Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

Oddělení preprimární a primární pedagogiky

Oddělení preprimární a primární pedagogiky zajišťuje výuku pedagogických dispciplín garantovaných Katedrou preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP u studijních oborů bakalářkého (Učitelství pro mateřské školy) i magisterského (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ)

 

Naše pojetí preprimárního i primárního vzdělávání se opírá o humanistické, na dítě orientované vyučování, které zdůrazňuje preformativní význam dětství pro další život jedince, pro kvalitu osobnosti v dospělosti a na to, aby bylo dětství chápáno jako „bohatství potencialit růstu a rozvoje.“ (Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004, s. 94).

Preprimární pedagogika

 

Pedagogické disciplíny, které jsou zařazeny do studijního plánu bakalářského oboru Učitelství pro mateřské školy, jsou orientovány na získávání a prohlubování znalostí a dovedností z předškolní pedagogiky i didaktiky předškolního vzdělávání. Cílem je podat studentům základní informace o pedagogice jako o vědní disciplíně, o klíčových pedagogických pojmech, se kterými se budou studenti setkávat při studiu dalších pedagogických předmětů. Seznamují je s klasickými i současnými principy pedagogických teorií, s otevřeným systémem výchovy a vzájemnými vztahy mezi jeho základními prvky – cílem výchovy, podmínkami výchovy, prostředky a výsledky výchovy, vztah subjektu a objektu ve výchově.

 

Podstatou těchto předmětů je připravit studenty po stránce teoretické i praktické na organizování a vedení výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole. Rozvíjet dovednosti plánovat a navozovat různé pedagogicko-didaktické aktivity zaměřené na komplexní rozvoj osobnosti dítěte, na rozvíjení kompetencí dítěte, řešit standardní pedagogické situace, řídit zvolené vzdělávací činnosti, použité metody a formy práce zdůvodnit a obhájit, provádět hodnocení dosažených výsledků dětí a sebereflexi své práce.

 

Pracovníci katedry ve spolupráci s externími pracovníky zajišťují výuku předmětů u specializací, které si studenti vybírají, aby získali hlubší znalosti a dovednosti v oblasti řízení mateřské školy a speciální pedagogiky. Základní znalosti pracovního práva jsou důležitou součástí jak pro řídícího pracovníka, tak pro každého zaměstnance školy, školského zařízení. Pozornost je také věnována školskému právu, neboť jeho znalost je důležitou podmínkou pro výkon řídící funkce ve škole. Studenti se seznamují se základními strategiemi rozvoje školy, s vnitřními a vnějšími determinanty ovlivňující rozvoj školy a s metodami jejich zjišťování. Důraz je kladen na základní fáze strategického plánování, klíčové oblasti strategického plánu, monitorování a evaluaci strategického rozvoje školy a na osobnost vedoucího pracovníka.

 

Pedagogika primární školy

 
 

Nové pojetí vzdělávání deklarované v kurikulárních dokumentech (v rámcových vzdělávacích programech) otevírá školám prostor pro kvalitativní proměnu procesů vyučování i učení. Tyto změny s sebou nesou potřebu inovovat strategie výuky v procesu učení i řízení učení, potřebu aplikovat širší repertoár metod výuky s ohledem na zákonitosti učení a akcentovat poznávací aktivity žáka ve vyučování. Změny pojetí vzdělávání ve školách vyvolávají potřebu měnit v těchto intencích také přípravné vzdělávání budoucích učitelů.

 

Vedeme studenty k pochopení a zároveň k prožití toho, že vzdělávání má stimulovat žáky k aktivnosti v činnosti a v jednání s ostatními, k rozvoji zvídavosti, tvořivosti v učení a v životě, k ochotě ke spolupráci a k vzájemné pomoci. V pedagogické praxi to znamená, že výuka má navozovat takové učební situace, které se maximálně podobají situacím spontánního učení. Dialog, diskuse, konfrontace různých názorů a úhlů pohledu vede ke hledání nových řešení, ke vzniku nových myšlenek, nápadů, k novým způsobům zkoumání nových témat. Interaktivní výuka umožňuje studentům spolupodílet se vlastními aktivitami na průběhu výuky a spoluutvářet podobu semináře.

 

Předměty se orientují na oblast výchovy a vzdělávání dětí v primární škole. Cíle i obsah předmětů jsou formulovány v návaznosti na základní poznatky o pedagogických kategoriích, které studenti získali v předmětu Obecná a srovnávací pedagogika (garantem je katedra pedagogiky). Smyslem je dovést studenty k hlubšímu proniknutí do otázek současné výchovy dětí v primární škole.

 

Směřujeme k tomu, aby se studenti orientovali v aktuálních událostech v oblasti školství a vzdělávání, dokázali charakterizovat koncepci humanisticky pojaté výchovy a vzdělávání a promítali progresivní tendence do svého pojetí výuky a pojetí dítěte. Svým přístupem a komunikací vytvářeli sociálně bezpečné, podporující a kooperující prostředí ve skupině.

 

Ke klíčovým pedagogickým disciplínám oboru patří Didaktika primární školy. Cíle i obsah předmětu jsou formulovány v návaznosti na základní poznatky o obecné didaktice a didaktických kategoriích, které studenti získali v předmětu obecná didaktika. Smyslem je dovést studenty k hlubšímu proniknutí do otázek současné koncepce vzdělávání dětí v primární škole a připravit je po stránce teoretické i praktické na vedení výchovně vzdělávacího procesu v primární škole.

 

Získané didaktické znalosti mohou proměnit v didaktické dovednosti v navazujícím předmětu Praktikum didaktiky primární školy. Cílem předmětu je pomáhat studentům rozvíjet didaktické dovednosti, hodnotící přístupy k vyučovacímu procesu, což je předpokladem formování sebereflektivních dovedností. Studenti připravují, sledují a analyzují základní didaktické, řídící a prognostické činnosti učitele v rámci přípravy a průběhu vyučování. Součástí předmětu je příprava mikrovýstupů, jejich realizace a následná reflexe.

 

Součástí pregraduální přípravy studentů učitelství 1. stupně je předmět Pedagogická komunikace. Předmět je zaměřen na rozvíjení, prohlubování a upevňování dovedností vztahující se k procesu verbální a neverbální komunikace jako prostředku pedagogické interakce mezi učitelem a žákem nebo žáky, mezi učitelem a rodiči. Pro výuku samotnou to znamená připravovat pro studenty takové aktivity, které by jim umožnily prostřednictvím činnostního učení: rozvíjet schopnost být dobrým posluchačem, umět naslouchat, dobře zvládnout svoji řeč, osvojit si způsoby, jak předcházet konfliktům, řešit konflikty konstruktivním způsobem, umět hodnotit svůj projev, být schopen provádět sebereflexi svého chování a jednání, sdělovat své pocity – sebevyjádření, nálady, prožitky, své postoje, vhodně využívat při komunikaci neverbálních prostředků, vytvářet komunikativní prostředí ve škole.

 

Pedagogická témata, pedagogické problémy se stávají často tématy pro bakalářské a diplomové práce. Pracovníci katedry preprimárního a primárního vzdělávání vedou každoročně desítky úspěšně obhájených bakalářských i diplomových prací.