Centrum celoživotního vzdělávání

Matematika jinak pro 1.a 2.st. ZŠ

Akreditace DVPP do 20.3.2020: MSMT 593/2016-2-26

- vhodné pro šablony 1. a 2.st. ZŠ
 
Obsah: Základní myšlenkou celého kurzu je seznámit posluchače s metodami omezujícími využití frontálního způsobu vyučování, kdy hlavní dikce je směřována zejména k rozvoji matematické gramotnosti a metakognice žáka. Kurz je koncipovány tak, že po jeho ukončení budou absolventi sami schopni tento kurz prezentovat na svých školách jako lektoři nebo v rámci DVPP vzdělávat. Program kurzu je realizován z části v učebnách PF UJEP a z části mimo budovu, kde si účastníci kurzu ověří své znalosti a dovednosti připravovat a řešit konkrétní matematické úlohy pomocí moderních didaktických multimediálních pomůcek. Studenti tak získají nejen přehled o metodách rozvíjejících matematickou gramotnost a podporující metakognici, získají také ucelené teoretické zázemí s těmito fenomény spojené. Hlavní akcent bude kladen nejen na metodu PBL vycházející z konstruktivistického pojetí výuky a přímo podporující metakognici žáků, ale také na méně známé metody jako je BOV, skupinové vyučování, metoda černé skříňky a další. Zmíněna bude práce s Cabri geometrií, ale také s multimediální mobilní učebnou, didaktickými hrami a jinými netradičními pomůckami.
 
1. Setkání – 4 hodiny
Vymezení základních pojmů (matematická gramotnost, metakognice). Teoretický a praktický náhled do problematiky didaktického konstruktivismu zaměřený převážně na aplikaci mechanismu poznávacího procesu do prostředí vyučovací jednotky s akcentem na pochopení způsobu zařazení nové myšlenky/pojmu do již existující kognitivní struktury žáka. Provázanost didaktického konstruktivismu s méně známými metodami výuky.
2. Setkání – 4 hodiny
Didaktický konstruktivismus – metakognice a metoda PBL. Základní teoretická východiska včetně vzájemného provázání zmíněného. Ukázka využití metody PBL v praxi. Ukázka možnosti měření metakognitivní rozvinutosti žáka včetně metakognitivního monitorování.
3. Setkání – 4 hodiny
Seznámení s didaktickými hrami. Ukázka konkrétních didaktických her, rozdíl didaktických her od her běžně používaných, stanovení kritérií pro výběr vhodných didaktických her, sestavení záznamový archů, na základě kterých je možné poznat, jak žák hru hrál a jakých mentálních procesů při hře využíval. Využití metod brainstorming a brainwriting při vyučování matematice (případně využití při jiných předmětech), podrobný rozbor těchto metod na konkrétní ukázce. Rozbor části brainstormingové metody, kterou je metoda rolestorming.
4. Setkání – 4 hodiny
Rozbor méně známých vyučovacích hodin. Tento blok bude zaměřen zejména na následující netradiční vyučovací metody: Metoda černé skříňky, Metoda konfrontace, Metoda lodní porady, Gordonova metoda. U každé z těchto metod proběhne podrobný rozbor výhod/ nevýhod a také rozbor konkrétních ukázek.
 
Požadavky:
Aktivní účast na setkáních, vypracování návrhu konkrétních ukázek aplikace vybraných netradičních metod do vyučování, úspěšné obhájení tohoto návrhu na jednotlivých setkáních.
 
Forma: Prezenční
 
Vzdělávací cíl: Cílem kurzu je prohloubení odborné kvalifikace učitele v souladu s ustanovením § 10 – průběžné vzdělávání, vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Vzdělávacím cílem je, vytvořit účastníkům kurzu podmínky (edukační, materiální i technické), aby získali lektorské kompetence potřebné k vytvoření a vedení kvalitní vyučovací jednotky, zejména se jedná o následující kompetence:
- kompetence k vedení vyučovací jednotky netradičním přístupem se zaměřením na rozvoj matematické gramotnosti,
- kompetence k vedení vyučovací jednotky netradičním přístupem se zaměřením na rozvoj metakognice,
- kompetence k vytvoření a zpracování záznamových archů o této hodině a vhodných pomůcek do vyučování,
- kompetence kooperativní a to tak, aby absolventi kurzu dokázali kvalitně zhodnotit vlastní vyučovací jednotku,
- kompetence občanské z hlediska etického v oblasti požadavků kladených na žáky.
 
Absolvent kurzu dokáže:
· orientovat se v různých metodách vyučování matematice,
· aplikovat tyto metody do výuky,
· kvalifikovaně navrhnout, plánovat, koordinovat a realizovat různé vyučovací jednotky a
využívat v nich netradiční metody vyučování matematice.
 
Hodinová dotace: 16 hodin přímé výuky (4 krát 4 hodiny).
 
Cílová skupina pedagogů: 15 účastníků, učitelé 1. a 2. st. ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb.
 
Odborný garant a lektor: Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D.
Akademický pracovník Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde se věnuje přípravě budoucích učitelů. Kromě pro­blematiky matematického a logického myšlení žáků základních a středních škol se také zajímá o matematické a logické hry potažmo výukové metody, s čímž je také velice úzce propojena jeho publikační činnost ve formě člán­ků a monografií. Dále se profiluje v oboru statistiky. Je autorem studijních materiálů, pracovních sešitů a skript zaměřených na výukové metody ve vyučování matematice a na didaktiku geometrie.
 
Způsob vyhodnocení akce: Účastník kurzu prokáže schopnost aplikovat získané znalosti a lektorské dovednosti v připravené prezentaci konkrétních ukázek vybraných netradičních metod do vyučování, úspěšné obhájí svou prezentaci ve skupině.
Evidence účastníků bude vedena standardními metodami využívanými na CCV UJEP, obdobně
i hospitace a kontrola činnosti vyučujících. Evaluační dotazník pro účastníky kurzu – reflexe obsahu a organizačního zajištění kurzu.
Absolvent získá osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání (§ 10, Vyhláška č. 317/2005 Sb.
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) a obdrží certifikát až po absolvování celého semináře, nikoliv pouze vybraných jednotlivých cyklů.
 
Předpokládaná cena (při počtu minimálně 10) pro jednoho účastníka činí 2150,- za celý kurz.

Přihlásit se do kurzu

Podmínky

Podle zákona č.111/1998 Sb.§ 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.
Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou, viz kontakty CCV. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: posta@msmt.czPokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.