Centrum pedagogické praxe

Pokyny – kombinované studium

  1. Studenti kombinovaného studia vykonávají praxi v souladu se svým doporučeným studijním plánem a sjednávají si ji individuálně dle svých časových možností. Souvislou praxi lze plnit tedy i po částech, celková délka však v součtu musí odpovídat rozsahovým požadavkům.
  2. Student bude vykonávat praxi přednostně v instituci, kterou si vybírá z nabídky fakultních a spolupracujících škol a zařízení, případně může student vykonat praxi v místě trvalého bydliště, na pracovišti které si sám zvolí. Seznam fakultních a spolupracujících škol a zařízení je na www stránkách Centra pedagogické praxe PF UJEP.
  3. V dostatečném předstihu před nástupem na praxi si student stáhne příslušné tiskopisy, které jsou umístěny zde:
  1. Ve vybrané instituci student předloží Dohodu o realizaci praxe a Pokyny k praxi. Vyplněnou a potvrzenou spodní část Dohody o realizaci praxe (tzv. vrácenku) doručí před započetím praxe na CPP. Pokud student tyto tiskopisy neodevzdá, nesmí na praxi nastoupit (viz Směrnice děkana 11/2015 ).
  2. Po skončení praxe student odevzdá Hodnocení studenta spolu s Portfoliem z praxe (případně další materiály) dle pokynů k jednotlivým praxím (v případě, že si chce student archivovat Hodnocení studenta pro své potřeby, ponechá si originál od mentora praxe).
  3. Možnost uznání praxe - žádost o uznání praxe je nutné podat na předepsaném formuláři a ve stanoveném termínu (formuláře je ke stažení " zde "). formulář je přílohou č. 2 Směrnice děkana č. 11/2015. Žádosti o uznání praxe je třeba doručit na CPP vždy na začátku příslušného semestru, ve kterém se praxe uskutečňuje (do 31. srpna, jedná-li se o praxi zařazenou do studijního plánu v zimním semestru, do 31. ledna, jedná-li se o praxi zařazenou do studijního plánu v letním semestru), Pro studenty kombinovaného studia lze podávat žádosti o uznání praxe i v průběhu semestru. Studenti jsou v případě kladného posouzení vyrozuměni zápisem kontroly studia v systému STAG, v záporném případě na uvedený e-mail. Podmínkou pro uznání praxe je práce na odpovídající nebo příbuzné pozici v souladu s charakterem praxe v délce nejméně 6 měsíců. Žádost lze podat i v případě, že předpokládáte dosažení uvedené délky v průběhu vyřizování žádosti.