PhDr. Inna Kalita, Ph.D.

Inna Kalita
  • odborná asistentka (OSL PF)
  • -
  • Pracoviště: České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: CN-532
  • Telefon: +420 475 283 235
  • E-mail:

KH v ZS 2018/19

Středa: 11.10 - 12.50

Čtvrtek: 17.00 - 17.50

 

Narozena: v Brestu, Bělorusko

Vzdělání: 2010 PhDr.; Ph.D.
Ústav slavistických a východoevropských studií.
Filozofická fakulta Univerzity Karlové v Praze.
Obor Slovanské filologie.
1991 Filologická fakulta Běloruské Státní Univerzity v Minsku.
Obor filologie: běloruský jazyk a literatura, ruský jazyk a literatura.

Odborná specializace: slavistika, jazyková a literární komparatistika, stylistika, fonetika, sociolingvistika (substandardy: trasjanka, ruský a český slang), frazeologie, lingvokulturologie, literatura sovětského období.
Specializace v rámci slavistiky: bělorusistika a rusistika, výuka ruštiny jako cizího jazyka.
Pedagogická praxe:
2001 – dosud: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
katedra bohemistiky, sekce slavistiky (odborná asistentka)
1994 – 1999: Střední škola č. 2, Kobryn, Bělorusko (běloruský jazyk a literatura)
1991 – 1994: Střední škola č. 29, Brest, Bělorusko (běloruský jazyk a literatura)
Profesní aktivity: Účast na světových a mezinárodních vědeckých konferencích, sympoziích a kongresech (Polsko, Litva, Bělorusko, Ukrajina, Gruzie, Rusko, Ázerbájdžán, Kyrgyzstán), konferencích v ČR a SR, vč. konferenci domovského pracoviště (UJEP v Ústí nad Labem).
Publikace vzhledem k oboru převážně v zahraničních vědeckých a odborných časopisech a konferenčních sbornících; autorka 5 monografií, 5 vysokoškolských skript a učebnic.
Účast na odborných konferencích: Výběr za posledních 5 let: (viz příloha 1)
Publikační činnost: Výběr za posledních 5 let: (viz příloha 2)
Účast na řešení grantových projektů: Výběr za posledních 5 let: (Příloha č. 3.)

Členství v profesně orientovaných organizacích: PF UJEP: Členka komisí pro státní zkoušky a obhajoby bakalářských práci – obor Obchodní ruština

Mezinárodní asociace bělorusistů: členka asociace.

Členka redakční rády časopisů:
"Metamorfózy kultury na přelomu tisíciletí" (Novosibirská státní univerzita, Rusko)
"MODERN EUROPEAN RESEARCHES" (Rakousko).
Další profesní aktivity (přednášková činnost atd.): 2013: Německo, Technische Universität Dresden, Institut für Slavistik
2010: Polsko, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
2009: Německo, Univerzita Wurzburg (Bayerische Julius-Maximilians Universität Würzburg)
2008: Polsko, Instytut Filologii Polskiej, Akademia Podlaska w Siedlcach
2006: Německo, Univerzita Wurzburg (Bayerische Julius-Maximilians Universität Würzburg)

OSL/4004,
Praktická fonetika ruského jazyka I,
OSL/4014,
Praktická fonetika ruského jazyka II,
OSL/4029,
Ruská literatura I,
OSL/4037,
Ruská literatura II,
OSL/4021,
Funkční stylistika a normy I,
OSL/4031,
Funkční stylistika a normy II,
OSL/4039,
Funkční stylistika a normy III,
OSL/4050,
Funkční stylistika a normy IV,
OSL/4003,
Konverzace v ruštině I,
OSL/4013,
Konverzace v ruštině II,
OSL/4025,
Konverzace v ruštině III,
OSL/4033,
Konverzace v ruštině IV,
OSL/4040,
Interkulturní komunikace I,
OSL/4051,
Interkulturní komunikace II,

Odborné publikace

Inna Kalita. Магические реминисценции в творчестве Дмитрия Липскерова. Дикси Пресс, 2015. 272 s. ISBN 978-5-905490-30-9.
Inna Kalita. Очерки по компаративной фразеологии. Серая палитра в национальных картинах мира русских, беларусов и чехов. Дикси Пресс, 2016. 176 s. ISBN 978-5-905490-35-4.
Inna Kalita. Очерки по компаративной фразеологии II. Цветная палитра в национальных картинах мира русских, беларусов, украинцев и чехов. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2017. 256 s. ISBN 978-80-7561-105-5.

Kapitoly v knihách

Inna Kalita a Taciana Tuluš. Feminine and Masculine Aspects of Belarusian Lexis and Phraseology in the Slavic Context. In: Gender in Language, Speech and Dialects. Belarusian Experience. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2017. s. 11-60. ISBN 978-80-7561-096-6.
Inna Kalita. «Смоленский областной словарь» В. Н. Добровольского как источник беларусской фразеологии. In: Исследования русской и славянской фразеологии в диахронии и синхронии. / Výzkum ruské a slovanské frazeologie v diachronii a synchronii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 155-162. ISBN 978-80-244-5342-2.

Články v časopisech

Inna Kalita. Социально-экономическая сфера «в цвете». Инновационные процессы XXI века в зеркале языка. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi. Çankaya-ANKARA: 2018. 25, s. 675-686. ISSN 2148-0451.
Inna Kalita. ‘Свой’- ‘чужой’ в координатах фразеологических стереотипов. Международный журнал исследований культуры. 2017. 2, s. 85-96. ISSN 2079-1100.
Inna Kalita. 'Левый' в зеркале славянской лексики и фразеологии. IDIL. 2017. 35, s. 1363-1385. ISSN 2146-9903.
Inna Kalita. Сацыяльная рэклама ў Беларусі. Jazyk a kultúra. 2017. 29-30, s. 52-65. ISSN 1338-1148.
Inna Kalita. Институт Первой Леди в опыте восточной Cлавии. IDIL. 2016. 25, s. 1363-1385. ISSN 2146-9903.
Inna Kalita. Cинтез слова и мелодии. РКИ в чешской аудитории: начальный этап работы с песней. Русский язык как инославянский. 2016. 8, s. 132-140. ISSN 1821-3146.
Inna Kalita. Notes on the Life of Words. “Hairy (shaggy)” Dumplings [О жизни слов. «Волосатый (лохматый)» кнедлик]. XLinguae. 2016. 3, s. 2-24. ISSN 1337-8384.
Inna Kalita. Беларуская рэклама: на шляху да нацыянальнага фармата. Jazyk a kultúra. 2016. 25-26, s. 17-29. ISSN 1338-1148.
Inna Kalita. ‘Черт’ в семиосфере фразеологии (компаративный ракурс: чешский vs. беларусский языки). IDIL. 2016. 22, s. 749-774. ISSN 2146-9903.
Inna Kalita a Patricie Michalová. 'Душа' в семиосфере фразеологии (компаративный ракурс: чешский и беларусский языки). IDIL. 2016. 20, s. 1-18. ISSN 2146-9903.
Inna Kalita. Дело о «новом» реализме. Вопросы литературы. Moskva: 2015. 6, s. 123-139. ISSN 0042-8795.
Inna Kalita. Туристическая сфера Чехии в рекламе. Научный вестник МГИИТ. 2015. 1, s. 23-32. ISSN 2079-0627.
Inna Kalita. «Поговорим шершавым языком». Особенности обучения русскому языку как иностранному в чешском вузе. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2014. 9, s. 37-41. ISSN 1818-7919.
Inna Kalita. Бог в поэме Е. Евтушенко «Мама и нейтронная бомба». Культурологические заметки. İDİL. 2014. 14, ISSN 2146-9903.
Inna Kalita. Cемиотические мотивы в поэме Е. Евтушенко «Мама и нейтронная бомба». Культурологические заметки. İDİL. 2014. 12, ISSN 2146-9903.
Inna Kalita. Творчество А. Т. Твардовского: особенности изучения в иноязычной аудитории. Концепт. ART 14291. Гос. рег, 2014. 10, ISSN 2304-120X.
Inna Kalita. Гендерный аспект экологии человека в романе Дмитрия Липскерова "О нем и о бабочках". Slavica litteraria. 2018. 1, s. 31-39. ISSN 1212-1509.
Inna Kalita. «Новый реализм» русской литературы в зеркале манифестов ХХI века. Slavica litteraria. 2016. 1, s. 67-80. ISSN 1212-1509.
Inna Kalita. Характеристика человека посредством фразеологизмов с лексемой голова (компаративный ракурс: чешский vs. беларусский). Rossica Olomucensia LV. 2016. s. 185-192. ISSN 978-80-244-4938-8.

Články ve sbornících

Inna Kalita. Лічэбнік “адзін” у чэшскай і беларускай ідыяматыцы. In: Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі (да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Г. М. Малажай): зб. навук. арт.: у 2 ч. Brest: Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна, 2018. s. 90-94. ISBN 978-985-555-773-0.
Inna Kalita. Мова твораў Змітрака Бядулі як фразеалагічная скарбонка. In: Svět v obrazech a ve frazeologii – World in Pictures and in Phraseology. Praha: Univerzita Karlova, 2017. s. 129-143. ISBN 978-80-7290-964-3.
Inna Kalita. Беларуская гастранамічная лексіка і фразеалогія ў “Смаленскім абласным слоўніку” У. М. Дабравольскага. In: Язык как зеркало эпохи. К 100-летию революций в России. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. s. 72-76. ISBN 978-985-577-374-1.
Inna Kalita. О способах образования сленговых единиц. Замещение функцио-нальной лакунарности литературного языка в сфере субстандарта. In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky 4. Brno: Česká asociace slavistů – Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. s. 69-76. ISBN 978-80-906183-0-5.
Inna Kalita. Межкультурный диалог современников: Дмитрий Липскеров vs. Павел Брич. In: Поэтика художественного текста: Материалы IV Международной заочной научной конференции. Борисоглебск: ООО «Кристина и К», 2015. s. 5-13. ISBN 978-5-902642-29-8.
Inna Kalita. Государственная символика как многоплановый семиотический знак. Заметки о межкультурной коммуникации. In: Aктуальные прoблeмы обучения русскому языку XI (Sborník Prací Pedagogické Fakulty MU. Č. 261, Řada Jazyková a Literární Č. 48). Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 463-473. ISBN 978-80-210-7546-7.
Inna Kalita. Кампаратыўны экскурс у лексічныя нетры беларускай, чэшскай і рускай моў. In: Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва. Мат. Міжнароднай навук.-практ. канф. (20-21 лістапада 2014 г., Мінск). Minsk: 2014. s. 355-358. ISBN 978-985-552-433-6.