Dokumenty

Předpisy PF

Směr­nice č. 9/2018 — Vedení, psaní a ode­vzdávání kval­i­fikačních prací
plat­nost a účin­nost od 17. 9. 2018

Směr­nice č. 8/2018 — Uznávání kred­it­ních bodů absolvo­vaných před­mětů nahrazu­jících před­mě­ty předep­sané studi­jním programem
plat­nost a účin­nost od 17. 9. 2018

Směr­nice č. 7/2018 — Orga­ni­zace stu­dia v bakalářských a mag­is­ter­ských studi­jních programech
plat­nost a účin­nost od 17. 9. 2018

Směr­nice č. 6/2018 — Hod­no­cení dílčích kon­trol stu­dia a SZZ
plat­nost a účin­nost od 17. 9. 2018

Směr­nice č. 1/2018 — Orga­ni­zace stu­dia v dok­torských studi­jních oborech akred­i­to­vaných na PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 12. 2. 2018

Směr­nice č. 11/2017 — Odlišné pod­mínky pro při­jetí ke studiu bakalářského a mag­is­ter­ského studi­jního programu
plat­nost a účin­nost od 25. 10. 2017

Směr­nice č. 6A/2017 — Čin­nost stu­den­tů prezenční formy stu­dia dok­torských studi­jních pro­gramů na pra­cov­ištích PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 4. 2019

Směr­nice č. 5/2016 — Pravid­la pro konání dílčích zkoušek v rám­ci dok­torského stu­dia na UJEP
plat­nost a účin­nost od 15. 3. 2016

Směr­nice č. 11/2015 — Orga­ni­za­ční pokyny k real­izaci ped­a­gog­ick­ých a odborných praxí na PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 12. 2015

Směr­nice č. 3A/2015 — Pravid­la rig­orózního řízení na PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 4. 9. 2017 plat­nost a účin­nost od 1. 12.

Směr­nice č. 16/2008 — Mimořád­ná grantová stipen­dia pro stu­den­ty PF UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 1. 2009

Další doku­men­ty jsou k dis­pozi­ci zde: Příkazy děkana, Směr­nice děkana, Vnitřní před­pisy a Provozní řády

Předpisy UJEP

Studi­jní a zkušeb­ní řád pro studi­um v dok­torských studi­jních pro­gramech UJEP
plat­nost a účin­nost od 16. 5. 2018

Studi­jní a zkušeb­ní řád pro studi­um v bakalářských a mag­is­ter­ských studi­jních pro­gramech UJEP
plat­nost a účin­nost od 16. 5. 2018

Stipendi­jní řád UJEP
plat­nost a účin­nost od 9. 4. 2018

Statut UJEP
plat­nost od 16. 6. 2017, účin­nost od 1. 9. 2017

Řád habil­i­tačního řízení a řízení ke jmen­ování pro­fe­sorem UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 9. 2017

Rig­orózní řád UJEP
plat­nost od 17. 7. 2017, účin­nost od 1. 9. 2017

Řád celoživ­ot­ního vzdělávání UJEP
plat­nost od 17. 7. 2017, účin­nost od 1. 9. 2017

Pravid­la vzniku, schval­ování a změn studi­jních pro­gramů UJEP
plat­nost a účin­nost od 11. 12. 2017

Pravid­la pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnick­ých osob a pro­jed­návání návrhů na založení právnick­ých osob UJEP
plat­nost a účin­nost od 1. 2. 2013

Jed­nací řád Vědecké rady UJEP
plat­nost od 22. 12. 2016, účin­nost od 1. 2. 2017

Jed­nací řád Aka­demick­ého sená­tu UJEP
plat­nost a účin­nost od 22. 12. 2016

Dis­ci­plinární řád UJEP
plat­nost a účin­nost od 16. 5. 2017

Voleb­ní řád Aka­demick­ého sená­tu UJEP
plat­nost a účin­nost od 18. 10. 2016

Pravid­la sys­té­mu zajišťování kval­i­ty vzdělá­vací, tvůrčí a s nimi souv. činn. a vnitř. hodn. kval­i­ty vzdělá­vací, tvůrčí a s nimi sou­vise­jících činností
plat­nost od 17. 7. 2017, účin­nost od 1. 9. 2017

Vešk­eré aktu­al­i­zo­vané a závazné normy též na www.ujep.cz