Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

ESF OPVK logo

Společně to dokážeme

program pedagogické intervence pro děti
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
a jejich učitele

Operační program: Vzdělávání pro konkorunce schopnost

Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0105

Trvání projektu: 3. 8. 2009 – 29. 2. 2012

Stručný popis projektu

Realizovaný projekt posílil systém podpory školní úspěšnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí na samém začátku školní docházky a umožnil jim úspěšně zahájit vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu. Projekt přispěl k podpoře a zkvalitnění práce učitelů, kteří učí v přípravných třídách, nebo se na tuto práci připravují, přispěl ke zlepšování pedagogické práce s dětmi, k uplatňování adekvátních metod a forem práce v přípravné třídě. V rámci projektu byly vytvořeny metodické materiály (pro děti i učitele) pro práci v přípravné třídě.
V průběhu projektu byly naplňovány 4 klíčové aktivity:
KA 01 – Motivace škol a zapojení do projektu
KA 02 – Podpora škol a učitelů zapojených do projektu
KA 03 – Podpora dětí a jejich rozvoje
KA 04 – Tvorba učebních materiálů pro děti a metodiky pro učitele
Projekt byl zaměřen na práci s dětmi předškolního věku, které přicházejí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí nebo sociálně vyloučených lokalit. Pozitivní dopad na cílovou skupinu dětí spatřujeme ve zvýšení šancí pokračovat ve vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu. Individuální pokrok, který se promítl v podobě nových zkušeností, dovedností a vědomostí získaných v přípravné třídě, umožnil dětem dobrý start při nástupu do školy a posílil rovné šance v jejich další vzdělávací dráze. Práce dětí s připravenými učebními materiály a pomůckami přispěla k rozvoji dětí ve sledovaných oblastech (rozvoj kognitivních funkcí a řečových schopností, psychomotorický a grafomotorický rozvoj, rozvoj sociálních dovedností), které jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí počátku vzdělávání.

K čemu projekt směřoval?

Cílem projektu bylo posílit systém podpory školní úspěšnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí na samém začátku školní docházky a umožnit jim vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu.

Jaké aktivity byly v rámci projektu realizované?

 • screening škol a jejich zapojení do projektu
 • podpora škol a učitelů zapojených do projektu
 • podpora dětí a jejich rozvoje
 • tvorba učebních materiálů pro děti
 • tvorba metodiky pro učitele

Pro koho byl projekt určen?

Projekt byl určen především pro děti přípravných tříd při základních školách a pro učitele, kteří v přípravných třídách učí nebo se na tuto práci připravují.

Co přinesl projekt učitelům a dětem?

Co přinesl projekt učiteli:

 • rozšíření a prohloubení stávajících profesních kompetencí prostřednictvím vzdělávacího kurzu
 • poznání specifik práce s dětmi vyžadujícími odlišné vzdělávací přístupy
 • zajímavé metody a techniky práce, které posilují kognitivní, sociálně-emocionální a konativní oblasti rozvoje předškolních dětí
 • ukázky práce s vytvořenými učebními materiály a pomůckami
 • výměnu zkušeností s ostatními učiteli ve vzdělávacím kurzu

Co přinesl projekt dětem:

 • dobrý start do školy patřící do hlavního vzdělávacího proudu
 • individuální pokrok ve vědomostech a dovednostech
 • posílení sociálních dovedností a návyků
 • zajímavé aktivity s připravenými pomůckami
 • činnosti s vytvořenými pracovními listy
 • radost a zábavu při společném učení

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Podrobnější informace o projektu a všechny výstupy a vytvořené didaktické pomůcky pro práci dětí v přípravných třídách jsou on-line dostupné na adrese: www.spolecnetodokazeme.cz

Výstupy projektu

Materiály pro práci s dětmi


Učební materiály pro děti přípravných tříd, které byly vytvořené v rámci tohoto projektu
• Soubor námětů a aktivit z oblasti psychomotoriky. Pracovní listy , metodika . Formát souborů pdf.
• Jak se na hradě Klokočníku konala velká oslava. Pracovní listy pro rozvíjení matematických představ doplněné metodikou . Formát souborů pdf.
• Co už umím. Hodnocení zvládnutých vědomostí a dovedností, tzv. "obrázkové vysvědčení" pro děti po absolvování přípravné třídy. Formát souboru pdf, velikost cca. 6 MB.
Čím budu - pracovní listy . Formát souboru pdf, velikost cca. 11 MB.
Čím budu - pracovní sešit . Formát souboru pdf, velikost cca. 1 MB.
Kdo co dělá - povolání . Omalovánky, autorka Milada Linhartová. Formát souboru pdf, velikost cca. 3.1 MB.
Můj pracovní sešit . Autorky Iva Bartošová, Yveta Pecháčková, Radka Bartošová. Formát souboru pdf, velikost cca. 2 MB.
Pracovní sešit pro výtvarné činnosti . Autorky Jitka Géringová, Dagmar Myšáková. Formát souboru pdf, velikost cca. 1.3 MB.

Materiály pro učitele

Materiály pro učitele přípravných tříd, které byly vytvořené v rámci tohoto projektu
• Skripta pro učitele vzniklá v rámci projektu. Komprimovaná složka souborů . Formát souboru zip.
• Předškolní vzdělávání v pedagogických, psychologických a sociálních souvislostech. Sborník z konference konané 10. – 11. listopadu 2011 v rámci projektu ESF Společně to dokážeme. Formát souboru pdf.
• Publikace pro učitele přípravných tříd Společně to dokážeme. Metodika pro učitele přípravných tříd . Formát souboru pdf.
• Náměty pro práci s dětmi v přípravné třídě. Komprimovaná složka souborů . Formát souboru zip.