Sociokulturní kompetence pro pedagogické pracovníky- e-learningové kurzy

Forma studia: e- learningový kurz- 300 hodin, 6 900,- Kč.

Sociokulturní kompetence – Akreditace  MŠMT: 7465/2021-2-202

Odborná garantka: doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová CSc.

Přihlásit se můžete na emailu: jaromira.sindelarova@gmail.com

Cílem kurzů je vybavit cílovou skupinu (pracovníky škol a školských zařízení) sociokulturní kompetencí. To přispěje k řešení sociologicko-pedagogicko-komunikačního problému projevujícího se řečovými bariérami a celkově nízkou úrovní komunikace v češtině dětí imigrantů a majícího za následek neefektivní proces jejich začleňování do českých škol. Patřičné sociokulturní kompetence cílové skupiny jsou jedním z klíčových prostředků pro řešení problematiky zapojení žáků-cizinců do naší společnosti.

Kurz byl doporučen na posledním zasedání Rady Evropy ve Strasbourgu (březen 2012) k plošnému využití v rámci interkulturního vzdělávání pro pedagogy v celé ČR.

Platbu provádějte na účet UJEP a var.symbol  3233414301