Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

Oddělení společenskovědního základu

Oddělení společenskovědního základu při Katedře preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP zajišťuje výuku filosofických a antropologických disciplín u bakalářských studijních oborů (Učitelství pro mateřské školy, Sociálně pedagogická asistence, Pedagogika volného času) a magisterského studijního oboru (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ).

Takto pojatý společenskovědní základ slouží k všeobecnému a komplexnímu pochopení pedagogické reality preprimárního a primárního vzdělávání. Humanitní disciplíny v tomto smyslu usilují o prohloubení všeobecného přehledu. Všeobecný přehled má zásadní význam pro porozumění občanské společnosti v jejím komplexním chápání. Napomáhá rozvoji kritického myšlení, prohlubuje schopnost reflexe skutečnosti a přispívá k vytvoření vlastního občanského názoru. Součástí všeobecného přehledu jsou historické souvislosti chápané v kontextu současných společenských procesů. Kultivovaná reflexe dějin tak může napomoci k řešení moderních globálních problémů. Všeobecný přehled tak klade nároky na interdisciplinární vztahy a usiluje o pochopení člověka a světa v jejich celkovosti.

Výzkumná činnost je zaměřena na dějiny preprimární a primární výchovy, ve které jde o uchopení dětství jako fenoménu doby a sociokulturních souvislostí. Dále se oddělení zaměřuje na interpretaci historických, sociálních a filosofických souvislostí preprimární a primární výchovy, ale také výchovy jako takové. V tomto smyslu jde o hermeneutické, konstruktivistické a fenomenologické přístupy.

Historicky orientované disciplíny

Ke klíčovým disciplínám patří Vybrané kapitoly z českých dějin jako základ komplexního chápání pedagogických jevů. V tomto smyslu nejde o vyčerpávající přehled, ale o vybrané události a souvislosti, které bezprostředně souvisí s pedagogickou realitou preprimární a primární výchovy. Tato disciplína tak usiluje o hlubší pochopení pedagogických problémů, které na pozadí historických událostí získají svůj obecnější smysl.

Druhou historicky orientovanou disciplínou je Vývoj myšlení v předškolní výchově. Cílem je vytvořit si přehled o vývoji pedagogických teorií s přihlédnutím k filozofickým a společenským údobím, se zaměřením na předškolní výchovu, a kriticky nahlížet na jednotlivé koncepce pedagogických osobností.

Filosoficky orientované disciplíny

K nejdůležitějším předmětům patří Základy filosofické antropologie a filosofie výchovy společně se samostatně pojatou disciplínou Filosofií výchovy. Předmět sleduje ve své výstavbě základní témata filosofické a pedagogické antropologie jakožto nauky o člověku a jeho výchově: podstata a bytí člověka, jeho postavení ve světě, smysl jeho života, možnosti jeho formování v procesu výchovy a vzdělávání, vzájemný vztah člověka a přírody, člověka a společnosti, otázky jeho vnitřního citového a mravního života. Předmět se snaží ukázat, jak lidé v průběhu dějin rozuměli sami sobě ve filosofické reflexi, neboť sebedefinování vypovídá vždy něco podstatného nejen o tom, kdo je člověk, ale také v jakém světě žije, jaké hodnoty uznává a preferuje, v co věří, jak chápe své možnosti, kam chce směřovat a formovat sám sebe v procesu výchovy.

V předmětu Psychologie a sociologie náboženství je cílem ukázat, jak se v psychice člověka odráží setkání s náboženskou tradicí a hledání odpovědí na základní otázky lidského života. Průhled do skupinové dynamiky náboženského života má pak ukázat, jak praktikování náboženství ovlivňuje sociální život lidí a jaké lidské potřeby mohou vést do područí různých sekt a kultů. Součástí předmětu je rovněž výklad mystiky a mimořádných náboženských stavů v kontextu soudobé kognitivní psychologie a psychologie emocí.

Předmět Etická výchova představuje uvedení do základních filosofických problémů etiky. Systematicky uvádí do hlavních témat individuální a sociální etiky a zároveň podává základní historický přehled významných etických teorií od starověkého Řecka až po dnešek. Smyslem předmětu jsou nejen teoretické znalosti etiky, ale také jejich společenskovědní přesah do praxe.

Etika je dnes jednou z nejpotřebnějších vědních disciplin, především díky komplikovaným a často velmi nepřehledným společenským a sociálním událostem doby. Jedním z cílů bude vést budoucí učitele a sociální pracovníky ke kultuře mravního vědomí, cítění i jednání, jakož i k orientaci v problémové pluralitě dnešní doby, vzhledem k obecně platným přirozeným principům mravnosti. Na jedné straně bude kurs systematicky uvádět do hlavních témat obecné etiky a etiky sociální práce (vztah poznání a chtění, vztah morálky a mravnosti, dobro a zlo, vnější a vnitřní svoboda, svědomí, mravní zákon, důstojnost člověka a základní lidská práva, vnitřní svět druhého člověka, vztah sociální pracovník - klient), na straně druhé v něm bude podán základní historický přehled významných etických teorií a jejich argumentačních postupů od starověkého Řecka až po dnešek (sofistika, Sókratés, Platón, Aristotelés, antický hédonismus, křesťanská etika, utilitarismus, Kant, existencialistická etika, etika diskursu a komunikace, etika odpovědnosti, analytická etika). Nemělo by se však jednat o pouhou galerii rozmanitých názorů na etické problémy v dějinách a současnosti, ale především o zdůraznění významu těchto rozmanitých etických řešení pro současného člověka, kterého se - chtě nechtě - etické otázky bytostně dotýkají. Nepůjde tedy na prvním místě o dějiny samé, nýbrž o nahlédnutí problémů a možností lidského bytí pro nás jakožto dědice a nositele evropské kultury.

Cílem předmět Smysl lidské existence je ukázat otázku po smyslu života jako otázku specificky lidskou, jejíž vynoření konstituuje člověka v dějinách a na jejímž zodpovězení závisí kvalita života jak jedince, tak celého lidského společenství. Je ukázáno, jak lidé předchozích staletí a nejvýznamnější myslitelé řešili tuto zásadní otázku lidské existence a jaká řešení se nabízejí lidem moderního věku.

Společenskovědní témata spojená s problematikou preprimárního a primárního vzdělávání jsou častým a oblíbeným tématem bakalářských a diplomových prací, které jsou na Katedře preprimárního a primárního vzdělávání zpracovávána velice úspěšně a kvalitně.