Centrum celoživotního vzdělávání

Pohyblivý obraz ve výtvarné výchově

Akreditace 12125/2017-2-538
Vhodné do šablon ICT pro SŠ a VOŚ
Cílem kurzu podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je získání základních i mírně pokročilých dovedností a teoretického základu v oblasti práce s digitálním obrazem ve výtvarné výchově, práce s vybranými grafickými editory, v oblasti tvorby animací a filmové tvorby v kontextu kurikulárních dokumentů ČR a v kontextu soudobých uměleckých výtvarných trendů.
Kurz bude určen pro pedagogy všech stupňů a typů škol. Výuka bude orientována na rozvoj expresivních kompetencí, kreativních procesů ve výtvarné edukaci s mezioborovými přesahy do oblasti digitálních technologií a současných trendů výtvarného umění. Jedná se o koncepční propojení teorie a praxe.
Individuální i skupinová práce účastníků kurzu v počítačové učebně pod vedením odborného lektora. Plnění domácích úkolů a jejich následná konzultace v následujícím bloku kurzu.
 
Vzdělávací cíl:
Vzdělávacím cílem kurzu je poskytnout účastníkům příležitost k získání kompetencí v teoretických i praktických oblastech:
Teoretický rámec pro práci s digitálním obrazem - digitalizace, manipulace, postprodukce - 1 hodina.Práce s grafickým editorem - osvojení základů práce a úprav digitálního obrazu s důrazem na běžné úpravy fotografie, manipulaci s obrazem směřující k efektům realistické fotografie a s manipulací v kontextu uměleckého pojetí fotografie - 2 hod.Teoretický rámec pro tvorbu animací – animace, druhy animací, umělecké animace (ukázky), aplikace do výtvarné edukace -  1 hod.Práce s animací - osvojení možnosti využívání programů pro práci s animací s důrazem na použití digitální fotografie i výtvarné tvorby a práci s digitálním fotoaparátem, jako dostupným nástrojem pro tvorbu vlastních animovaných filmů – 4 hod.Teoretický rámec pro filmovou tvorbu – historie a současné trendy filmové tvorby, atrakce, videoart, aplikace filmové tvorby do výtvarné edukace -  2 hod.Práce s kamerou a příslušným sw – osvojení možnosti využívání tohoto didaktického výukového prostředku ve vlastní tvorbě i výtvarné edukaci s vazbou na mezipředmětové přesahy – 6 hod.
Výuka bude probíhat převážně tvůrčím a praktickým způsobem.
 
Hodinová dotace:  16 hodin přímé výuky
 
Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny uchazečů:
6- 10 – pedagogičtí pracovníci včetně vedoucích pedagogických pracovníků všech typů škol dle zákona 563/2004 Sb., především učitelé ZŠ, SŠ a VOŠ.
 
Plánované místo konání:
Počítačová učebna PF UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem, možno vyjet přímo do školských zařízení, kde jsou podmínky ke splnění níže uvedených požadavků na zabezpečení.
 
Odborný garant: PhDr. Radka Růžičková, Ph.D.
 
Materiální a technické zabezpečení:
uživatelská zařízení pro každého účastníka;software Zoner PhotoStudio, software pro úpravu video záznamu (doporučení: Sony Movie Studio verze 12, 13) ;WiFi AP, dataprojektory; fotoaparát, videokamery, příslušné stativy;studijní texty;výukové prostory: prezentační místnost.
 
Způsob vyhodnocení akce:
Pro vyhodnocení akce zpracuje každý účastník závěrečnou práci formou vytvoření krátkého animovaného filmu či videoartu na libovolné téma s jasně vydefinovaným výtvarným cílem. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o DVPP.
 
Předpokládaná cena pro jednoho účastníka při počtu 10 činí 2150 za celý kurz.

Přihlásit se do kurzu

Podmínky

Podle zákona č.111/1998 Sb.§ 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.
Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou, viz kontakty CCV. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: posta@msmt.czPokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.