Dokumenty

Předpisy PF

Směrnice č. 5E/2019 — Vedení, psaní a odevzdávání kvalifikačních prací
platnost a účinnost od 14. 12. 2021

Směrnice č. 8/2018 — Uznávání kreditních bodů absolvovaných předmětů nahrazujících předměty předepsané studijním programem
platnost a účinnost od 17. 9. 2018

Směrnice č. 7/2018 — Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech
platnost a účinnost od 17. 9. 2018

Směrnice č. 6/2018 — Hodnocení dílčích kontrol studia a SZZ
platnost a účinnost od 17. 9. 2018

Směrnice č. 1/2018 — Organizace studia v doktorských studijních oborech akreditovaných na PF UJEP
platnost a účinnost od 12. 2. 2018

Směrnice č. 11/2017 — Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářského a magisterského studijního programu
platnost a účinnost od 25. 10. 2017

Směrnice č. 6A/2017 — Činnost studentů prezenční formy studia doktorských studijních programů na pracovištích PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 4. 2019

Směrnice č. 5/2016 — Pravidla pro konání dílčích zkoušek v rámci doktorského studia na UJEP
platnost a účinnost od 15. 3. 2016

Směrnice č. 11/2015 — Organizační pokyny k realizaci pedagogických a odborných praxí na PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 12. 2015

Směrnice č. 3C/2015 – Pravidla rigorózního řízení na PF UJEP
platnost a účinnost od 23. 3. 2021

Směrnice č. 16/2008 — Mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 1. 2009

Další dokumenty jsou k dispozici zde: Příkazy děkana, Směrnice děkana, Vnitřní předpisy a Provozní řády

Předpisy UJEP

Příkaz rektora č. 3/2021 – Sazebník úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
platnost a účinnost od 1. 7. 2021

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech UJEP
platnost a účinnost od 16. 5. 2018

Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech UJEP
platnost od 13. 9. 2021 a účinnost od 20. 9. 2021

Stipendijní řád UJEP
platnost od 17. 2. 2022, účinnost od 1. 7. 2022

Statut UJEP
platnost od 2. 12. 2019 a účinnost od 1. 1. 2020

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UJEP
platnost a účinnost od 1. 9. 2017

Rigorózní řád UJEP
platnost od 17. 7. 2017, účinnost od 1. 9. 2017

Řád celoživotního vzdělávání UJEP
platnost od 17. 7. 2017 a účinnost od 1. 9. 2017

Pravidla vzniku, schvalování a změn studijních programů UJEP
platnost od 6. 8. 2019 a účinnost od 6. 8. 2019

Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob a projednávání návrhů na založení právnických osob UJEP
platnost a účinnost od 1. 2. 2013

Jednací řád Vědecké rady UJEP
platnost od 22. 12. 2016, účinnost od 1. 2. 2017

Jednací řád Akademického senátu UJEP
platnost a účinnost od 22. 12. 2016

Disciplinární řád UJEP
platnost a účinnost od 16. 5. 2017

Volební řád Akademického senátu UJEP
platnost a účinnost od 18. 10. 2016

Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souv. činn. a vnitř. hodn. kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
platnost od 17. 7. 2017, účinnost od 1. 9. 2017

Veškeré aktualizované a závazné normy též na www.ujep.cz/dokumenty