Den otevřených dveří 2019

Ped­a­gog­ická fakul­ta UJEP otevírá své brány! Den otevřených dveří se uskuteční ve stře­du 30. led­na 2019. Podrob­ný program:

Společná před­náš­ka o Ped­a­gog­ické fakultě UJEP – 9:00 – 10:00 v CA-NA (viz mapa)

Kat­edry mají svůj indi­viduál­ní pro­gram (viz níže). Pokud není stanoven čas, má kat­e­dra sou­vis­lý pro­gram pro uchazeče po celou dobu akce, tzn. od 8 do 14 hodin, s výjimk­ou trvání společné přednášky

 • Kat­e­dra anglis­tiky – míst­nost CN – 547. Ze vstup­ní haly rovně chod­bou až k výtahu po levé straně, vyjet do 5. patra. Před­nášky Kat­edry anglis­tiky začí­na­jí v 10:30 a 11:30. Bude zde pří­tomen i rodilý mlu­včí z USA.
 • Kat­e­dra bohemistiky – míst­nost CN – 440. Ze vstup­ní haly rovně chod­bou dozadu až k výtahu po levé straně, vyjet do 4. patra. Sou­vis­lý pro­gram po celou akci.
 • Kat­e­dra tělesné výchovy a sportu – Ze vstup­ní haly vyjděte zad­ním vcho­dem pro vozíčkáře ve vstup­ní hale, vyde­jte se točivou ces­tou za budovu CN, před závorou zatočte dol­e­va. Uvnitř haly budou připrave­ny směrovky. Sou­vis­lý pro­gram po celou akci.
 • Kat­e­dra výt­varné kul­tu­ry – míst­nost CS – 121. Ve vstup­ní hale zatočit dol­e­va a dojít až na konec chod­by. V této míst­nos­ti získáte další infor­ma­ce o pro­gra­mu ateliérů fun­gu­jících po dobu akce.
  CS/117 (fotoateliér) — fotografování portrétu
  CS/113 (stu­dov­na) — prezen­tace studovny
  CS/116 (ateliér arte­filetiky) — prezen­tace oboru Výt­varná výcho­va pro pomáha­jící profese
  CS/021 (ateliér) — malba
  CS/022 (ateliér) — kres­ba podle živého modelu
 • Kat­e­dra ped­a­gogiky – míst­nost CS – 122. Ve vstup­ní hale se dát dlouhou chod­bou dol­e­va, dojít až na konec chod­by. Infor­movaná před­náš­ka o studiu na Kat­edře ped­a­gogiky od 10:30 a 11:30 hod.
 • Kat­e­dra primárního a preprimárního vzdělávání – míst­nost CS – 227. Ve vstup­ní hale po schodech naho­ru do 2. patra, zah­nout dopra­va a jít až na konec chod­by. Sou­vis­lý pro­gram po celou akci.
 • Kat­e­dra hudeb­ní výchovy – míst­nost CS – 325. Ve vstup­ní hale po schodech naho­ru do 2. patra, zah­nout dopra­va a jít až na konec chod­by. Před­stavení kat­edry probíhá od 10 – 14:00.

Mapa areálu PF (České mládeže 8)
Den otevřených dveří probíhá pouze v budově České mládeže 8. Budo­va Hoření je přís­tup­ná veře­jnos­ti, ale pro­gram zde není.

Podrob­ný popis nabízených oborů naleznete na tom­to odkaze.
Face­booková událost.