Centrum jazykové přípravy

Cen­trum jazykové přípravy zajišťu­je výuku a zkoušení v rám­ci kurzů:

  • angličtiny
  • němčiny
  • ruštiny
  • fran­couzštiny
  • španělštiny

Kurzy jsou urče­ny stu­den­tům mag­is­ter­ského i bakalářského stu­dia, a to prezenčního i kombinovaného.
Kurzy připravu­jí stu­den­ty ke dvě­ma typům zkoušek z cizího jazyka:

  • zkouš­ka A – vyšší jazyková úroveň (úroveň B1-B2 podle evrop­ského ref­er­enčního rámce)
  • zkouš­ka B – nižší jazyková úroveň (úroveň A1-A2 podle evrop­ského ref­er­enčního rámce)

CJP rovněž nabízí volitel­né kurzy angličtiny pro stu­den­ty, jejichž jazykové doved­nos­ti jsou nižší nežli požadovaná vstup­ní úroveň v kurzech A a B:

  • Přípravný kurz angličti­na A
  • Přípravný kurz angličti­na B

Cen­trum jazykové přípravy rovněž zajišťu­je jazykovou přípravu v rám­ci dok­torand­ského stu­dia (dok­toran­di v rám­ci jazykové přípravy mohou navštěvo­vat kurzy pro dok­torandy a akademiky určené pro zaměst­nance PF UJEP a mohou využí­vat možnos­ti konzultací)