(PRE)PRIMÁRNÍ APRÍLOVÉ KLÁNÍ

Zveme Vás na stu­dentsk­ou soutěžní kon­fer­en­ci (PRE)PRIMÁRNÍ APRÍLOVÉ KLÁNÍ.

O co se jedná?
Hlavním cílem kon­fer­ence je prezen­to­vat zají­mavé a přínos­né výsled­ky bakalářských a diplo­mových prací jak výzkum­ného, tak didak­tick­ého zaměření. Celá kon­fer­ence probíhá v pří­jem­né atmos­féře, jed­ná se o skvělou příleži­tost vyzk­oušet si prezentaci své práce a dostat k ní zpět­nou vazbu. Na zák­ladě posud­ků odborné komise budou autoři nejlepších prací odměněni hod­not­ný­mi cenami.

Ter­míny:
do 5. 4. 2019 — zaslání názvu a ano­tace příspěvku
do 7. 4. 2019 — zaslání prezentace
9. 4. 2019 — soutěžní konference

Plakát 2019