Vyjádření děkana fakulty k aktuální situaci

Vážené dámy, vážení pánové,

jménem vedení Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně si Vás tímto emailem dovoluji informovat a aktuální situaci, které naše fakulta čelí.

Jak jistě mnozí z Vás již zaznamenali, na sociální síti Facebook vznikla stránka „PF UJEP ostošest“, za jejímž vznikem stojí náš bývalý kolega Mgr. Bc. Radim Holeček, MBA. Prostřednictvím uvedené stránky (stejně jako prostřednictvím osobního profilu Mgr. Holečka na stránce Facebook) jsou do veřejného prostoru šířeny informace o osobách stojících ve vedení fakulty, jejichž obsah je lživý, dehonestující a urážlivý ve vztahu k těmto osobám i ve vztahu k naší fakultě. Na tomto místě považuji za nezbytné uvést, že uvedená stránka „PF UJEP ostošest“ na sociální síti Facebook není zřízena ani provozována naší fakultou, vznikla bez souhlasu fakulty i univerzity a jejich představitelů. Naše fakulta a její vedení se od informací zveřejňovaných prostřednictvím této stránky důrazně distancují.

Vedení fakulty situaci bedlivě sleduje a řeší ji již od prosince 2020 a až doposud bylo vedeno dobrou vírou v to, že náš bývalý kolega aktivit vyvíjených prostřednictvím této sociální sítě zanechá, nebude-li mu dopřáno jím tolik žádané publicity. Velmi nám záleží na dobrém jménu nejen našem, ale především celé naší fakulty a všech Vás, kteří jste s ní spojili svá jména, své vzdělání a profesní budoucnost.

S ohledem na skutečnost, že aktivita našeho bývalého kolegy směřující k očernění naší fakulty po přechodném útlumu opět narůstá a stává se stále agresivnější, dovoluji si Vás níže informovat o tom, co jsme v této věci podnikli. Nejprve si však pro vysvětlení širšího kontextu dovoluji uvést, že fakulta nemá sama právní subjektivitu, nemůže se tedy právní cestou útokům našeho bývalého kolegy bránit jako samostatný subjekt. Veškeré právní kroky musí podnikat buď univerzita, nebo konkrétní osoby, které se staly „oběťmi“ zájmu Mgr. Holečka.

Od listopadu 2020 začaly z telefonního čísla a facebookového profilu Mgr. Holečka chodit představitelům fakulty zprávy, jejichž prostřednictvím je hrubě urážel, což trvá doposud. Zmíněné zprávy jsou nenávistné, útočící mimo jiné na skutečnou či domnělou sexuální orientaci osob, kterým jsou adresovány, a jsou naším bývalým kolegou odesílány doslova ve dne i v noci. Obsah těchto zpráv je vulgární, a byť je mi za pisatele stydno, považuji za nezbytné uvést, že nadávka „Zmrde!“ je jedna z těch nejmírnějších, které byly mně a mým kolegům z vedení fakulty i univerzity zaslány. Mnohočetné nadávky a vulgarity jsou v několika případech doprovázeny vyjádřením „Zjisti prosím jaká je šance, abych co nejrychleji opět vedl CCV PF UJEP“. (Mgr. Holeček byl v letech 2011 – 2013 vedoucím Centra celoživotního vzdělávání PF UJEP.)

Prostřednictvím uvedené stránky „PF UJEP ostošest“ Mgr. Holeček dále informuje veřejnost o svých aktivitách spojených se vznášením žádostí o poskytnutí informací č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, adresovaným ve značném počtu univerzitě (dosud bylo zasláno 40 žádostí). Z informací týkajících se počtu a předmětu těchto žádostí zveřejněných prostřednictvím stránky „PF UJEP ostošest“ je dle mého přesvědčení zřejmé, že se jedná o šikanózní zneužívání tohoto společensky jinak prospěšného a významného institutu. Univerzita aktuálně podniká v této věci právní kroky.

Pokud se jedná o snahu bránit se právní cestou neustále se opakujícím osobním výpadům našeho bývalého kolegy, s laskavým svolením pana proděkana Zilchera si Vás dovoluji informovat o tom, že právě on prozatím na tomto poli odvedl největší kus práce, když na Mgr. Holečka podal žalobu na ochranu osobnosti, kterou aktuálně projednává Okresní soud v Ústí nad Labem. Považuji za důležité zdůraznit, že v rámci tohoto soudního řízení se panu proděkanovi podařilo dosáhnout vydání předběžného opatření, ve kterém soud Mgr. Holečkovi uložil povinnosti ze stránky „PF UJEP ostošest“ odstranit některá difamující tvrzení o panu proděkanovi, a že po vydání tohoto předběžného opatření musel pan proděkan dokonce podat návrh na nařízení exekuce na Mgr. Holečka, protože ten soudní rozhodnutí zpočátku nerespektoval.

Jakkoliv výše uvedený výčet uvedených opatření není úplný, rád bych Vás ujistil, že celou situaci řeším já, kolegové z vedení fakulty a rovněž vedení univerzity ve spolupráci s právníky. Podle názoru právníků jednání Mgr. Holečka v některých ohledech dokonce vykazuje znaky trestných činů, nicméně k podání trestního oznámení jsme zatím nepřistoupili ve snaze chránit především dobré jméno naší fakulty, „nepřilévat olej do ohně“ a soustředit se především na budoucnost naší fakulty, její rozvoj a spokojenost jejích zaměstnanců a studentů.

Závěrem považuji za důležité zdůraznit, že akademická půda je místem, kde by měl každý mít možnost vyjadřovat své názory a stanoviska, a kde je svoboda slova důležitější hodnotou než kdekoliv jinde. Právě úcta k těmto principům, které řídí naše životy na akademické půdě i mimo ní, mě vede k respektu k potřebě Mgr. Holečka vyjadřovat se k dění na naší fakultě, ač již není jejím zaměstnancem. Nechci a nebudu mu upírat právo organizovat petice či se jinak projevovat ve veřejném prostoru, bude-li tak činit v souladu se zákonem. Neosobuji si ani právo kroky našeho bývalého kolegy interpretovat, nicméně v tomto okamžiku je dle mého nejlepšího přesvědčení správné zaslat Vám toto mé vyjádření a poskytnout vám všem relevantní informace, které můžete využít při formulaci Vašeho názoru na vzniklou situaci. Uváděné skutečnosti jsme připraveni komukoliv doložit a demonstrovat.

S úctou a přáním krásného dne Jiří Škoda.