Pokyny pro autory

Redakce při­jímá příspěvky v českém jazyce a angličt­ině, které odpoví­da­jí odborné­mu pro­filu časopisu. Všech­ny při­jaté práce jsou recen­zovány (peer review), přičemž se zachovává obous­tran­ná anonymi­ta. O výsled­cích recen­zního řízení a názoru redakce na koneč­nou úpravu článku je autor infor­mován. Před defin­i­tivním ode­vzdáním do tisku bude autorovi zaslán provi­zorní výtisk práce k autorské korek­tuře, která musí být zaslá­na zpět do redakce do pěti pra­cov­ních dnů.

Příspěvky se zasíla­jí do redakce časopisu v elek­tron­ické for­mě e-mailem na adresu vedoucího redaktora.


Zaslaný článek
 obsahuje:

 • úda­je pro uve­dení do časopisu: název, celá jmé­na autorů s odkazy na pra­cov­iště, názvy pra­cov­išť a kon­tak­t­ní adresu kore­spon­du­jícího autora
 • úda­je sloužící k další komu­nikaci auto­ra s redakcí: tele­fon, e-mail
 • Prohlášení o vytištění s pod­pisy auto­ra a všech spolu­au­torů — prohlášení, že zaslaný text je určen pro otištění v časopisu Jour­nal of Out­door Activ­i­ties a nebyl ani neb­ude jinde pub­likován (vyloučení duplic­it­ních pub­likací), a klauzuli, že pří­pad­ní spolu­au­toři souh­lasí s tex­tem zaslaného sdělení a s uveře­jněním v tom­to časopisu
 • neg­a­tivní prohlášení o spon­zorování či stře­tu zájmů; v opačném pří­padě, kdy je práce spon­zorová­na (grantem, jinou orga­ni­za­cí, výrobcem apod.) nebo dochází-li ke stře­tu zájmů (např. autor je pří­mo či nepří­mo zain­teresován na výsled­cích výro­by či prode­je, je majitelem popiso­vaného paten­tu apod.), musí být tato skutečnost v závěru sdělení uvedena
 • u klin­ick­ých studií v bio­medicín­ských oborech čest­né prohlášení o schválení etick­ou komisí přís­lušné vysoké školy či ústavu

Formální požadavky článku:

Každý příspěvek musí splňo­vat určité obsa­hové a for­mál­ní poža­davky: musí mít předep­saný rozsah, počet literárních odkazů a odpoví­da­jící text v anglick­ém a mateřském jazyce auto­ra (viz tab­ul­ka č. 1). Původ­ní práce se stan­dard­ně rozdělu­je na části Intro­duc­tion — Meth­ods – Results and Dis­cu­sion – Con­clu­sions — Ref­er­ences, v českém jazyce se jed­ná o Úvod — Metody — Výsled­ky – Výsled­ky a Diskuse — Závěry – Lit­er­atu­ra a také Abstract /česky Souhrn/, který v sobě shrnu­je cíl práce, popř. východisko, použité metody, výsled­ky a závěry. Přehle­dový článek může mít vol­nější for­mu, důraz je kladen na jeho přehled­nost a aktuálnost.

Tab­ul­ka č. 1: Přehled jed­notlivých typů sdělení

Typ sdělení Obvyk­lý rozsah Počet literárních odkazů Recen­zní řízení
původ­ní práce 5–10 nor­mostran 8–20 ref­er­encí 2 recen­zen­ti
přehle­dový článek 5–12 nor­mostran 10–30 ref­er­encí 2 recen­zen­ti


Grafy, sché­ma­ta, tab­ulky, vzorce či obrázky
 musí být poslány zvlášť vždy jako samostat­né doku­men­ty v původ­ním for­má­tu. V tex­tu je tře­ba na ně na přís­lušných místech uvádět odkazy.

Převza­té rozsáh­le­jší par­tie tex­tu a doku­men­tace musí být dolože­ny souh­lasem auto­ra a vyda­vatele původ­ní pub­likace s otištěním.

Zásady vztahu mezi autory a redakcí

Uveře­jněná práce se stává majetkem časopisu a přetisknout její část, pře­sahu­jící rozsah abstrak­tu nebo použít obrázek v jiné pub­likaci lze jen se souh­lasem vyda­vatele. Rukopis se archivu­je v redak­ci; autorům se vrací jen v pří­padě, že byl odmít­nut, nebo na zvlášt­ní vyžádání autora.

Recenzní řízení a úprava rukopisu

Po obdržení rukopisu redakce vyrozumí (kore­spon­du­jícího) auto­ra o výsled­cích recen­zního řízení emailem s názorem na koneč­nou úpravu článku. Redakce si vyhrazu­je prá­vo provádět drob­né styl­i­stické úpravy tex­tu a upravo­vat pravopis podle pro­gre­sivní verze. Před defin­i­tivním ode­vzdáním do tisku bude autorovi zaslán provi­zorní výtisk práce k autorské korek­tuře. Při autorské korek­tuře nelze bez před­chozí dohody s redakcí provádět změny tex­tu v rozsahu větším než 5 řád­ků. Užíve­jte obvyk­lých korek­torských značek. Korek­tu­ru odešlete neprodleně zpět do 5 pra­cov­ních dnů.

Obecné náležitosti rukopisu

Stan­dard časopisu Jour­nal of Out­door Activ­i­ties je od 2/2012 založen na pub­likačním sty­lu APA — Amer­ické psy­cho­log­ické aso­ci­ace – Pub­li­ca­tion Man­u­al of the Amer­i­can Psy­cho­log­i­cal Asso­ci­a­tion, 6th edi­tion, 2008 (viz www.apastyle.org).

Přík­la­dy použití normy APA

Text musí být nap­sán v souladu s plat­ný­mi jazykový­mi nor­ma­mi. Tex­ty žádáme nap­sané pís­mem Times New Roman, velikost pís­ma 12, styl pís­ma Nor­mál­ní, zarovnání vle­vo. Stránky nej­sou očíslované.

 • Tit­ul­ní strana obsahu­je výstižný a stručný název práce v angličt­ině a v češt­ině /či ekvi­va­lent v rod­ném jazyce autora/, jmé­na všech autorů a také kon­tak­t­ní infor­ma­ce pro korespondenci.
 • Abstrakt v angličt­ině v rozsahu max­imál­ně 200 slov a identický český souhrn /nebo v rod­ném jazyce autora/.
 • Klíčová slo­va v angličt­ině a v češt­ině /nebo v rod­ném jazyce autora/. Používe­jte prosím max­imál­ně dvou­výra­zová slovní spojení.
 • Vlast­ní text rozdělený na části Intro­duc­tion — Meth­ods – Results and Dis­cu­sion – Con­clu­sions — Ref­er­ences, v českém jazyce se jed­ná o Úvod — Metody — Výsled­ky – Výsled­ky a Diskuse – Závěry — Literatura.
 • Tab­ulky a grafy: Tab­ul­ka nes­mí být širší než 14 cm. Výš­ka pís­ma ale­spoň 8 – 10. Při grafech používe­jte laskavě výrazně kon­trast­ní barvy (upo­zorňu­jeme, že časopis je černobílý).
 • Pro sez­nam Ref­er­ences /Literatura/ žádáme auto­ry, aby zvýše­nou pozornost věno­vali přes­né­mu a korek­t­ní­mu odkazování.
  Ref­er­ence jsou umístěny na kon­ci příspěvku a je v něm uve­de­na pouze lit­er­atu­ra, na kter­ou se v tex­tu odkazu­je. Sez­nam je v abeced­ním pořadí a musí být v souladu s APA pub­likačním stylem.
 • Pro ref­er­ence v tex­tu nelze nikdy použít poznámky pod čarou.
 • Citace musí autoři použí­vat dle normy APA.