Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

Oddělení přírodních a technických věd

Oddělení přírodních a technických věd při Katedře preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP zajišťuje výuku přírodovědných a technických disciplín u bakalářských studijních oborů (Učitelství pro mateřské školy, Sociálně pedagogická asistence, Pedagogika volného času) a magisterského studijního oboru (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ).

V našem pojetí mají medicínsky, zdravovědně a přírodovědně zaměřené disciplíny včetně technických předmětů svůj styčný bod s environmentální výchovou. Upevňují a rozšiřují nejen poznatky o člověku a přírodě, ale i o vzájemných vztazích a učí nahlížet na lidské zdraví, potřeby a činnosti z hlediska širších souvislostí. Integrovaný pohled ukazuje, že vést zdravý život v současném světě neznamená pouze eliminovat zdravotní rizika ohledně lidského zdraví, ale znamená i cíleně přispívat ke zdraví přírodního prostředí.

Výzkumná činnost je zaměřena zejména na biologický vývoj, životní styl a vzdělávání dětí žijících v různých socioekonomických podmínkách. Dále se oddělení zaměřuje na výzkum vybraných aspektů environmentální gramotnosti žáků základních škol i studentů univerzit a na výzkum psychomotorických dovedností žáků.

Oddělení spolupracuje s Pedagogickým centrem v Ústí nad Labem, se středisky ekologické výchovy, občanskými sdruženími a dalšími institucemi. Podílelo se na nizozemsko-českém projektu ekologické výchovy na základních školách „TULIPÁN“, který zastřešovalo MŠMT ČR a Nizozemské ministerstvo zahraničních věcí, a dále na projektu „Reorienting Teacher Education to Address Sustainability” (UNITVIN/UNESCO). Dále oddělení spolupracuje se Sdružením pedagogů technických předmětů Slovinska a podílí se na řešení projektu „To je věda, seznamte se“ CZ.1.07/2.3.00/09.0121 zaměřeného na podporu systematické práce s žáky a studenty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje.

Medicínsky orientované disciplíny

Ke klíčovým disciplínám patří Biologie člověka jako součást komplexního poznání člověka a zvýšení náhledu na člověka jako jedince. U učitelských oborů v předmětu Biologie dítěte je kladen důraz na věkové zvláštnosti jednotlivých kategorií žáků, na které je daný obor zaměřen. Součástí těchto disciplín jsou praktická cvičení ze somatologie a fyziologie, koncipovaná s ohledem na formování postojů studentů k vlastnímu zdraví a na potřeby profesní praxe. Získané poznatky ze základů anatomie, fyziologie, genetiky a patobiologie jsou východiskem pro studium pedagogických, psychologických a sociologických disciplín.

Zdravovědně orientované disciplíny

Kurikulární reforma, která byla odstartována ve školním roce 2007-2008 na školách poskytujících předškolní a základní vzdělávání, problematiku zdraví významně posílila. Svědčí o tom již to, že jedním z devíti vytčených cílů základního vzdělávání je „učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný“. Podpora zdraví žáků se tak stala součástí každodenní pedagogické praxe. Podporovat zdraví žáků v každodenní pedagogické praxi znamená, že ačkoliv je škola zaměřena především na intelektuální potřeby, nemůže si dovolit ignorovat základní fyzické a emocionální potřeby svých žáků (Maslowova hierarchie potřeb člověka). Kvalitní školní prostředí (věcné a psychosociální, vytvoření pocitu fyzické a psychosociální pohody) jsou důležité předpoklady efektivity školní práce a měly by být poskytnuty každému dítěti. Zdravotně orientované disciplíny jsou koncipovány tak, aby každý pedagog byl tudíž schopen poskytovat všem svým žákům, na základě jejich potřeb, podmínky pro zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj, bez nichž není možné plné využití jejich intelektuálních schopností.

Předmět Výchova ke zdraví poskytuje budoucím učitelům, v návaznosti na RVP PV a RVP ZV, základní podněty (poznatky, činnosti, modely chování) pro ovlivňování zdraví, s nimiž se žáci seznamují a učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Z velké části jde o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. V tomto smyslu je věnována zvýšená pozornost účinkům tzv. skrytého kurikula na žáky. Ve výuce jsou využívány výsledky nejnovějších biomedicínckých a sociologických výzkumů, sociální propedeutika, a dále informace o projektech podpory zdraví v celosvětovém i regionálním měřítku.

Předmět Výživa a dietologie představuje výživu jako důležitou součást životního stylu člověka a upozorňuje na specifika výživy se zaměřením na etapy ontogeneze, pro něž je obor určen. Tato specifika zdůvodňuje. Zabývá se biologickými, psychickými a sociálními aspekty výživy a stravování. Podává základy léčebné výživy – dietetiky, seznamuje se základními pravidly pro sestavu diet.

Předměty Sexualita člověka a reprodukční zdraví a Sexuální výchova umožňují získat základní znalosti o historických, biologických, psychologických sociálních aspektech lidské sexuality. Důraz je kladen na pochopení významu sexuality v životě člověka v nejširším smyslu, na morální a etické problémy, a dále na seznámení s právními normami, jež se týkají sexuální oblasti. V učitelských oborech podporuje předmět Sexuální výchova zavádění prvků sexuální výchovy do preprimárního a primárního vzdělávání. Smyslem je poskytnout budoucím učitelům potřebné metodické zázemí k provádění otevřené sexuální výchovy způsobem, který se nesnaží odstranit přirozený stud a neporušuje intimitu dětí, ale poskytuje žákům potřebné informace v souladu s RVP PV a RVP ZV, zejména v oblasti péče o reprodukční zdraví, prevence sexuálního zneužívání a rizikového sexuálního chování.

Předmět Zdravotnické dovednosti a první pomoc si klade za cíl prohloubit a aktualizovat poznatky, které studující získali na základní a střední škole (např. pravidla pro resuscitaci se zhruba každých 5-7 let upravují dle nejnovějších poznatků lékařské vědy). Důraz je kladen na praktické dovednosti. Smyslem je posílit sebedůvěru zachránců při zvládání úrazů a akutních poruchách zdraví. U učitelských oborů je výuka zaměřena především na specifické zvláštnosti závažných akutních stavů a úrazy u dětí školního věku.

Přírodovědně orientované disciplíny

Předměty sdružené do bloku Integrovaný vědní základI, II, III mají za úkol prohloubit a především sjednotit poznatky, které mají studenti učitelství pro první stupeň ZŠ v oblastech botaniky, zoologie, geologie, geografie a ekologie. Blok je rozdělen na tři části, biologický, geografický a environmentální, které zhruba odpovídají rozdělení do tří semestru, s nutnými vzájemnými překryvy.

Budoucí učitelé a učitelky v mateřských školách si v průběhu předmětu Poznávání přírody a práce s přírodninami nejenom „osahají“ běžně dostupné přírodniny a naučí se je rozeznávat, ale také se věnují jejich využití při vlastní praxi. Nedílnou součástí tohoto předmětu jsou terénní exkurse do okolí města Ústí nad Labem, zaměřené na seznámení s běžnými druhy rostlin a živočichů.

Environmentálně orientované disciplíny

Environmenrální výchova je jako důležité a společensky stále významnější téma zastoupena ve všech studijních oborech, na kterých Oddělení přírodních a technických věd participuje. Ačkoli se názvy konkrétních předmětů nepatrně liší (Environmentální výchova, Člověk a životní prostředí), jejich náplň má vždy společné styčné body. Mezi nejvýznamnější patří seznámení s myšlenkami trvale udržitelného rozvoje, zpřístupnění nejnovějších poznatků z dotčených oborů, zařazení environmentální výchovy do příslušných RVP. Důraz je kladen na vzájemnou provázanost jednotlivých environmentálních témat a problémů, jsou nastiňovány možnosti jejich řešení. Od globálních problémů lidstva se studenti postupně, přes regionální problematiku, dopracovávájí až tématice lokální a individuální, ve které hledají své možnosti. Přirozená je názorová pluralita a častá diskuse nad probíranou problematikou.

Technicky orientované disciplíny

Předměty Didaktika pěstitelských a technických prací v magisterském studiu učitelství pro 1. st. ZŠ jsou v návaznosti na vzdělávací obor Člověk a svět práce RVP zaměřeny na získávání základních vědomostí ale především dovedností při práci s technickými materiály, dále na konstrukční činnosti, pěstitelské práce a přípravu jednoduchých pokrmů. Studenti se v praktických cvičeních seznamují s tradičnímí i méně obvyklými materiály a technologiemi jejich zpracování. Didaktická část předmětů se zabývá metodami a formami výuky zaměřenými na praktické činnosti, přičemž je kladen důraz na spojování teoretických informací s praktickými činnostmi, na utváření podmínek pro uplatňování samostatného myšlení, vynalézavost a tvořivost žáků. Obdobné, s přihlédnutím k odlišnostem jednotlivých studijních oborů, je zaměření předmětů Praktické činnosti I a II v oborech Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika volného času.