Centrum celoživotního vzdělávání

Studijní informace

Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP je pracoviště akreditované MŠMT pod č.j. 1428/2017-1

CCV PF UJEP realizuje programy CŽV za úplatu podle § 60 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách. Účastníci CŽV nejsou studenty podle tohoto zákona.

Výuka celoživotního vzdělávání je realizována obvykle v pátek od 14.00 hod. a v sobotu od 9.00 hod. dle konkrétního rozvrhu.

Informace ke studijnímu systému STAG platí  pro souběhové programy s PF - vedoucí k Bc. nebo Mgr. a nově také pro 1.ročníky kvalifikačních programů DVPP:

Studijní plány těchto vzdělávacích programů vyhledáte v systému STAG:
IS STAG -> Prohlížení -> Programy a obory
V nabízené tabulce vyplňte pouze položku Fakulta a vyberte z nabídky PFC, dále v tabulce zaškrtněte Celoživotní vzdělávání a klikněte na Hledat.

Informace pro podmínky konání praxe viz link níže: http://www.pf.ujep.cz/cpp/pokyny/ccv

Žádost o uznání dílčích zápočtů a zkoušek:

Žádost o uznání  je NUTNÉ podat vždy nejpozději 30 dnů po zahájení výuky v daném semestru.
Součástí žádosti je vyplněná tabulka: Žádost o uznání předmětů z předchozího studia, které nesmí být starší pěti let (viz: Pokyny a formuláře), dodatek k diplomu s označením příslušného předmětu např. zvýrazňovačem a sylaby příslušných předmětů.
K žádosti doložte doklad o zaplacení dle Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 4A/2009 - Příloha č.1
Ć.účtu: 100200392/0800, var.symb.: 3233413501
Specifikace a sazebník náhrad je součástí směrnice, která je k dispozici v záložce Dokumenty CCV PF UJEP.