Centrum celoživotního vzdělávání

Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků SŠ a VOŠ

Akreditace 12125/2017-2-538
Vhodné do šablon pro SŠ a VOŚ
 
ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ SŠ A STUDENTŮ VOŠ
 
Hlavním cílem celého kurzu podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je seznámit posluchače se způsoby, podmínkami a metodami rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol. Kurz je koncipován tak, aby jeho absolventi byli schopni ve výuce uplatňovat takové činnosti, které poskytnou jejich žákům a studentům dostatek příležitostí k rozvoji čtenářské gramotnosti, především k soustředěnému vnímání a interpretaci komunikačních účinků (autentických) textů (a mluvených projevů) různých funkčních stylů (nejen textů učebních, ale také projevů publicistických a odborných, textů administrativní nebo právní povahy a běžných promluv realizovaných v každodenní komunikaci). Hlavní důraz je tedy kladen na činnosti, které umožní čtenářům uvědomit si,
- v čem se liší texty mluvené a psané, spontánní a připravené, oficiální a soukromé a zda se při realizaci komunikace projevují jejich příznačné rysy skutečně jen jako protikladné póly nebo dochází i k jejich vzájemnému prolínání,- jaký je vztah mezi prostředkem a jeho faktickým užíváním v komunikaci, mj. proč se užívá záporu, i když se nic nepopírá, jak může slovosled změnit význam věty, co dokáže chybějící, nebo naopak nadbytečná čárka atp.,- že k vyjadřování různé míry jistoty (pokud jde o obsah sdělení) nabízí čeština mluvčímu rozmanité jazykové prostředky, podobně jako k vyjadřování zdvořilosti, - jak znalostí gramatiky můžeme předejít nejen drobným, ale i velkým potížím v komunikaci.
Účastníci kurzu se tak naučí využívat metody, které čtenářům a mluvčím pomáhají:
- orientovat se v různých prostředcích přispívajících k přehlednosti, srozumitelnosti a logické souvislosti sdělení,- volit vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a ve vztahu k záměru, k dané situaci, kontextu a k adresátovi,- využívat vhodné zvukové prostředky a uplatňovat zásady srozumitelné výslovnosti, náležité intonace a modulace síly, výšky hlasu a tempa řeči, správného frázování a vhodného umístění přízvuků a pauz.
Posluchači tak získají nejen přehled o metodách nebo činnostech, jejichž účinek byl ověřen autory zahraničních výzkumů (uznávaných asociací ILA: International Literacy Association, www.reading.org), ale také o podmínkách pravidelného a promyšleného uplatňování těchto metod ve výuce. Absolventi kurzu pak budou schopni uplatňovat rozmanité přístupy k tzv. párovému čtení, čtení s předvídáním a tabulkou předpovědí, k metodám Poslední slovo patří mně, Řízené čtení a myšlení (DRTA), QAR, Debata s autorem (QtA), Podvojný deník, I.N.S.E.R.T., Skládankové čtení, Učíme se navzájem, Tvorba vlastní knížky aj. V průběhu kurzu budou využity i tzv. grafické organizéry, které pomáhají čtenářům v uspořádání informací z textu a mluveného projevu (prostřednictvím Vennova diagramu, diamantu, pojmové mapy, clusteru ad.).
 
1.      Setkání – 4 hodiny
Teoretický a praktický náhled do problematiky čtenářské gramotnosti (co je a co není čtenářská gramotnost). Fáze zavádění metody rozvíjející čtenářskou gramotnost. Rysy dnešních textů mluvených a psaných, spontánních a připravených, oficiálních a soukromých. Ukázka postupného zavádění a využívání metody I.N.S.E.R.T., čtení s tabulkou předpovědí. Párové čtení a dílny čtení s využitím grafických organizérů.
2.      Setkání – 4 hodiny
Orientace čtenářů v autentických textech a mluvených projevech. Textová cvičení rozvíjející schopnost užívat slova a slovní spojení v souladu s jejich významem v přehledných a srozumitelných větných celcích (užívání záporu, způsoby vyjadřování různé míry jistoty, význam slovosledu, chybějící a nadbytečná čárka). Ukázka využití metod Debata s autorem, QAR, Podvojný deník, Poslední slovo patří mně. Podrobný rozbor těchto metod na konkrétních ukázkách.
3.      Setkání – 4 hodiny
Orientace čtenářů v psaných žánrech, do nichž v posledních dvou desetiletích proniká běžně mluvený jazyk (žánry mediální i žánry vyvolané moderními komunikačními technologiemi).   Zvláštní pozornost je věnována mediální prezentaci a tištěným rozhovorům publicistickým, analýze novin a časopisů a také rozborům vyjadřování účastníků elektronické komunikace. Ukázka využití metod: Čtení s předvídáním a Řízené čtení a myšlení (DRTA). U každé z těchto metod proběhne podrobný rozbor výhod a nevýhod a také rozbor konkrétních ukázek.
4.      Setkání – 4 hodiny
Uplatňování všech dosavadních činností a metod na textech různých funkčních stylů, tj. na textech administrativních, právních, odborných, reklamních, a učebních. Volba vhodných zvukových prostředků a uplatňování zásad srozumitelné výslovnosti, náležité intonace a modulace síly, výšky hlasu a tempa řeči, správného frázování a vhodného umístění přízvuků a pauz.
 
Požadavky na účastníka kurzu:
Aktivní účast na setkáních, vypracování návrhu konkrétních ukázek aplikace vybraných netradičních metod do vyučování, úspěšné obhájení tohoto návrhu na jednotlivých setkáních.
 
Vzdělávací cíl:
Cílem kurzu je prohloubení odborné kvalifikace učitele v souladu s ustanovením § 10 – průběžné vzdělávání, vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Vzdělávacím cílem je vytvořit edukační, materiální i technické podmínky, které umožní účastníkům kurzu získat lektorské kompetence potřebné k vytvoření a vedení kvalitní vyučovací jednotky. Jedná se zejména o následující kompetence:
- kompetence k vedení vyučovací jednotky netradičním přístupem se zaměřením na rozvoj čtenářské gramotnosti,- kompetence k vytvoření a zpracování záznamových archů o této hodině a vhodných pomůcek do vyučování,- kompetence kooperativní a občanské v oblasti požadavků kladených na žáky a studenty.
Uvedené kompetence budou u účastníků kurzu rozvíjeny pomocí diskusních, heuristických, situačních a inscenačních metod (učební rozhovor, řízená diskuse, přednáška s diskusí, problémové úkoly, jednoduché strukturní a nestrukturní inscenace, mnohostranné hraní rolí). Uvedené metody vytvářejí předpoklady pro skupinové řešení nastoleného problému, vedou k systematickému myšlení a rozvíjejí schopnost pohotové formulace odpovědí a odpovídající argumentace.
 
Absolvent kurzu:
se orientuje v různých metodách rozvíjejících čtenářskou gramotnost žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, vytváří podmínky vhodné k efektivnímu uplatnění těchto metod ve výuce na střední a vyšší odborné škole, plánuje, kvalifikovaně navrhuje, koordinuje a realizuje vyučovací jednotky, v nichž tyto metody využívá.
 
Hodinová dotace: 16 hodin přímé výuky (4 krát 4 hodiny).
 
Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů:
15 účastníků, pedagogičtí pracovníci SŠ a VOŠ včetně vedoucích pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb.
 
Odborný garant: PhDr. Václav Jindráček, Ph.D.
 
Způsob vyhodnocení akce:
Účastník kurzu prokáže schopnost aplikovat získané znalosti a lektorské dovednosti v připravené prezentaci konkrétních ukázek vybraných metod do vyučování, úspěšné obhájí svou prezentaci ve skupině.
Evaluační dotazník pro účastníky kurzu – reflexe obsahu a organizačního zajištění kurzu.
 
Absolvent získá osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání (§ 10, Vyhláška č. 317/2005 Sb.
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) a obdrží osvědčení  až po absolvování celého semináře, nikoliv pouze vybraných jednotlivých cyklů.
 
Předpokládaná cena pro jednoho účastníka činí 2150 Kč za celý kurz.

Přihlásit se do kurzu

Podmínky

Podle zákona č.111/1998 Sb.§ 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.
Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou, viz kontakty CCV. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: posta@msmt.czPokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.