Katedra pedagogiky

Vědecký program

Vědecká, výzkumná a tvůrčí činnost pracovníků katedry pedagogiky je zaměřena především do těchto klíčových oblastí:

 • Výzkum dětských pojetí, miskoncepcí a strategií jejich didaktické rekonstrukce.
 • Výzkum řízení učební činnosti žáků, zejména řízení učební činnosti jako aktivní konstrukce poznání.
 • Výzkum v oblasti autoregulovaného učení a metakognice.
 • Problematika didaktiky přírodovědného vzdělávání a didaktiky odborných zdravotnických předmětů.
 • Výzkum v oblasti delikvence, poruch chování a jejich etopedických aspektů.
 • Výzkum v oblasti problematiky integrace skupin populace ohrožených sociální exkluzí.
 • Výzkum a tvorba strategií v oblasti inkluzivního vzdělávání.
 • Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád příslušníků skupin z odlišného sociokulturního prostředí a formulace strategií k jejich překonávání.

Členové katedry pedagogiky jsou (byli) v posledních 5 letech zapojeni do řešení těchto grantových projektů:

Projekty evidované v CEP

 • 2008 – 09: „Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami" (zadavatel MŠMT)
 • 2008 – 13: Project No VS/2008/0571. Analytická studie „Zpráva o přístupu sociálně vyloučených skupin obyvatel ke vzdělávání a míře podpory inkluzivního přístupu v kontextu legislativy a strategických dokumentů v oblasti vzdělávání v ČR" (Projekt byl podpořen v rámci evropské výzvy komunitárního programu PROGRESS)
 • 2009 – 11: výzkumného projektu Grantové agentury ČR s názvem „Možnosti a meze interakce reálného a virtuálního prostředí v počátečním přírodovědném vzdělávání" (řešitel: Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.)
 • 2009 – 11: výzkumný projekt Grantové agentury ČR s názvem „Tvorba, validizace a standardizace nástroje pro diagnostiku delikventního chování"

Ostatní významnější projekty

 • 2014- dosud: Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008 
 • 2011 – dosud: projekt 7. Rámcového programu „Věda ve společnosti: Networking Primary Science Education as a means to provide trainig and proffesional development in Inguiry Based Teaching"
 • 2011 – 2013: projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/18.0020 „Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. v kombinované formě studia"
 • 2012 – 2014: projekt ESF CZ.1.07/2.4.00/31.0074 „Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT"
 • 2012 – dosud: ESF CZ.1.07/2.2.00/29.0023 „Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami"
 • 2012 – 2013: projekt v rámci programu „Společné česko-slovenské výzkumné projekty" s názvem „Psychodidaktické pojetí kurikulárního a mediačního kontextu edukace"