Katedra tělesné výchovy a sportu

Sdělení vedoucího KTVS

  • Upozornění vedoucího KTVS na zapisování kontrol studia do indexu vyučujícími 
Vážení studenti, v případě požadavku studenta na zanesení kontroly studia do indexu si tento vyhledá příslušného vyučujícího. Z kapacitních důvodů vedoucí KTVS kontroly studia jiných vyučujících do indexu nezapisuje. Výjimkou je případ externích vyučujících, pokud tito nejsou k dispozici v konzultačních hodinách, nebo již na KTVS nevyučují. Student k těmto účelům musí doložit výpis ze STAGu nebo dát zápis ve STAGu k nahlédnutí.
  • Upozornění studentům v souvislosti s jejich nárokováním kompenzace za úrazy během výuky
Objevily se indicie, že studenti, kterým se stal úraz v rámci výuky, neobdrželi žádné pojistné plnění, byť bylo vše řádně zaznamenáno a nahlášeno v souladu s příslušnými směrnicemi. Na moji žádost o dokládání takových případů však studentská část akademické obce nereagovala. Přesto jsme vedli příslušná jednání k těmto problémům. na základě informací podaných Ing. Výbornou (bezp. technik UJEP) není univerzita zákonem povina uzavírat jakoukoli formu úrazového pojištění na studenty. Pokusili jsme se s potenciálním poskytovatelem pojištění projednat úrazové pojištění na studenty i vyučující vypočtené vždy s ohledem na činnost a počet osob (např. výcvikový kurs), které by se uzavíralo jednorázově na konkrétní akci. Náklady spojené s administrativní zátěží jsou však neúměrné. Proto považuji za nutné 1) upozornit každého studenta na riziko chybějícího úrazového pojištění ze strany instituce a 2) doporučit každému studentu sjednat si individuální úrazové pojištění i s ohledem na charakter sportovních činností, které běžně provozuje.