doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc.

Ludmila Zimová
  • docentka (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: CN-450
  • Telefon: +420 475 283 353
  • E-mail:

KH v ZS 2018/19

Úterý: 9.00 - 10.00 a 12.00 - 13.00

Čtvrtek: 9.00 - 10.00

 

Odborná specializace: Syntax, textová syntax, textová lingvistika, jazyk masmédií

Profesní životopis

Vzdělání:  
1972-1977  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze učitelství českého jazyka a literatury a německého jazyka a literatury pro školy II. cyklu
 
1978 Rigorózum: FF UK v Praze: Jazyk regionální publicistiky
1984 - 1989 Externí aspirantura: Ústav pro jazyk český ČSAV v Praze:
Způsoby vyjadřování větných členů v textu: konkurence pojmenování, pronominalizace a elize
1995 Habilitace: PF UJEP v Ústí nad Labem: Elipsa v české syntaxi
Zaměstnání:
1977 - 1978 Gymnázium v Ústí nad Labem, středoškolská profesorka češtiny a němčiny
1978 – 1991 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, katedra českého jazyka a literatury: asistentka, odborná asistentka, tajemnice, vedoucí jazykového oddělení, výuka: syntax, technika mluveného projevu a kultura řeči, stylistika, rétorika, vedení diplomových prací, učitelství 1. stupně ZŠ, učitelství pro ZŠ, SŠ
1991 - dosud
Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, katedra bohemistiky, odborná asistentka, docentka, vedoucí jazykového oddělení, členka komise pro státní závěrečné zkoušky, členka komise pro obhajobu diplomových a bakalářských prací,
dílčí a  státní zkoušky v doktorském studiu, vedení a obhajoby  disertačních prací, předsedkyně oborové rady v DS  
2004 – 2012 Hochschule Zittau/Görlitz, Fachbereich Sprachen externí výuka, dílčí zkoušky na oboru Übersetzungswissenschaft Tschechisch - Englisch
KBO/4002,
Úvod do studia českého jazyka,
KBO/4061,
Úvod do studia českého jazyka,
KBO/4201,
Úvod do studia českého jazyka,
KBO/4005,
Technika filologické práce,
KBO/4022,
Syntax I,
KBO/4076,
Syntax I,
KBO/4214,
Syntax I,
KBO/4028,
Syntax II,
KBO/4078,
Syntax II,
KBO/4223,
Syntax II,
KBO/4101,
Textová lingvistika,
KBO/4130,
Textová lingvistika,
KBO/4147,
Textová lingvistika,
KBO/4108,
Lingvistická analýza textu,
KBO/4210,
Úvod do zpravodajství a publicistiky,
KBO/4230,
Jazyk a styl reklamních textů,

Články v časopisech

Ludmila Zimová. Ještě jednou k výuce skladbě. Český jazyk a literatura. 2015-16. 4, s. 164-169. ISSN 0009-0786.

Články ve sbornících

Ludmila Zimová. Vyjadřování subjektu z hlediska gramatického a textového. In: Přednášky z 58. běhu Letní školy slovanských studií. FF UK v Praze: Euroslavica, 2015. s. 75-84. ISBN 978-80-7308-567-4.
Ludmila Zimová. Současná regionální žurnalistika. In: Přednášky z 59. běhu Letní školy slovanských studií. FF UK v Praze: Euroslavica, 2016. s. 54-65. ISBN 978-80-7308-656-5.
Ludmila zimová. Současná regionální tištěná publicistika. In: Od počátků k současnosti (1955–2015) 60 let bohemistiky na ELTE. Budapest: BTK Univerzita Loránda Eötvöse, 2016. s. 393-401. ISBN 978-80-7308-730-2.
Ludmila Zimová. „Nepravosti“ v syntaxi češtiny. In: Přednášky z 60. běhu Letní školy slovanských studií. FF UK v Praze: Euroslavica, 2017. s. 69-82. ISBN 978-80-7308-730-2.