Gymnázium Kadaň

    Gym­náz­i­um Kadaň hledá aktivního, demokrat­icky smýšle­jícího dějepisáře v kom­bi­naci s českým jazykem, zák­la­dy společen­ských věd nebo anglick­ým jazykem. Nabízíme zázemí kval­it­ní školy s vynika­jící­mi stu­den­ty a s vedením, které pod­poru­je nové myšlenky a aktivní učitele s dobrý­mi nápady. Pří­pad­ní zájem­ci posíle­jte živ­o­topisy na

    Nást­up od začátku listopadu.