Centrum jazykové přípravy

Adresa: České mládeže 8, Ústí nad Labem

6. patro

Cen­trum jazykové přípravy zajišťu­je výuku a zkoušení v rám­ci kurzů:

  • angličtiny
  • němčiny
  • ruštiny
  • fran­couzštiny
  • španělštiny

Kurzy jsou urče­ny stu­den­tům mag­is­ter­ského i bakalářského stu­dia, a to prezenčního i kombinovaného.
Kurzy připravu­jí stu­den­ty ke dvě­ma typům zkoušek z cizího jazyka:

  • zkouš­ka A – vyšší jazyková úroveň (úroveň B1-B2 podle evrop­ského ref­er­enčního rámce)
  • zkouš­ka B – nižší jazyková úroveň (úroveň A1-A2 podle evrop­ského ref­er­enčního rámce)

CJP rovněž nabízí volitel­né kurzy angličtiny pro stu­den­ty, jejichž jazykové doved­nos­ti jsou nižší nežli požadovaná vstup­ní úroveň v kurzech A a B:

  • Přípravný kurz angličti­na A
  • Přípravný kurz angličti­na B

Cen­trum jazykové přípravy rovněž zajišťu­je jazykovou přípravu v rám­ci dok­torand­ského stu­dia (dok­toran­di v rám­ci jazykové přípravy mohou navštěvo­vat kurzy pro dok­torandy a akademiky určené pro zaměst­nance PF UJEP a mohou využí­vat možnos­ti konzultací)

Uznávání zkoušek na Cen­tru jazykové přípravy Ped­a­gog­ické fakul­ty UJEP

 

Mez­inárod­ní cer­ti­fiká­ty / vysvědčení ze stát­ních jazykových

Stu­den­tům, kteří vykon­ali v posled­ních pěti letech stát­ní jazykovou zkoušku nebo srov­natel­nou mez­inárod­ně uzná­vanou zkoušku (např. TOEFL nebo FCE) a její složení a hod­no­cení doloží orig­inálem cer­ti­fiká­tu či vysvědčení, může být tato zkouš­ka uzná­na a (po dohodě s vedoucím Cen­tra jazykové přípravy a s vyuču­jícím) nemusí sklá­dat zkoušku z obec­ného jazy­ka.

Stu­den­ti prokážou schop­nost pra­co­v­at s odborným tex­tem (20 stran odborného tex­tu ze stu­dovaného oboru v orig­inále dle vlast­ního výběru; viz poža­davky ke zkoušce A).

 

Dílčí jazykové zkoušky v rám­ci vysokoškol­ského studia

Stu­den­ti, kteří vykon­ali v posled­ních pěti letech odpoví­da­jící jazykovou zkoušku v rám­ci stu­dia ste­jného či podob­ného studi­jního oboru na vysoké škole, mohou požá­dat o uznání takové zkoušky v pří­padě, že výsledek zkoušky není horší než vel­mi dobře.  Je-li výsled­ná znám­ka horší nežli vel­mi dobře, nebo jde o nepříbuzný obor, stu­den­ti musí prokázat schop­nost pra­co­v­at s oborným tex­tem ze stu­dovaného oboru (20 stran odborného tex­tu ze stu­dovaného oboru v orig­inále dle vlast­ního výběru; viz poža­davky ke zkoušce A/B).

Stu­den­tům, kteří v posled­ních pěti letech složili v rám­ci studi­jního oboru zaměřeného na lingvis­tiku soubornou zkoušku z prak­tick­ého jazy­ka nebo její ekvi­va­lent, je možné tuto zkoušku uznat, pokud stu­dent prokáže schop­nost práce s odborným tex­tem ze stu­dovaného oboru (odborný text v orig­inále dle vlast­ního výběru; viz poža­davky ke zkoušce A/B).

 

Mgr. Dana Dovhunová, Ph.D.