Centrum pedagogické praxe

Pokyny – prezenční studium

  1. Studenti prezenčního studia vykonávají praxi dle „ Harmonogramu pedagogických praxí PF UJEP “ pro příslušný akademický rok.

  2. Student bude vykonávat praxi přednostně v instituci, kterou si vybírá z nabídky fakultních a spolupracujících škol a zařízení. Seznam fakultních a spolupracujících škol a zařízení je na www stránkách Centra pedagogické praxe PF UJEP. Ve výjimečných případech může student vykonat praxi v místě trvalého bydliště, na pracovišti které si sám zvolí.

  3. V dostatečném předstihu před nástupem na praxi si student stáhne příslušné tiskopisy, které jsou umístěny zde:
  1. Ve vybrané instituci student předloží Dohodu o realizaci praxe, Pokyny k praxi; cvičnému pracovníkovi předá Dohodu o provedení práce (DPP) a Výkaz práce (na horním dílu Dohody o realizaci praxe jsou pokyny pro cvičného pracovníka). V případě, že se dokument DPP neotevře přímo ve Vašem prohlížeči, použijte prohlížeč Internet Explorer, nebo jej nejprve uložte ve Vašem počítači. Pro stahování pdf dokumentů z webu použijte tento postup - najeďte myší na vybraný dokument, vyvolejte kontextové menu pravým tlačítkem a volte "uložit odkaz jako...", pak jej teprve z počítače otevřete. Pokud bude praxe sjednána z jakéhokoli důvodu jako neplacená, není třeba předávat Dohodu o provedení práce ani Výkaz práce. Tuto skutečnost napište do pravého dolního rohu spodní části Dohody o realizaci praxe (tzv. vrácenka) slovem "NEPLACENÁ".

  2.  Vyplněnou a potvrzenou spodní část Dohody o realizaci praxe (tzv. vrácenku) doručí před započetím praxe na CPP. Pokud student tyto tiskopisy neodevzdá, nesmí na praxi nastoupit (viz Směrnice děkana č. 11/2015 ).

  3.  Na začátku praxe sjedná student na pracovišti rozvrh, který zašle nejpozději do 2 dnů od započetí praxe na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.V případě zásadních rozvrhových změn v průběhu praxe tuto skutečnost oznámí zasláním nového rozvrhu.  
  4. Po skončení praxe student odevzdá Hodnocení studenta spolu s Portfoliem z praxe (případně další materiály) dle pokynů k jednotlivým praxím (v případě, že si chce student archivovat Hodnocení studenta pro své potřeby, ponechá si originál od mentora praxe).

  5.  Možnost uznání praxe - žádost o uznání praxe je nutné podat na předepsaném formuláři a ve stanoveném termínu (ke stažení " zde "), formulář je přílohou č. 2 Směrnice děkana č. 11/2015. Žádosti o uznání praxe je třeba doručit na CPP vždy na začátku příslušného semestru, ve kterém se praxe uskutečňuje (do 31. srpna, jedná-li se o praxi zařazenou do studijního plánu v zimním semestru, do 31. ledna, jedná-li se o praxi zařazenou do studijního plánu v letním semestru). Podání žádosti v jiném termínu je možné výjimečně, nebo z důvodů vyplývajících z harmonogramu praxí. Je vhodné dodržet měsíc před stanoveným termínem praxe. Studenti jsou v případě kladného posouzení vyrozuměni zápisem kontroly studia v systému STAG, v záporném případě na uvedený e-mail. Podmínkou pro uznání praxe je práce na odpovídající nebo příbuzné pozici v souladu s charakterem praxe v délce nejméně 6 měsíců. Žádost lze podat i v případě, že předpokládáte dosažení uvedené délky v průběhu vyřizování žádosti.