Sdělení vedoucího katedry

  • Upozornění studentům 1. ročníku TvS na volbu modulu studia od ZS 2018-19
Informace jsou zevřejněny v aktualitách. Zde je rovněž anketní lístek k vyplnění, podepsání a odevzdání.
  • Upozornění studentům v souvislosti s jejich nárokováním kompenzace za úrazy během výuky

Objevily se indicie, že studenti, kterým se stal úraz v rámci výuky, neobdrželi žádné pojistné plnění, byť bylo vše řádně zaznamenáno a nahlášeno v souladu s příslušnými směrnicemi. Na moji žádost o dokládání takových případů však studentská část akademické obce nereagovala. Přesto jsme vedli příslušná jednání k těmto problémům. na základě informací podaných Ing. Výbornou (bezp. technik UJEP) není univerzita zákonem povina uzavírat jakoukoli formu úrazového pojištění na studenty. Pokusili jsme se s potenciálním poskytovatelem pojištění projednat úrazové pojištění na studenty i vyučující vypočtené vždy s ohledem na činnost a počet osob (např. výcvikový kurs), které by se uzavíralo jednorázově na konkrétní akci. Náklady spojené s administrativní zátěží jsou však neúměrné. Proto považuji za nutné:

  1. upozornit každého studenta na riziko chybějícího úrazového pojištění ze strany instituce,
  2. doporučit každému studentu sjednat si individuální úrazové pojištění i s ohledem na charakter sportovních činností, které běžně provozuje.