Studentský ediční tým

Co je SET?

SET (Stu­dentský ediční tým) je sdružení stu­den­tů kat­edry bohemistiky a kat­edry výt­varné kul­tu­ry Ped­a­gog­ické fakul­ty UJEP, které nabízí kom­plexní či dílčí služ­by sou­vise­jící s vydáváním pub­likací na UJEP. Náš tým převezme „rukopis“ v dig­itál­ní podobě, pro­jde s vámi vešk­eré dílčí kroky práce na knize, stanoví har­mono­gram práce a násled­ně se již můžete těšit na fyz­ické předání kni­hy k dohod­nuté­mu datu. Konzul­tace jed­notlivých kroků během přípravy kni­hy a reflek­tování vašich poža­davků je samozře­j­mostí. Kromě samot­né práce s tex­tem máme také zkušenost s přípravou pod­kladů pro zadá­vací řízení real­i­zo­vané Odd­ělením veře­jných zakázek v rám­ci sys­té­mu DNS či s žádostí o ISBN. Snažíme se, aby byly z naší strany vždy zada­vateli detail­ně vysvětle­ny vešk­eré kroky, které budeme muset realizovat.

Nemáte zájem o naše komplexní služby? Nevadí, čtěte dále…

Člen­ové SET jsou také připraveni pomo­ci s dílčí­mi prace­mi na tex­tech. Můžete si nechat udělat pouze korek­tu­ru tex­tu, tech­nick­ou redak­ci, grafický návrh pub­likace, sazbu apod. Konkrét­ní čin­nos­ti se ujme spe­cial­i­zo­vaný pra­cov­ník naše­ho týmu, se kterým pak budete konzul­to­vat jed­notlivé kroky.

Máte obavy o kvalitu odvedené práce?

Náš tým má vypra­co­v­aný sys­tém kon­troly kval­i­ty. Pokud využi­jete naše kom­plexní služ­by, budete mít jis­to­tu, že váš text pro­jde tře­mi pra­cov­ní­mi skupina­mi: korek­torsk­ou, ediční a grafick­ou. Kaž­dou z těch­to skupin vede dok­torand se zkušenos­t­mi z dané oblasti a kon­trolu­je prá­ci proškolených stu­den­tů. Právě dok­torand je garan­tem kval­i­ty výs­tupu dané pra­cov­ní skupiny a má s danou oblastí zkušenos­ti i mimo UJEP.

Jak bude probíhat spolupráce a s čím je nutné počítat?

Po pros­tu­dování pod­kladů vás seznámíme s har­mono­gramem práce. Zada­vatelé zakázky jsou mno­hdy přek­vapeni, že práce na knize trva­jí déle, než se původ­ně dom­ní­vali. Naším cílem je podílet se na vydávání kval­it­ně zpra­co­v­aných pub­likací a tato práce nějaký čas zabere. Pokud zároveň bude nut­né soutěžit posky­to­vatele tiskařských služeb, jed­ná se o další časovou prodle­vu. Něk­teré práce je možné dělat v sousled­nos­ti, něk­teré však ne – nelze napřík­lad žádat o ISBN, dokud nemáme hotovou sazbu (uvádí se počet stran pub­likace), ste­jně tak nelze soutěžit tiskaře, dokud neznáme přes­ný rozsah pub­likace. Celkový čas práce na knize včet­ně real­izace zadá­vacího řízení v součas­né době trvá cca 2 až 3 měsíce. Je nut­né také vést v patrnos­ti, že během práce na knize musí také sám autor opě­tovně text přečíst a schválit jed­notlivé navrho­vané zásahy.

V jaké podobě by měly být podklady?

Text musí být v edi­to­vatel­ném for­má­tu, tedy .doc, .docx, .odt, .rtf apod. Pokud text obsahu­je obra­zový mater­iál, je nut­né jej pře­dat ve vysoké kval­itě mimo tex­tový sou­bor, nejlépe ve for­mátech .jpeg či .tiff. S vloženým vizuál­ním pod­kla­dem do tex­tového souboru nelze při sazbě pra­co­v­at tak, aby byla zaruče­na kvali­ta výstupu.

Jak mohu služby zaplatit?

Služ­by posky­to­vané SETem je možné v rám­ci mez­i­fakult­ní spolupráce pro­plácet vni­tro­fak­tur­ou, pří­pad­ně je možné na dílčí práce zaměst­nat konkrét­ního čle­na SET for­mou DPP. Kalku­lace odměny probíhá vždy indi­viduál­ně. V pří­padě využití kom­plexních služeb je nut­né počí­tat s cca 20 000 Kč. Nák­la­dy na tisk si každý zada­va­tel hradí ze svých vlast­ních zdrojů.

Kontaktní údaje SET

hlavní kon­tak­t­ní oso­ba: Tomáš Suk, tel.: 775 615515, e-mail:

Garanti kvality

korek­tu­ry: Mgr. Tereza Mikulášková, kat­e­dra bohemistiky, e-mail:


ediční práce: Mgr. Tomáš Suk, kat­e­dra bohemistiky, e-mail:
grafické zpra­cov­ání a saz­ba: Mgr. Miloš Makovský, kat­e­dra výt­varné kul­tu­ry, e-mail:
další člen­ové týmu: Štěpán Mandičák, Jiří Poživ­il, Mar­ta Křížová, Michaela Schwar­zová, Kar­la Suk

kancelář č. 525, 526 (nová budova)