Dokumenty

Předpisy PF

Směrnice č. 5D/2020 — Vedení, psaní a odevzdávání kvalifikačních prací
platnost a účinnost od 23. 2. 2020

Směrnice č. 8/2018 — Uznávání kreditních bodů absolvovaných předmětů nahrazujících předměty předepsané studijním programem
platnost a účinnost od 17. 9. 2018

Směrnice č. 7/2018 — Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech
platnost a účinnost od 17. 9. 2018

Směrnice č. 6/2018 — Hodnocení dílčích kontrol studia a SZZ
platnost a účinnost od 17. 9. 2018

Směrnice č. 1/2018 — Organizace studia v doktorských studijních oborech akreditovaných na PF UJEP
platnost a účinnost od 12. 2. 2018

Směrnice č. 11/2017 — Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářského a magisterského studijního programu
platnost a účinnost od 25. 10. 2017

Směrnice č. 6A/2017 — Činnost studentů prezenční formy studia doktorských studijních programů na pracovištích PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 4. 2019

Směrnice č. 5/2016 — Pravidla pro konání dílčích zkoušek v rámci doktorského studia na UJEP
platnost a účinnost od 15. 3. 2016

Směrnice č. 11/2015 — Organizační pokyny k realizaci pedagogických a odborných praxí na PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 12. 2015

Směrnice č. 3A/2015 — Pravidla rigorózního řízení na PF UJEP
platnost a účinnost od 4. 9. 2017 platnost a účinnost od 1. 12.

Směrnice č. 16/2008 — Mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 1. 2009

Další dokumenty jsou k dispozici zde: Příkazy děkana, Směrnice děkana, Vnitřní předpisy a Provozní řády

Předpisy UJEP

Příkaz rektora č. 3/2021 – Sazebník úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
platnost a účinnost od 1. 7. 2021

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech UJEP
platnost a účinnost od 16. 5. 2018

Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech UJEP
platnost a účinnost od 18. 9. 2018 (aktualizováno k 1. 10. 2020)
stará verze platná do 1. 10. 2020 k dispozici zde

Stipendijní řád UJEP
platnost a účinnost od 9. 4. 2018

Statut UJEP
platnost od 16. 6. 2017, účinnost od 1. 9. 2017

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UJEP
platnost a účinnost od 1. 9. 2017

Rigorózní řád UJEP
platnost od 17. 7. 2017, účinnost od 1. 9. 2017

Řád celoživotního vzdělávání UJEP
platnost od 17. 7. 2017, účinnost od 1. 9. 2017

Pravidla vzniku, schvalování a změn studijních programů UJEP
platnost a účinnost od 11. 12. 2017

Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob a projednávání návrhů na založení právnických osob UJEP
platnost a účinnost od 1. 2. 2013

Jednací řád Vědecké rady UJEP
platnost od 22. 12. 2016, účinnost od 1. 2. 2017

Jednací řád Akademického senátu UJEP
platnost a účinnost od 22. 12. 2016

Disciplinární řád UJEP
platnost a účinnost od 16. 5. 2017

Volební řád Akademického senátu UJEP
platnost a účinnost od 18. 10. 2016

Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souv. činn. a vnitř. hodn. kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
platnost od 17. 7. 2017, účinnost od 1. 9. 2017

Veškeré aktualizované a závazné normy též na www.ujep.cz