Katedra pedagogiky

Vybrané publikace

Aktuální publikace katedry pedagogiky a jejich pracovníků (2011-2015) 

1. Monografie

BERTL, I. Ekonomika a management neziskových organizací. Ústí nad Labem: UJEP, 2013. 94 s. ISBN 978-80-7414-519-3.

BERTL, I. Kapitoly o vzdělávání dospělých. Ústí nad Labem: UJEP, 2014. 156 s. ISBN 978-80-7414-723-4.

BERTL, I. Kapitoly o vzdělávání dospělých. Ústí nad Labem: UJEP, 2014, 155 s. ISBN 978-80-7414-723.

BÍLEK, M., DOULÍK, P., RYCHTERA, J., ŠKODA, J. K virtualizaci školních experimentálních činností. Reálná a virtuální experiment – možnosti a meze využití jejich kombinace v počáteční přírodovědné výuce. Hradec Králové: M & V Hradec Králové, 2011. 175 s. ISBN 978-80-86771-47-2.

DOULÍK, P., ŠKODA, J., ORLOVA, N. F. Analýza vysokoškolské přípravy učitelů cizích jazyků. Ústí nad Labem: UJEP, 2013. 150. s. ISBN 978-80-7414-655-8.

FISCHER, S., ŠKODA, J., SVOBODA, Z., ZILCHER, L. Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální. Praha: Triton, 2014. 304 s. ISBN 978-80-7387-792-7.

HÁBL, J. Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského. Praha: Návrat, 2011. 162 s. ISBN 978-80-7255-260-3.

CHYTRÝ, V., PEŠOUT, O., ŘÍČAN, J. Preference metakognitivních strategií na pozadí úkolových situací v matematice u žáků druhého stupně ZŠ. Ústí nad Labem: UJEP, 2014. 145 s. ISBN 978-80-7414-796-8.

JINDRÁČEK, V., ŠKODA, J., DOULÍK, P., GERMUŠKOVÁ, M. Dětská pojetí uměleckého textu jako východiska školní interpretace. Ústí nad Labem: UJEP, 2011. 282 s. ISBN 978-80-7414-429-5.

PIVARČ, J., ŠKODA, J., DOULÍK, P. Miskoncepce alternativní religiozity u žáků vybraných gymnázií. Ústí nad Labem: UJEP, 2012. 206 s. ISBN 978-80-7414-520-9.

ŘÍČAN, J. Používané metakognitivní strategie žáků v kontextu autoregulovaného učení. Ústí nad Labem: UJEP, 2013. 78 s. ISBN 978-80-7414-645-9.

SMOLÍK, A., SVOBODA, Z. ET AL. Etopedické propylaje I. Aktuální otázky systému náhradní výchovné péče o jedince s poruchou chování. Ústí nad Labem: UJEP, 2012. 136 s. ISBN 978-80-7414-529-2.

ŠKODA, J., DOULÍK, P. Psychodidaktika. Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada, 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-3341-8.

VOMÁČKOVÁ, H., TIŠLEROVÁ, K., ŽAMBOCHOVÁ, M. Současné ekonomické křižovatky českých vysokých škol. Acta Universitatis Purkynianane. Studia Oeconomica. Ústí nad Labem: UJEP, 2011. 158 s. ISBN 978-80-7414-406-6.
 
VOMÁČKOVÁ, H., CIHLÁŘ, D. Učitelské reflexe vybraných otázek školského managementu I. Ústí nad Labem: UJEP 2012. 96 s. ISBN 978-80-7414-567-4.

ZILCHER, L. Analýza používaných inkluzivně didaktických strategií v ČR a USA. Ústí nad Labem: UJEP, 2013. 168 s. ISBN 978-80-7414-680-0.
  
2. Periodika
 
DOULÍK, P., ŠKODA, J. Vybrané psychodidaktické poznatky jako inspirace (nejen) pro učitele přírodovědných předmětů. Biologie, chemie, zeměpis, 2011, roč. 20, č. 3x, s. 326-330. ISSN 1210-3349.
 
DOULÍK, P., ŠKODA, J. Hledání kritérií kvality pedagogických fakult. Pedagogika. 2011, roč. LXI, č. 4, s. 396-408. ISSN 0031-3815.
 
DOULÍK, P., ŠKODA, J. Vybrané psychodidaktické poznatky jako inspirace (nejen) pro učitele přírodovědných předmětů. Biologie, chemie, zeměpis, roč. 20, č. 3x, s. 326-330. ISSN 1210-3349.

DOULÍK, P., ŠKODA, J. Příprava učitelů v kontextu kontinuální „optimalizace“. Pedagogická orientace, roč. 24, č. 5, s. 818-837. ISSN 1211-4669.

JINDRÁČEK, V., ŠKODA, J., DOULÍK, P. Dětské čtenářství v didaktických souvislostech a perspektivy neurovědních poznatků. Pedagogická orientace, roč. 23, č. 5, s. 691-716. ISSN 1211-4669.
 
HÁBL, J. Vzdělání mravné a nemravné: vztah poznání a ctnosti v Komenského pedagogice. Pedagogika, roč. LXI, č. 2, s. 117-127. ISSN 0031-3815.
 
HLAVIČKOVÁ, L. Celoživotní učení v prostředí kulturních institucí a jeho význam. Lifelong Learning. 2013, č. 1, s. 32 - 43. ISSN 1804-526X.

MATULAYOVÁ, T., HRUŠKOVÁ, R., PEŠATOVÁ, I. Development of school social work in Slovakia and the Czech Republic: Current issues. Ljetopis socijalnog rada/Annual of Social Work, 2013, s. 319–329. ISSN 1846-5412.

MICHALOVÁ, Z., PEŠATOVÁ, I. Připravenost učitelů na inkluzivní vzdělávání v oblasti specifických poruch učení. Speciální pedagogika, 2013, s. 70–74. ISSN 1211-2720.

MICHALOVÁ, Z., PEŠATOVÁ, I. School strain as specific stressor for children with hyperkinetic syndrome. Grant journal, roč. 1, č. 01/02. s. 28–31. ISSN 1805-062X.

MATULAYOVÁ, T., PEŠATOVÁ, I. Školská sociálna práca v inkluzívnej škole. ACC Journal, roč. 18, č. 2, s. 106–113. ISSN 1803-9782.

MATULAYOVÁ, T., PEŠATOVÁ, I. Social Workers in Schools. Sociální práce/Sociálna práca. Special English Issue, roč. 13, č. 5, s. 64–71. ISSN 1213-6204.

PEŠATOVÁ, I., MATULAYOVÁ, T. Kompetence školních speciálních pedagogů a školních sociálních pracovníků v inkluzivním školství v České republice. ACC JOURNAL, roč. 19, č. 3., s. 112–122. ISSN 1803-9782. 

SMOLÍK, A., SVOBODA, Z. Východiska a aplikace zátěžových programů v rámci pregraduální přípravy studentů pedagogických oborů. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, roč. 2011, č. 1, s. 275-287. ISSN 0567-8293.

ŠKODA, J., DOULÍK, P., PROCHÁZKOVÁ, Z. Inquiry-based science education - fashionable trend or hope for science educationregeneration? Technology ofeducation, roč, XX, č. 6, s. 6-11. ISSN 1335-003X.
 
TOMICKÁ, V., KUCHARSKÁ, A. Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v SPC pro děti a žáky s NKS. In Pedagogicko-psychologické poradenství-č. 55, PRAHA: IPPP ČR, 2009. ISSN 1214-7230.  
 
TOMICKÁ, V. Narušená komunikační schopnost a čtenářská gramotnost. In Pedagogika 1-2/2012, Praha UK-PedF. ISSN 0031-3815.
 
FISCHER, S., ŽUKOV, I., DOMLUVILOVÁ, D., SVOBODA, Z. Riziko nebezpečnosti a přístupnost k nápravě u vybraných skupin delikventní mládeže. Česká a slovenská psychiatrie. 2012, vol. 108, no. 5, s. 229 -232. ISSN 1212-0383.
 
3. Kapitoly v odborné knize
 
ДОУЛИК, П., ШКОДА, И. Роль профессора в образовательном процессе студентов недагогических снециальностей. In: Искусство и педагогикатеория, методика, практика. ВладимирВлГУ, 2012. ISBN 978-5-9984-0245-6. s. 45-58.

DOULÍK, P., ŠKODA, J., BRTNOVÁ-ČEPIČKOVÁ, I. PriSciNet – uplatnění metody heuristického vyučování v primárním přírodovědném vzdělávání. In: REGULI, J. (Ed.). Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodnýchvied. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. s. 42 – 46. ISBN 978-80-8082-541-6.

DOULÍK, P., ŠKODA, J., PROCHÁZKOVÁ, Z. Natural science teachertraining: betweenwishes and reality. In: BÍLEK, M. (Ed.). Research, theory a and practise in chemistrydidactic. Research and reasearchorientedstudies. Hradec Králové. Gaudeamus, 2014. s. 9 – 22. ISBN 978-80-7435-415-1.

FISCHER, S., ŽUKOV, I., PTÁČEK, R. Enduring personality disorder by impact of negative events in childhood and adolescence. In: NEEDHAM, I. (Ed.). Violence in Clinical Psychiatry. Amsterdam (Nederland): Kavanah Publisher, 2011. s. 311-313. ISBN 978-90-5740-099-5.
 
HÁBL, J. Duchovní dimenze kvalitního života: princip ne/samosvojnosti v Komenského biografii. In: Doležalová, J., Dvořáková, J., Novosad, I. (Eds.). Kvalita života v kontextech vzdělávání. Zilona Góra:Uniwersytet Zielonogórski, 2011. s. 229-249. ISBN 978-83-7481-402-7.

JINDRÁČEK, V., ŠKODA, J., DOULÍK, P. Oborová didaktika literární výchovy v perspektivě psychodidaktických a neurodidaktických paradigmat. In: DUCHOVIČOVÁ, J., ŠKODA, J. ET AL. Psychodidaktické pojetí kurikulárního a mediačního kontextu edukace. Ústí nad Labem: UJEP, 2013. s. 160-180. ISBN 978-80-7414-658-9.

PEŠATOVÁ, I. Sociální kontext rodiny v souvislosti s rizikovým vývojem dítěte v ústavní péči. In: SYCHROVÁ, A. 2014. Ústavní péče v resocializačním kontextu. Pardubice: Univerzita Pardubice. s. 111-134. ISBN 978-80-7395-756-8. 

PEŠATOVÁ, I. Hyperkinetické poruchy ve vztahu k poruchám chování. In: ČERVENKA, VOJTOVÁ ET AL. Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 9–20. ISBN 978-80-210-6617-5.

PEŠATOVÁ, I. Porucha pozornosti s hyperaktivitou jako rizikový faktor vzniku poruch chování. In: KOL. AUTORŮ. Poruchy chování jako edukační a sociální fenomén. Praha: Knihy nejen pro bohaté, 2013. s. 122–136. ISBN 978-80-86499-08-6. 

PEŠATOVÁ, I. Complementary Factors Causing and Supporting the Development of Risk Behaviour of individuals in Residential Care. In: MEIER, M., STEJSKAL, B., PEŠATOVÁ, I. (Eds.). New Perspectives in Special Education. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2013. s. 89–107. ISBN 978-80-7311-141-0.
 
RADVANOVSKÝ, Z., ŘÍČAN, J., ZILCHER, L. Multikulturní vzdělávání v České republice a její odraz v praxi. In: Sborník kol. autorů (Eds.). Mežetničeskoje sosedstvo v sovremenom megapolíse. Moskva: RUDN, 2013. s. 13-21. ISBN 978-5-209-05312-5.

ŘÍČAN, J. Možnosti výuky syntaktických struktur prostřednictvím obrazového materiálu ve výuce dějepisu: Příspěvek k transformaci obsahu v psychodidaktické úrovni. In: DUCHOVIČOVÁ, J. a ŠKODA, J.  ET AL. (Eds.). Psychodidaktické pojetí kurikulárního a mediačního kontextu edukace. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2013. s. 181-198.  ISBN 978-80-7414-658-9.

ŘÍČAN, J., DOULÍK, P., ZILCHER, L. Quantitative and qualitative standard as ways of research in pedagogical psychology. In: NIKOLIĆ, 
R. (Ed.). Current Trends in Educational Science and Practice VI. Užice: Teachers` Training Faculty, 2013. s. 92-101. ISBN 978-86-6191-018-0.
 
ŠKODA, J., DOULÍK, P. Případová studie – chemie v kontextu přírodovědného vzdělávání. In: PÍŠOVÁ, M., KOSTKOVÁ, K., JANÍK, T. (Eds.). Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2011. s. 115-144. ISBN 978-80-87000-78-6.

ŠKODA, J., DOULÍK, P. Oborové didaktiky – znamení zrodu?. In: GAZDÍKOVÁ, V., MAJHEROVÁ, J. (Ed.). Odborová didaktika – interdisciplinárnydialóg. Ružomberok: Verbum, 2012. s. 247-260. ISBN 978-80-8084-941-2.

ŠKODA, J., DOULÍK, P. Inquiry-based Science Education – módní vlna nebo naděje pro obrodu přírodovědného vzdělávání? In: DUCOVIČOVÁ, J., BABULICOVÁ, Z., ZELENÁ, H. (Eds.). Pedagogické a psychologické aspekty edukácie. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, 2013. s. 10-19. ISBN 978-80-558-0501-6.

TOMICKÁ, KUCHARSKÁ, A. Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických centrech pro děti a žáky s narušenou komunikační schopností. In Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických centrech. Praha: IPPP ČR, 2007, s. 82-108. ISBN 978-80-86856-42-1.
 
TOMICKÁ, V. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. In Metodika pro pedagogy základních škol, "Projekt "Modely inkluzivní praxe v základní škole", CZ1.07_1.2.00_14.0125. Somatopedická společnost Praha, 2011
 
KUCHARSKÁ, A., MRÁZKOVÁ, J., WOLFOVÁ, R., TOMICKÁ, V. Školní speciální pedagog. 1. vyd., Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0497-8.
 
ZILCHER, L., ŘÍČAN, J. Multicultural Education as a Way to Inclusion. In: RABENSTEINER, P., RABENSTEINER, G. (Eds.). Internationalization in teacher education Vol. 6.  Klagenfurt, 2014. s. 192-207. ISBN: 978-3-8340-1395-8

ZILCHER, L., ŘÍČAN, J., JINDRÁČEK, V., ŠKODA, J. Cognitive aspects of text understanding. In: R., NIKOLIĆ (Ed.), Current Trends in Educational Science and Practice VI. Užice: Teachers` Training Faculty, 2013. s. 119-127. ISBN 978-86-6191-018-0.