Český jazyk pro média a veřejnou sféru

Uvažujete o profesi hlasatele nebo moderátora v rozhlasových a televizních stanicích? A co pracovat jako redaktor či editor v on-line redakcích, v periodikách různého druhu, v oblasti reklamní a marketingové? Láká vás management státních či nestátních institucí například na úseku komunikace s veřejností? Nebo dáváte přednost zaměstnání jako korektor, recenzent v oblasti kultury či literatury nebo pracovník v kampaních různého druhu? Pokud jste se v některé z výše uvedených pozic našli a oblastí vašeho odborného zájmu je právě veřejná komunikace, obor Český jazyk pro média a veřejnou sféru je určený přesně pro vás! 

 

PŘIJÍMAČKY?

Uchazeči jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání motivačního pohovoru. Motivační pohovor zjišťuje u uchazečů předpoklady pro studium zvoleného oboru a základní orientaci v něm. Uchazeč může předložit i portfolio svých prací (studentských publikací,  uskutečněných aktivit ve veřejném prostoru apod.). Dále se hodnotí všeobecný přehled, kultivovaný projev a znalosti předmětu český jazyk a literatura na maturitní úrovni.

 

CO VÁS ČEKÁ?

Bakalářský obor Český jazyk pro média a veřejnou sféru (studijní program program B 7310 Filologie) zahrnuje komplexní odbornou přípravu, která směřuje k rozvíjení a prohloubení dosavadních vědomostí a dovedností, k osvojení nových poznatků a kompetencí a k získání zkušeností potřebných pro činnost v takových oblastech, které kladou na pracovníky výrazně vyšší nároky v oblasti mluvených a psaných komunikátů. Jde o tříletý studijní obor zakončený obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou z českého jazyka.

Studenti jsou v průběhu studia seznámeni s aktuální žurnalistickou činností, prakticky rozvíjejí své tvůrčí schopnosti a dovednosti a publikují vlastní texty v médiích. Učí se také interpretovat cizí text, odhalovat v něm autorský záměr i jeho sémantický potenciál. Rovněž si důkladně osvojují formální jazykovou, stylistickou, typografickou a informační správnost textových dokumentů. Studenti se také učí různé modulace hlasové charakteristiky řeči podle funkce a situace veřejného mluveného projevu.

V případě úspěšného studia a trvalejšího zájmu může absolvent pokračovat ve studiu na některé jiné fakultě v navazujícím magisterském studiu oborově příbuzném.

 

MOHU POKRAČOVAT V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU?

Navazující magisterské studium není na katedře akreditováno. Absolvent oboru Český jazyk pro média a veřejnou sféru může ale pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu Učitelství českého jazyka. Podmínky pro zahájení navazujícího magisterského studia jsou uvedeny zde.

 

Z TVORBY NAŠICH STUDENTŮ

Přehled povinných předmětů (1. až 3. ročník)
Zvuková stránka češtiny
Základy informatiky
Úvod do studia ČJ
Úvod do sociální komunikace
Úvod do kulturálních studií
Úvod do filozofie
Multimediální komunikace
Morfologie I
Základy práce s audiovizuální technikou
Úvod do zpravodajství a publicistiky
Současná literatura I
Morfologie II
Mediální výchova
Lexikologie a slovotvorba
Česká literatura I
Zpravodajská praxe
Úvod do Českého národního korpusu
Syntax I
Stylistika
Současná literatura II
Sociální psychologie
Rétorika občanských obřadů
Příprava bakalářské práce
Česká literatura II
Základy práva mediální komunikace
Základy politologie
Technika řeči
Syntax II
Exkurze
Etika
Efektivní komunikace
Základy ediční práce
Tvůrčí psaní
Tiskový mluvčí a řízená komunikace
Praxe
Literární kritika
Komplexní analýza zpravodajství
Jazyk a styl reklamních textů
Jazyk a styl publicistiky
Intermediální studia
Vizuální komunikace
Veřejné mluvené projevy
Interkulturní komunikace
Dynamika současné češtiny
Bakalářská práce
Cizí jazyk I. a II.

Povinně volitelné předměty
Kulturní kompetence
Frazeologie
Interpretace literárního textu
Neologizmy v češtině
Vlastní jména v komunikaci