Dokumenty

Studi­jní a zkušeb­ní řád pro studi­um v dok­torských studi­jních pro­gramech UJEP — plat­nost a účin­nost od 16. 5. 2018

Studi­jní a zkušeb­ní řád pro studi­um v bakalářských a mag­is­ter­ských studi­jních pro­gramech UJEP — plat­nost a účin­nost od 16. 5. 2018

Stipendi­jní řád UJEP — plat­nost a účin­nost od 9. 4. 2018

Statut UJEP — plat­nost od 16. 6. 2017; účin­nost od 1. 9. 2017

Řád habil­i­tačního řízení a řízení ke jmen­ování pro­fe­sorem UJEP — plat­nost a účin­nost od 1. 9. 2017

Rig­orózní řád UJEP — plat­nost od 17. 7. 2017; účin­nost od 1. 9. 2017

Řád celoživ­ot­ního vzdělávání UJEP — plat­nost od 17. 7. 2017; účin­nost od 1. 9. 2017

Pravid­la vzniku, schval­ování a změn studi­jních pro­gramů UJEP — plat­nost a účin­nost od 11. 12. 2017

Pravid­la pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnick­ých osob a pro­jed­návání návrhů na založení právnick­ých osob UJEP — plat­nost a účin­nost od 1. 2. 2013

Jed­nací řád Vědecké rady UJEP — plat­nost od 22. 12. 2016; účin­nost od 1. 2. 2017

Jed­nací řád Aka­demick­ého sená­tu UJEP — plat­nost a účin­nost od 22. 12. 2016

Dis­ci­plinární řád UJEP — plat­nost a účin­nost od 16. 5. 2017

Voleb­ní řád Aka­demick­ého sená­tu UJEP — plat­nost a účin­nost od 18. 10. 2016

Pravid­la sys­té­mu zajišťování kval­i­ty vzdělá­vací, tvůrčí a s nimi souv. činn. a vnitř. hodn. kval­i­ty vzdělá­vací, tvůrčí a s nimi sou­vise­jících čin­nos­tí — plat­nost od 17. 7. 2017; účin­nost od 1. 9. 2017

Vešk­eré aktu­al­i­zo­vané a závazné normy též na www.ujep.cz