát 4 hodiny).
 
Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů:
15 účastníků, pedagogičtí pracovníci 2. st. ZŠ včetně vedoucích pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb.
 
Plánové místo konání:  CCV - učebny PF UJEP, Ústí nad Labem
 
Odborný garant:  PhDr. Václav Jindráček, Ph.D.
 
Způsob vyhodnocení akce:
Účastník kurzu prokáže schopnost aplikovat získané znalosti a lektorské dovednosti v připravené prezentaci konkrétních ukázek vybraných metod do vyučování, úspěšné obhájí svou prezentaci ve skupině.
 
Evaluační dotazník pro účastníky kurzu – reflexe obsahu a organizačního zajištění kurzu.
 
Absolvent získá osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání (§ 10, Vyhláška č. 317/2005 Sb.
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) a obdrží osvědčení až po absolvování celého semináře, nikoliv pouze vybraných jednotlivých cyklů.
Předpokládaná cena pro jednoho účastníka činí 2150 za celý kurz.

Přihlásit se do kurzu

Podmínky

Podle zákona č.111/1998 Sb.§ 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.
Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou, viz kontakty CCV. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: posta@msmt.czPokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.