Katedra bohemistiky

doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc.

Pozice: docentka (KBO PF)
 zástupce vedoucí(ho) katedry (KBO PF)
Kontakt: České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
  kancelář č. 450 (nová budova)
Telefon: 47528 - linka: 3353
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Odborná specializace: Syntax, textová syntax, textová lingvistika, jazyk masmédií
Konzultační hodiny:

Nepřítomnost od 12. 6. do 28. 7. 2018.

KH a zkouškové termíny budou vypsány na 2. část zkouškového období.

 Témata disertačních prací:

Komunikační hlediska a gramatika v učebnicích češtiny (historický pohled)
Komunikační aspekty ve výuce skladby na ZŠ/SŠ
Textověsyntaktické jevy v učebnicích gramatiky a komunikační výchovy
(teorie a praxe)
Přesnost a odbornost ve vyjadřování žáků SOŠ s maturitou a G.

Přehled předmětů, na jejichž zajištění se podílí:
---   Syntax pro obor ČJ a literatura a pro obor Čeština pro média a veřejnou správu
---   Technika filologické práce pro Bc. obor ČJLpro ZŠ a SŠ
---   Úvod do žurnalistky a publicistiky pro obor Čeština pro média a veřejnou správu
---   Textová lingvistika pro všecny Mgr. obory
---   Úvod do studia českého jazyka pro všechny Bc. obory

--- Jazyk a styl reklamních textů  pro obor Čeština pro média a veřejnou správu

--- Lingvistická analýza textu pro Mgr. obor učitelství pro ZŠ a SŠ


Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP:

 • Kurs češtiny pro pedagogy, kteří získali vzdělání v jiném jazyce než českém

       Profesní životopis

Vzdělání:  
1972-1977  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze učitelství českého jazyka a literatury a německého jazyka a literatury pro školy II. cyklu
 
1978 Rigorózum: FF UK v Praze: Jazyk regionální publicistiky
1984 - 1989 Externí aspirantura: Ústav pro jazyk český ČSAV v Praze:
Způsoby vyjadřování větných členů v textu: konkurence pojmenování, pronominalizace a elize
1995 Habilitace: PF UJEP v Ústí nad Labem: Elipsa v české syntaxi
Zaměstnání:
1977 - 1978 Gymnázium v Ústí nad Labem, středoškolská profesorka češtiny a němčiny
1978 – 1991 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, katedra českého jazyka a literatury: asistentka, odborná asistentka, tajemnice, vedoucí jazykového oddělení, výuka: syntax, technika mluveného projevu a kultura řeči, stylistika, rétorika, vedení diplomových prací, učitelství 1. stupně ZŠ, učitelství pro ZŠ, SŠ
1991 - dosud
Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, katedra bohemistiky, odborná asistentka, docentka, vedoucí jazykového oddělení, členka komise pro státní závěrečné zkoušky, členka komise pro obhajobu diplomových a bakalářských prací,
dílčí a  státní zkoušky v doktorském studiu, vedení a obhajoby  disertačních prací, předsedkyně oborové rady v DS  
2004 – 2012 Hochschule Zittau/Görlitz, Fachbereich Sprachen externí výuka, dílčí zkoušky na oboru Übersetzungswissenschaft Tschechisch - Englisch

Přehled publikační činnosti za posledních pět let:

 • K rozvoji samostatnosti žáků prostřednictvím výuky českému jazyku a za podpory mezipředmětových vztahů. In: Mlčoch, M. – Vala, J. – Kopecký, K. (eds.): Netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. PdF UP Olomouc 2002, s. 63-73. ISBN 80244-0814-7

 • Komunikacja multietniczna v skole czeskiej. Bohemistyka 3/2002, s. 171-179. spoluautorka M. Čechová. ISSN 1213-7618

 • Początki komunikacji multietnicznej v szkole czeskiej. Bohemistyka 3/2002, s. 179-189 ISSN1213-7618

 • Nauczanie języka czeskiego w grupie wielonarodowej. Bohemistyka 3/2002, s. 207- 215. Spoluautorka M. Čechová. ISSN 1213-7618

 • Několik poznámek k jazykovědné terminologii v pomocných knihách o češtině. In Hájková, E. – Machová, S. (eds.): Školská jazykovědná terminologie. PF UK a JS ČR. Praha 2002, s. 120 -125. ISBN 80-7044-479-7

 • Přijímací zkoušky na vysoké školy. Český jazyk a literatura. SPN, a. s., Praha 2002. (spolu s M. Čechovou – jazyk; Literatura – D. Moldanová, S. Novotný, M. Buriánková). ISBN 80-7235-178-8

 • Centrum a periferie v syntaxi. In Čechová, M. – Moldanová, D. – Millerová, Z. (eds.): Okraj a střed v jazyce a v literatuře. UJEP, Ústí nad Labem 2003, s. 126-134. ISBN 80-7044-479-7

 • Příbalový leták. In Tichý, M. (ed.): Sborník prací filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada jazykovědná. Slezská univerzita, Opava 2002, s.59 - 72. ISBN 80-7249-163-3

 • Několik postřehů k české a slovenské jazykovědné terminologii na 2. stupni základní školy. (Na základě srovnání vybraných učebnic češtiny a slovenštiny). Usta ad Albim Bohemica 1, 2002, č. 3. s.91-97. ISSN 1213-7618

 • Když by versus kdyby, i když by versus i kdyby ve větách podmínkově přípustkových a přípustkových. Sborník prací filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada jazykovědná. 2003. s. 184-196. ISBN 80-7248-6; ISSN 1213-5690

 • Metodický list k vyučování českému jazyku pro učitele žáků-imigrantů. Český jazyk a literatura 53, 2002-2003. č. 4. s.179-184. spolu s. Čechovou M. Příbalový leták. Bohemistyka, 3, 2003, s. 219-239. ISSN 1213-7618

 • Školská jazykovědná terminologie. Český jazyk a literatura, 53, 2002-2003, č. 5, s. 243-246. ISSN 0009-0786

 • Projektové vyučování jako pedagogický experiment budoucího učitele. In Mlčoch, M. – Juřicová, J. (eds.): Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník prací z mezinárodní konference konané na PF UP v Olomouci. PF UP Olomouc 2004. s. 105-112. ISBN 80-210-3568-4

 • K některým spojovacím prostředkům v současné češtině (na základě ČNK Syn 2000). In: Balowski, M., Svoboda, J.: (eds.): Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. Století. Walbrzych-Ostrava 2004, s. 277-290. ISBN 83-911312-6-2

 • Čeština jako nástroj interetnické a interpersonální komunikace, zvláště ve škole. Studienkolleg. Zeitschrift zur Pädagogik und Didaktik studienvorbereitender Kurse für ausländische studierende. Sonderheft 2004. Hochschule Zittau Görlitz, PF UJEP Ústi nad Labem, Zittau 2004 s.49-55.

 • Texty spotřebitelsky hodnotící. In Patráš, V. (ed): Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. Banská Bystrica 2004. s. 292-299. ISBN 80-855-979-1

 • Některé obtížnější jevy syntaktické analýzy. CD. Ústí nad Labem 2004. Zpracováno v rámci projektu FRVŠ č. 1231/2004. 7044-716-8.

 • Pravopisné problémy žáků-cizinců. Český jazyk a literatura, 55, 2004/2005 s. 59-67. spolu s M.Čechovou. ISSN 0009-0786

 • Skladba mluvených projevů z hlediska spisovnosti. In: Minářová, E. – Ondrášková K. (Eds).: Spisovnosti a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy. MU PF Brno 2004. s.156 –162. ISBN 80-210-3568-4

 • Školní mluvnice. Český jazyk a literatura, 55, 2004-2005. č. 4. s. 196 -199. ISSN 0009-786

 • Čas ve větě a textu aneb vyjadřování času v publicistickém textu (Na materiálu regionálních deníků a týdeníků). In: Čechová, M. Moldanová, D. Millerová, Z. (eds.): Čas v jazyce a v literatuře. PF UJEP Ústí nad Labem, 2005, s.103-111. ISBN 80-0786

 • Začarované kruhy ve výuce syntaxe na filologických fakultách pedagogických fakult. In: Vaňko, J.: Syntax a jej vyučovanie. FF UKF, Nitra 2005, s. 146-156. ISBN 80-8050-930-1

 • Co sbližuje publicistiku s reklamou? In: Jaklová, A. (ed.): Komunikace – styl - text FF JCU České Budějovice 2005, s. 77-80. ISBN 80-7040-819-7

 • Když se řekne skladba … Český jazyk a literatura, 56, 20005-2006, č. 5, s. 209-215. ISSN 0009-0786

 • Setkání syntaktiků. Český jazyk a literatura, 57, 2006-2007, č. 2. s. 94-96. ISSN 0009-0786

 • Dvě studie o novočeské syntaxi. Český jazyk a literatura 57, 2006-2007, č. 2. s. 159-161. ISSN 0009-0786

 • Tentokrát zkušenosti ne z našich škol, ale z Rakouska. Český jazyk a literatura, 57 2006-2007, č. 5. s. 242-244. ISBN 0009-0786

 • Větné struktury s významem „lokalizace“ v prostoru v uměleckém překladu. In: Koten J., Mitter, P. (eds.): Prostor v jazyce a literatuře. PF UJEP v Ústí nad Labem. 2007. s. 93-96. CD 15 stran.

 • Cvičení a úkoly ze skladby. PF UJEP Ústí nad Labem 2001. 2002, 110 s. ISBN 80-7044-390-1

 • Obtížnější jevy syntaktického rozboru. I. díl. PF UJEP v Ústí nad Labem. 2007. 78 s. ISBN 978-80-7044-903-5

 • Životní jubileum prof. Marie Čechové, DrSc. Naše řeč, 90, 2007, č. 3, s. 161-164. ISSN 0027-8203

 • Jak se píše o zdraví v současné publicistice. In Moldanová, D. – Balowski. M. (eds.): Co všechno slovo znamená. Sb. Příspěvků věnovaných profesorce PhDr. M. Čechové, DrSc. PF UJEP Ústí nad Labem, 2007, s. 361-374. ISBN 978-80-7044-901-1

 • Komunikačně pragmatické aspekty ve výuce syntaxe na základní škole. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. PdF UP Olomouc, 2007, s. 389-394. ISBN 978-80-244-1946-6

 • Netradičně o výuce češtiny v hodinách dějepisu. In: Tradičnídiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. PdF UP Olomouc, 2007, s. 379-389. ISBN 978-80-244-1946-6

 • Persvazivní funkce v nabídkových dopisech.In: Michalewski, K. (ed.): Jezyk polski v marketingu. Lódž 2008, s. 345-357. ISBN 978-83-7525-166-6.

 • Úspěch a jeho jazykové ztvárnění ve sportovní publicistice. Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Bratislava 2007. s. 96-105. ISBN 978-80223-2427-4.

 • "Vady" a "nedostatky" jako zdroj poznání jazyka a kultivace řeči. In: Liptáková, L. - Klimovič, M. (eds.): Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatury. PU Prešov, 2008, s. 209-227.

 • Mluvnice českého jazyka. učebnice českého jazyka pro střední školy. (kap. Skladba). Nakladatelství Fraus. Plzeň, 2009. spoluautoři: Martinec, I. a Tušková, J. M. ISBN978-80-7238-779-3.
 • Percepce a produkce odborného textu. Český jazyk a literatura, 63, 2012-2013, s. 106-116. ISSN 0009-0786

 •  Marie Čechová a její Řeč o řeči.  Stylistyka, XXII, 2013, s. 529-531. ISSN 1230-2287 (Polsko)

 • Vyjadřování subjektu z hlediska gramatického a textového. In Hasil, J. (ed): Přednášky z 58. běhu letní školy slovanských studií. FF UK v Praze, Praha. Euroslavica , 2015. s. 75-84. ISBN 978-80-7308-557-4