Bakalářské studium

Bakalářské studium

Na Katedře pedagogiky a aplikovaných disciplín se lze přihlásit ke studiu bakalářského studijního programu v prezenční i kombinované forměAndragogika.

Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem UJEP v Ústí nad Labem pro studium v bakalářských a magisterských programech a Směrnicí děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7/2018: Organizace studia v bakalářských a magisterských programech na Pedagogické fakultě UJEP.

Andragogika
Délka studia: 3 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Cílem studijního programu je příprava kvalifikovaných odborníků na práci v multidisciplinárním prostředí, týkajícího se vzdělávání a rozvoje dospělých, kteří budou schopni samostatně a tvůrčím způsobem zvládat odborné problémy a přispívat k rozvoji praxe edukace a rozvoje dospělých osob. Z tohoto důvodu je ve studijním plánu umístěn blok povinně volitelných studijních předmětů. Tyto bloky jsou rozděleny do dvou dílčích skupin: (a) management a personální řízení; (b) profesní a kariérní poradenství. Student si volí jednu z těchto dílčích skupin, která mu napomáhá při profilaci jeho následného působení v praxi.

Přijímací zkouškou je písemný test z OSP společnosti SCIO: Test obecných studijních předpokladů je realizován jako součást Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). Tyto zkoušky zabezpečuje společnost www.scio.cz, s. r. o. (www.scio.cz). Každý uchazeč musí v rámci NSZ alespoň jednou absolvovat test obecných studijních předpokladů (OSP) (základní verze). Pokud test absolvuje vícekrát, započte se mu nejlepší výsledek dosažený za období od 6. 2. 2021 do 22. 5. 2021. Nejlepší výsledky se každému uchazeči automaticky vkopírují do databáze uchazečů. Svůj výsledek tedy uchazeč fakultě nepředává, výsledky předává fakultě výhradně společnost Scio. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ). Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující přepočtený percentil, jak jej stanoví společnost Scio a na základě toho stanovené pořadí uchazečů. Uchazeč si hradí účast na termínu konání NSZ individuálně, fakulta náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí. Pokud chce uchazeč test OSP absolvovat vícekrát, musí plně uhradit poplatky, které Scio za NSZ účtuje. Každý uchazeč se k NSZ přihlašuje individuálně přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/nsz. Od společnosti Scio obdrží každý uchazeč po svém přihlášení pozvánku k NSZ, Pedagogická fakulta uchazečům pozvánku k NSZ ani k přijímacím zkouškám neposílá. Podrobné informace o termínech, místech konání, kapacitách, podmínkách a průběhu, možnosti změnit termín, obsahu zkoušek, výpočtu přepočteného percentilu i další podrobnosti najdete na stránkách www.scio.cz/nsz. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů zodpovídá společnost Scio. Vzhledem k tomu, že NSZ se konají v šesti termínech, při neúčasti na žádném z termínů není možné se odvolávat na překážky na straně uchazeče.