Excelentní témata

Edukace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami potřebami a sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením

Vědecká výzkum­ná a tvůrčí čin­nost je ori­en­tová­na na prob­lematiku edukace a vybrané aspek­ty sociál­ní inte­grace u jed­inců se speciál­ní­mi vzdělá­vací­mi potře­ba­mi (zdravot­ním postižením, zdravot­ním znevýhod­něním a přede­vším sociál­ním znevýhod­něním, ale také žáky nadané) a možnos­ti rozvo­je inkluzivního vzdělávání, podob­ně jako na aspek­ty sociál­ní inte­grace a elim­i­nace působení sociál­ně pato­log­ick­ých jevů a rizikového chování u osob ohrožených sociál­ním vyloučením.

Psychodidaktické strategie v edukačním procesu a jejich vliv na efektivitu vzdělávání

Psy­cho­di­dak­tický kon­text edukace pokrývá korelace mezi prvky kuriku­la chá­paného v nejširším slo­va smys­lu. Před­stavu­je uči­vo (kul­turní pro­dukt, který má instru­men­tál­ní funkci, a pro­to musí být zpra­co­v­ané do smyslu­plné a pocho­pitel­né podo­by) a jeho medi­ační kon­text (zahrnu­jící učící se a medi­ační sub­jekt v inter­ak­ci), přičemž zák­lad­ním před­pok­la­dem efek­tiv­i­ty je pochopení pozná­vacích pro­cesů žáka, aby mohl být vzdělá­vací obsah důsled­ně zprostřed­ko­vaný vhod­ný­mi strate­gie­mi, které rozví­je­jí kog­ni­tivní úroveň žáka.

Problematika adaptace vybraných skupin populace jako pedagogický a psychologický problém

Vědecká, výzkum­ná a další tvůrčí čin­nost je ori­en­tová­na na širší prob­lematiku adap­tace. Zvládání společen­ských poža­davků v oblasti edukace (zejmé­na v oblasti zpra­cov­ání infor­ma­cí), adap­tace na změny v sociokul­turním, socioeko­nom­ick­ém či živ­ot­ním prostředí výz­nam­ně ovlivňu­jí kval­i­tu živ­ota vybraných skupin populace.

Pohybové aktivity jako součást aktivního životního stylu

Vědecká a odborná čin­nost je ori­en­tová­na na prob­lematiku pod­pory aktivního živ­ot­ního sty­lu a hod­no­cení dopadů nedostatečné či chyb­né pohy­bové zátěže na lid­ský organ­is­mus u vybraných skupin pop­u­lace. Vedle toho dochází k zpřesňování úda­jů o průběhu vykonávání vybraných pohy­bových čin­nos­tí s cílem jejich kul­ti­vace a využití v oblastech výkonově nebo zdravot­ně ori­en­to­vaného uplatňování v průběhu celého života.

Upozorňujeme na podvodné jednání některých vydavatelů zahraničních časopisů. Publikace těchto vydavatelů neprocházejí recenzním řízením, kumulují články rozdílných vědních oborů, je velmi krátká doba mezi odevzdáním rukopisu k jeho publikaci, v redakčních radách jsou ,,neexistující“ osoby. Příspěvky v těchto časopisech pak nemusí být hodnoceny v RIV. Seznam časopisů (a vydavatelů), podezřelých z neetických (predátorských) praktik: www.scholarlyoa.com