Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení a nabízené obory 2023/2024

Učitelství pro mateřské školy

Délka studia 3 roky
Forma studia prezenční studium – kombinované studium
Titul Bc.
Nejvyšší počet přijímaných do studijního programu (prezenční forma) 30
Nejvyšší počet přijímaných do studijního programu (kombinovaná forma) 60
Přijímací zkouška test OSP u společnosti SCI

Pozn.: student zapsaný do studijního programu Učitelství pro mateřské školy píše vysokoškolskou kvalifikační práci na katedře preprimárního a primárního vzdělávání, příp. na dalších katedrách Pedagogické fakulty UJEP, které určuje směrnice děkana PF UJEP Vedení, psaní a odevzdávání kvalifikačních prací na PF UJEP v aktuálním znění.

Učitelství pro 1. stupeň základních škol – bez specializace

Délka studia 5 let
Forma studia prezenční studium – kombinované studium
Titul Mgr.
Nejvyšší počet přijímaných do studijního programu (prezenční forma) 30
Nejvyšší počet přijímaných do studijního programu (kombinovaná forma) 60
Přijímací zkouška test OSP u společnosti SCIO

Pozn.: student zapsaný do studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol píše vysokoškolskou kvalifikační práci na katedře preprimárního a primárního vzdělávání, příp. na dalších katedrách Pedagogické fakulty UJEP, které určuje směrnice děkana PF UJEP Vedení, psaní a odevzdávání kvalifikačních prací na PF UJEP v aktuálním znění.

Učitelství pro 1. stupeň základních škol . Specializace: speciální pedagogika *)

Délka studia 5 let
Forma studia prezenční studium – kombinované studium
Titul Mgr.
Nejvyšší počet přijímaných do studijního programu (prezenční forma) 30
Nejvyšší počet přijímaných do studijního programu (kombinovaná forma) 60
Přijímací zkouška test OSP u společnosti SCIO

Pozn.: Pozn.: student zapsaný do studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol píše vysokoškolskou kvalifikační práci na katedře preprimárního a primárního vzdělávání, příp. na dalších katedrách Pedagogické fakulty UJEP, které určuje směrnice děkana PF UJEP Vedení, psaní a odevzdávání kvalifikačních prací na PF UJEP v aktuálním znění.

*) studijní program Učitelství pro 1. stupeň základních škol ve specializaci: speciální pedagogika bude otevřen v případě schválení programu Radou pro vnitřní hodnocení UJEP.

Doktorský studijní program Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání

Studijní program Přijímací zkouška Prominutí přijímací zkoušky Další podmínky
Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání Ústní pohovor, který je zaměřený na následující okruhy témat: odborná rozprava nad předloženým projektem dizertační práce (0 – 30 bodů); posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0 – 15 bodů); prokázání znalostí ze studia odborné literatury (0 – 15 bodů); prokázání znalostí a schopností nezbytných pro studium v doktorském studijním programu/oboru (0 – 40 bodů). Maximální počet bodů je 100, minimální počet bodů pro úspěšné splnění přijímací zkoušky je 70 bodů. Tematické zaměření doktorské disertace si může zvolit uchazeč sám. NE NE

 
 
Nezapomeňte, že pokud podáváte elektronickou přihlášku, musíte ji také vytisknout a poslat na adresu: Studijní oddělení Pedagogická fakulta UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem.