Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

Přijímací řízení na Katedře preprimárního a primárního vzdělávání

Podmínky přijímacího řízení 2018/2019


Podmínky přijímacího řízení jsou ke stažení zde

V přiloženém dokumentu naleznete zejména následující:


BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY – JEDNOOBOROVÁ STUDIA

Studijní obor Učitelství pro mateřské školy – prezenční forma studia
Přijímací zkouška Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jeho náplní je zjištění základní orientace v daném oboru (základní znalosti v pedagogice a psychologii na úrovni středoškolského učiva), zájem o studium daného oboru (podložený získanými osvědčeními). Hodnoceny budou: Komunikační schopnosti uchazeče (úroveň mluveného projevu, schopnost adekvátní prezentace zájmu o studovaný obor) – max. 25 bodů; Základní znalosti pedagogiky a psychologie (na úrovni střední školy) – max. 25 bodů; Zájem o studovaný obor (doložený certifikáty absolvovaných kurzů, seminářů, doklady o pravidelné a dlouhodobější práci s dětmi ve volném čase) – max. 25 bodů; Výsledky dosavadního studia (maturitní vysvědčení) – max. 15 bodů; Schopnost hovořit o odborném tématu na základě prostudované literatury – max. 10 bodů. Uchazeč předkládá seznam prostudované odborné literatury z oboru.
Prominutí přijímací zkoušky NE
Další podmínky Potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Potvrzení logopeda o schopnosti projevu bez řečové vady. Ke studiu je dále nutný hudební sluch, plavání, tělesná zdatnost. Uchazeč musí být plavec a musí být schopen plnit zápočtové požadavky pro tělesnou výchovu bez omezení po celou dobu studia.

Studijní obor Učitelství pro mateřské školy – kombinovaná forma studia
Přijímací zkouška Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jeho náplní je zjištění základní orientace v daném oboru (základní znalosti v pedagogice a psychologii na úrovni středoškolského učiva), zájem o studium daného oboru (podložený získanými osvědčeními) a je posuzována i dosavadní praxe v oboru. Hodnoceny budou: Komunikační schopnosti uchazeče (úroveň mluveného projevu, schopnost adekvátní prezentace zájmu o studovaný obor) – max. 25 bodů; Základní znalosti pedagogiky a psychologie (na úrovni střední školy) – max. 25 bodů; Zájem o studovaný obor, sebevzdělávání v oboru (doložený profesním portfoliem - certifikáty absolvovaných kurzů, seminářů, workshopů) – max. 25 bodů; Doložená dosavadní pedagogická praxe – max. 15 bodů; Schopnost pohovořit o odborném tématu na základě prostudované literatury – max. 10 bodů. Uchazeč předkládá seznam prostudované odborné literatury z oboru.
Prominutí přijímací zkoušky Přijímací zkouška bude prominuta těm uchazečům, kteří absolvovali program celoživotního vzdělávání Asistent pedagoga (se zaměřením na předškolní vzdělávání) realizovaný jako souběh s akreditovaným studijním programem Učitelství pro MŠ na PF UJEP (garantovaný Centrem celoživotního vzdělávání PF UJEP) a jejichž průměr u závěrečné zkoušky byl do průměru 2,00 (včetně). Certifikát o absolvování programu celoživotního vzdělávání Asistent pedagoga (se zaměřením na předškolní vzdělávání) je třeba předložit do 14. června 2018.
Další podmínky Potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Potvrzení logopeda o schopnosti projevu bez řečové vady. Ke studiu je dále nutný hudební sluch, plavání, tělesná zdatnost. Uchazeč musí být plavec a musí být schopen plnit zápočtové požadavky pro tělesnou výchovu bez omezení po celou dobu studia.


MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PRORAMY – JEDNOOBOROVÁ STUDIA

Studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol (prezenční forma studia)
Přijímací zkouška Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jeho náplní je zjištění základní orientace v daném oboru (základní znalosti v pedagogice a psychologii na úrovni středoškolského učiva), zájem o studium daného oboru (podložený získanými osvědčeními). Hodnoceny budou: Komunikační schopnosti uchazeče (úroveň mluveného projevu, schopnost adekvátní prezentace zájmu o studovaný obor) – max. 25 bodů; Základní znalosti pedagogiky a psychologie (na úrovni střední školy) – max. 25 bodů; Zájem o studovaný obor (doložený certifikáty absolvovaných kurzů, seminářů, doklady o pravidelné a dlouhodobější práci s dětmi ve volném čase) – max. 25 bodů; Výsledky dosavadního studia (maturitní vysvědčení) – max. 15 bodů; Schopnost hovořit o odborném tématu na základě prostudované literatury – max. 10 bodů. Uchazeč předkládá seznam prostudované odborné literatury z oboru.
Prominutí přijímací zkoušky NE
Další podmínky Potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Potvrzení logopeda o schopnosti projevu bez řečové vady. Ke studiu je dále nutný hudební sluch, výtvarné vlohy, plavání, tělesná zdatnost. Uchazeč musí být plavec a musí být schopen plnit zápočtové požadavky pro tělesnou výchovu bez omezení po celou dobu studia.


Studijní obor  Učitelství pro 1. stupeň základních škol (kombinovaná forma studia)
Přijímací zkouška Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jeho náplní je zjištění základní orientace v daném oboru (základní znalosti v pedagogice a psychologii na úrovni středoškolského učiva), zájem o studium daného oboru (podložený získanými osvědčeními). Hodnoceny budou: Komunikační schopnosti uchazeče (úroveň mluveného projevu, schopnost adekvátní prezentace zájmu o studovaný obor) – max. 25 bodů; Základní znalosti pedagogiky a psychologie (na úrovni střední školy) – max. 25 bodů; Zájem o studovaný obor (doložený certifikáty absolvovaných kurzů, seminářů, doklady o pravidelné a dlouhodobější práci s dětmi ve volném čase) – max. 25 bodů; Doložená dosavadní pedagogická praxe – max. 15 bodů; Schopnost pohovořit o odborném tématu na základě prostudované literatury – max. 10 bodů. Uchazeč předkládá seznam prostudované odborné literatury z oboru.
Prominutí přijímací zkoušky  NE
Další podmínky Potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Potvrzení logopeda o schopnosti projevu bez řečové vady. Ke studiu je dále nutný hudební sluch, výtvarné vlohy, plavání, tělesná zdatnost. Uchazeč musí být plavec a musí být schopen plnit zápočtové požadavky pro tělesnou výchovu bez omezení po celou dobu studia.


Studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika (prezenční i kombinovaná forma studia)
Přijímací zkouška Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu. Písemný test je zaměřený na zjišťování celkové úrovně studijních předpokladů uchazeče a také na obecnou orientaci, která souvisí se základními znalostmi v oboru speciální pedagogika, pedagogika a psychologie na úrovni středoškolského učiva. Maximálně je možné získat 30 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky NE
Další podmínky Potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Potvrzení logopeda o schopnosti projevu bez řečové vady. Ke studiu je dále nutný hudební sluch, výtvarné vlohy, plavání, tělesná zdatnost. Uchazeč musí být plavec a musí být schopen plnit zápočtové požadavky pro tělesnou výchovu bez omezení po celou dobu studia.DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY/OBORY

Studijní program Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání
Přijímací zkouška Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Ústní pohovor, který je zaměřený na následující okruhy témat:
Odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 – 30 bodů);
Posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0 – 15 bodů);
Prokázání znalostí ze studia odborné literatury (0 – 15 bodů);
Prokázání znalostí a schopností nezbytných pro studium v doktorském studijním oboru (0 – 40 bodů).
Maximální počet bodů je 100, minimální počet bodů pro úspěšné splnění přijímací zkoušky je 70 bodů.
Tematické zaměření doktorské disertace si může zvolit uchazeč sám.
Prominutí přijímací zkoušky NE
Další podmínky Ukončené magisterské vzdělání studijního oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy (eventuálně s dalšími specializacemi), či studijních programů/oborů zaměřených na přípravu učitelů pro 2. stupeň ZŠ, z nichž alespoň jeden byl přírodovědný.


1. Uchazeči o bakalářské studium nebo o magisterské studium nenavazující na bakalářské (pouze studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol a studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika), kteří v době podání přihlášky již maturovali, zašlou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení společně s přihláškou. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky ještě neukončili středoškolská studia, odevzdají úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení u přijímací zkoušky, nebo - pokud není přijímací zkouška v oboru vypsána, či pokud probíhá přijímací zkouška před maturitou - doručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na adresu studijního oddělení do 17. 6. 2017 (prodloužení termínu pro odevzdání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení může povolit na základě písemné žádosti uchazeče proděkan pro studium).

2. Uchazeči, kteří podávají přihlášku k doktorskému studiu, neuvádějí prospěch ze střední školy. K přihlášce přiloží úředně ověřený opis magisterského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo diploma supplement. V případě, že magisterská studia v době podání přihlášky ještě neukončili, odevzdají tyto doklady u přijímací zkoušky. Pokud je uchazeč absolventem magisterského studijního programu na PF UJEP v Ústí nad Labem a svá studia ukončil v roce 2001 či později, nemusí úředně ověřený opis magisterského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo diploma supplement dokládat.

3. U bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy v prezenční i kombinované formě studia musí student při zápisu do 1. roku studia předložit platný zdravotní průkaz (z důvodu možnosti vykonání praxí ve školských a sociálních zařízeních).