Podmínky přijímacího řízení 2020/2021

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY – JEDNOOBOROVÁ STUDIA

Studijní obor Učitelství pro mateřské školy – prezenční forma studia
Přijímací zkouška Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jeho náplní je zjištění základní orientace v daném oboru (základní znalosti v pedagogice a psychologii na úrovni středoškolského učiva), zájem o studium daného oboru (podložený získanými osvědčeními). Hodnoceny budou: Komunikační schopnosti uchazeče (úroveň mluveného projevu, schopnost adekvátní prezentace zájmu o studovaný obor) – max. 25 bodů; Základní znalosti pedagogiky a psychologie (na úrovni střední školy) – max. 25 bodů; Zájem o studovaný obor (doložený certifikáty absolvovaných kurzů, seminářů, doklady o pravidelné a dlouhodobější práci s dětmi ve volném čase) – max. 25 bodů; Doložená absolvovaná praxe – max. 15 bodů; Schopnost hovořit o odborném tématu na základě prostudované literatury – max. 10 bodů. Uchazeč předkládá seznam prostudované odborné literatury z oboru.
Prominutí přijímací zkoušky NE
Další podmínky Potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Potvrzení logopeda o schopnosti projevu bez řečové vady. Ke studiu je dále nutný hudební sluch, plavání, tělesná zdatnost. Uchazeč musí být plavec a musí být schopen plnit zápočtové požadavky pro tělesnou výchovu bez omezení po celou dobu studia.

 

Studijní obor Učitelství pro mateřské školy – kombinovaná forma studia
Přijímací zkouška Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jeho náplní je zjištění základní orientace v daném oboru (základní znalosti v pedagogice a psychologii na úrovni středoškolského učiva), zájem o studium daného oboru (podložený získanými osvědčeními). Hodnoceny budou: Komunikační schopnosti uchazeče (úroveň mluveného projevu, schopnost adekvátní prezentace zájmu o studovaný obor) – max. 25 bodů; Základní znalosti pedagogiky a psychologie (na úrovni střední školy) – max. 25 bodů; Zájem o studovaný obor (doložený certifikáty absolvovaných kurzů, seminářů, doklady o pravidelné a dlouhodobější práci s dětmi ve volném čase) – max. 25 bodů; Doložená absolvovaná praxe – max. 15 bodů; Schopnost hovořit o odborném tématu na základě prostudované literatury – max. 10 bodů. Uchazeč předkládá seznam prostudované odborné literatury z oboru.
Prominutí přijímací zkoušky Přijímací zkouška bude prominuta těm uchazečům, kteří absolvovali program celoživotního vzdělávání Asistent pedagoga (se zaměřením na předškolní vzdělávání) realizovaný jako souběh s akreditovaným studijním programem Učitelství pro MŠ na PF UJEP (garantovaný Centrem celoživotního vzdělávání PF UJEP) a jejichž průměr u závěrečné zkoušky byl do průměru 2,00 (včetně). Certifikát o absolvování programu celoživotního vzdělávání Asistent pedagoga (se zaměřením na předškolní vzdělávání) je třeba předložit do 15. července 2020.
Další podmínky Potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Potvrzení logopeda o schopnosti projevu bez řečové vady. Ke studiu je dále nutný hudební sluch, plavání, tělesná zdatnost. Uchazeč musí být plavec a musí být schopen plnit zápočtové požadavky pro tělesnou výchovu bez omezení po celou dobu studia.

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY – JEDNOOBOROVÁ STUDIA

Studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol (prezenční i kombinovaná forma studia)
Přijímací zkouška Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jeho náplní je zjištění základní orientace v daném oboru (základní znalosti v pedagogice a psychologii na úrovni středoškolského učiva), zájem o studium daného oboru (podložený získanými osvědčeními). Hodnoceny budou: Komunikační schopnosti uchazeče (úroveň mluveného projevu, schopnost adekvátní prezentace zájmu o studovaný obor) – max. 25 bodů; Základní znalosti pedagogiky a psychologie (na úrovni střední školy) – max. 25 bodů; Zájem o studovaný obor (doložený certifikáty absolvovaných kurzů, seminářů, doklady o pravidelné a dlouhodobější práci s dětmi ve volném čase) – max. 25 bodů; Doložená absolvovaná praxe – max. 15 bodů; Schopnost hovořit o odborném tématu na základě prostudované literatury – max. 10 bodů. Uchazeč předkládá seznam prostudované odborné literatury z oboru.
Prominutí přijímací zkoušky NE
Další podmínky Potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Potvrzení logopeda o schopnosti projevu bez řečové vady. Ke studiu je dále nutný hudební sluch, výtvarné vlohy, plavání, tělesná zdatnost. Uchazeč musí být plavec a musí být schopen plnit zápočtové požadavky pro tělesnou výchovu bez omezení po celou dobu studia.

 

Studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika (prezenční i kombinovaná forma studia)
Přijímací zkouška
Písemný test je zaměřený na zjišťování celkové úrovně studijních předpokladů uchazeče a také na obecnou orientaci, která souvisí se základními znalostmi v oboru speciální pedagogika, pedagogika a psychologie na úrovni středoškolského učiva. Maximálně je možné získat 30 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky  NE
Další podmínky Potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Potvrzení logopeda o schopnosti projevu bez řečové vady. Ke studiu je dále nutný hudební sluch, výtvarné vlohy, plavání, tělesná zdatnost. Uchazeč musí být plavec a musí být schopen plnit zápočtové požadavky pro tělesnou výchovu bez omezení po celou dobu studia.

 

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY/OBORY

Studijní program Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání
Přijímací zkouška Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Ústní pohovor, který je zaměřený na následující okruhy témat:
Odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 – 30 bodů);
Posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0 – 15 bodů);
Prokázání znalostí ze studia odborné literatury (0 – 15 bodů);
Prokázání znalostí a schopností nezbytných pro studium v doktorském studijním oboru (0 – 40 bodů).
Maximální počet bodů je 100, minimální počet bodů pro úspěšné splnění přijímací zkoušky je 70 bodů.
Tematické zaměření doktorské disertace si může zvolit uchazeč sám.
Prominutí přijímací zkoušky NE
Další podmínky NE