Excelentní témata

Edukace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami potřebami a sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením

Vědecká výzkumná a tvůrčí činnost je orientována na problematiku edukace a vybrané aspekty sociální integrace u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a především sociálním znevýhodněním, ale také žáky nadané) a možnosti rozvoje inkluzivního vzdělávání, podobně jako na aspekty sociální integrace a eliminace působení sociálně patologických jevů a rizikového chování u osob ohrožených sociálním vyloučením.

Psychodidaktické strategie v edukačním procesu a jejich vliv na efektivitu vzdělávání

Psychodidaktický kontext edukace pokrývá korelace mezi prvky kurikula chápaného v nejširším slova smyslu. Představuje učivo (kulturní produkt, který má instrumentální funkci, a proto musí být zpracované do smysluplné a pochopitelné podoby) a jeho mediační kontext (zahrnující učící se a mediační subjekt v interakci), přičemž základním předpokladem efektivity je pochopení poznávacích procesů žáka, aby mohl být vzdělávací obsah důsledně zprostředkovaný vhodnými strategiemi, které rozvíjejí kognitivní úroveň žáka.

Problematika adaptace vybraných skupin populace jako pedagogický a psychologický problém

Vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost je orientována na širší problematiku adaptace. Zvládání společenských požadavků v oblasti edukace (zejména v oblasti zpracování informací), adaptace na změny v sociokulturním, socioekonomickém či životním prostředí významně ovlivňují kvalitu života vybraných skupin populace.

Pohybové aktivity jako součást aktivního životního stylu

Vědecká a odborná činnost je orientována na problematiku podpory aktivního životního stylu a hodnocení dopadů nedostatečné či chybné pohybové zátěže na lidský organismus u vybraných skupin populace. Vedle toho dochází k zpřesňování údajů o průběhu vykonávání vybraných pohybových činností s cílem jejich kultivace a využití v oblastech výkonově nebo zdravotně orientovaného uplatňování v průběhu celého života.

Upozorňujeme na podvodné jednání některých vydavatelů zahraničních časopisů. Publikace těchto vydavatelů neprocházejí recenzním řízením, kumulují články rozdílných vědních oborů, je velmi krátká doba mezi odevzdáním rukopisu k jeho publikaci, v redakčních radách jsou ,,neexistující“ osoby. Příspěvky v těchto časopisech pak nemusí být hodnoceny v RIV. Seznam časopisů (a vydavatelů), podezřelých z neetických (predátorských) praktik: www.scholarlyoa.com