Centrum jazykové přípravy

Požadavky k jazykové zkoušce v rámci doktorského studia

  Přihláška ke zk z cj

Studentům v doktorandských studijních programech CJP nabízí konzultace k jazykovým zkouškám
Zájemci o zkoušku kontaktují alespoň jeden měsíc před zkouškovým obdobím garanty na CJP PF, kteří určí termín zkoušky:

Anglický jazyk: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Německý jazyk: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ruský jazyk: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Francouzský jazyk:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doktorandi si stáhnou z webu CJP (viz výše) formulář přihlášky ke zkoušce, který vyplněný obratem zašlou elektronickou cestou zpět garantovi na CJP PF.

Textové podklady ke zkoušce:

 • odborné Curriculum Vitae (viz. např. web EU - Europass CV - CV možno pořídit ve všech jazycích evropské unie),
 • anotace doktorandské práce nebo její teze v příslušném cizím jazyce (rozsah cca 1 800 znaků i s mezerami - 1 NS),
 • prostudovaný souvislý odborný text nebo soubor odborných textů v příslušném cizím jazyce v rozsahu 200 stran vztahující se svým obsahem k tématu disertační práce (možno konzultovat s jazykovým garantem).

Průběh zkoušky:

 • ústní prezentace osobního profesního a akademického rozvoje doktoranda,
 • ústní prezentace projektu disertační práce s podporou power-pointové prezentace připravené v příslušném cizím jazyce (rozsah PWP prezentace cca 10 - 15 snímků)
 • rozhovor o tématech souvisejících s odbornou prací doktoranda v rámci jeho doktorského projektu.
 • stručná ústní anotace obsahu odborného textu v příslušném cizím jazyce,
 • čtení a ústní překlad zkušební komisí vybrané části odborného textu (maximálně 1 strana),

Jazykové zkoušky pro studenty v doktorandských studijních programech

 • Zkoušku z cizího jazyka lze opakovat pouze jednou, a to nejdříve po šesti měsících.
 • Zkouška probíhá ústní formou.
 • Předpokládaná úroveň všeobecných jazykových dovedností pro složení zkoušky (typu A) odpovídá pro zkoušku z prvního cizího jazyka minimálně úrovním B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (viz např. www.coe.int/portfolio), pro zkoušku ze druhého cizího jazyka (typu B) minimálně úrovni B1 SERR.
 • Všeobecné jazykové dovednosti jsou rozšířené o jazykové dovednosti z oblasti cizího jazyka pro odborné účely v rámci oboru doktorandského studia.
 • Jazykovým školitelem doktoranda může být jeho odborný školitel nebo školitel z řad zaměstnanců Centra jazykové přípravy PF, který doktorandovi poskytne konzultace při přípravě ke zkoušce.
 • Pověřený pracovník Centra jazykové přípravy PF ověří splnění předpokladů ke složení zkoušky, doporučí sestavení komise a určí termín zkoušky.
 • Zkoušením doktoranda je pověřena komise složená ze tří členů: z předsedy, odborného školitele nebo vyučujícího daného jazyka a ze školitele příslušného jazyka (zástupci z katedry příslušného cizího jazyka nebo vyučující Centra jazykové přípravy PF určeného příslušným garantem CJP ).
 • Zkušební komise vydává písemný Protokol o zkoušce z cizího jazyka, obvykle s výsledkem „prospěl/a“ nebo „neprospěl/a“.