Sdělení vedoucího katedry

  • Platnost Příkazu děkana PF UJEP č. 3/2020

Vážení přátelé, upozorňuji na platnost nového příkazu děkana, kterým usilujeme o zvýšenou péči studentů o své zdraví a připravenost vykonávat sportovní výkony na vyšší úrovni zátěže. Vznik tohoto příkazu a z něho plynoucí kroky vůči studentům i pracovišti jsou reakcí na výskyt případů, kdy student neakceptuje např. změnu svého zdravotního stavu (kterou je povinen podle VŠ zákona hlásit), nebo u něho dojde k poklesu připravenosti podávat sportovní výkony a vystaví se riziku zdravotní indispozice s možnými fatálními následky. Toto opatření má upozornit studenty na nutnost absolvovat pravidelné kontrolní prohlídky u poskytovatele příslušných služeb v oboru tělovýchovného lékařství. Předložením ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI tak stvrzuje svoji připravenost a nezbytnou zdravotní způsobilost ke studiu! Odevzdání tohoto vyplněného prohlášení je předpokladem pro Vaše zařazení do výuky a možnosti účastnit se výukových programů.

  • Kvalifikační práce – zadávání

Upozorňuji studenty, kteří si zadávají kvalifikační práce, na nutnost dobře pročíst návod k založení podkladů a následně zadání práce. Důraz je kladen na zásady a vložení cílů, popř. dalších bodů k práci. Seznam zdrojů je nutný podle jednotné normy (nejlépe APA). Studenti musí mít schválené zadání 6 měsíců před odevzdáním práce. Polovina září pro studenty NMgr. programů a konec září pro studenty Bc. je ten optimální čas…

  • Upozornění studentům v souvislosti s jejich nárokováním kompenzace za úrazy během výuky

Objevily se indicie, že studenti, kterým se stal úraz v rámci výuky, neobdrželi žádné pojistné plnění, byť bylo vše řádně zaznamenáno a nahlášeno v souladu s příslušnými směrnicemi. Univerzita není zákonem povinna uzavírat jakoukoli formu úrazového pojištění na studenty. Pokusili jsme se s potenciálním poskytovatelem pojištění projednat úrazové pojištění na studenty i vyučující vypočtené vždy s ohledem na činnost a počet osob (např. výcvikový kurs), které by se uzavíralo jednorázově na konkrétní akci. Náklady spojené s administrativní zátěží jsou však neúměrné. Proto považuji za nutné:

  1. upozornit každého studenta na riziko chybějícího úrazového pojištění ze strany instituce,
  2. doporučit každému studentu sjednat si individuální úrazové pojištění i s ohledem na charakter sportovních činností, které běžně provozuje.