Katedra výtvarné kultury

Publikace

2016

Název: PŮSOBIT, KLÁST PŘEKÁŽKY, VYJÍT VSTŘÍC: ROZHOVORY S VÝTVARNÝMI UMĚLCI NA TÉMA JAK UČIT UMĚNÍ.
Autor/autoři: GÉRINGOVÁ, Jitka a Iva MLADIČOVÁ
Vydavatelské údaje: Ústí nad Labem: UJEP, 2016
Citace: GÉRINGOVÁ, Jitka a Iva MLADIČOVÁ, ed. Působit, klást překážky, vyjít vstříc: rozhovory s výtvarnými umělci na téma jak učit umění. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. ISBN 978-80-7561-042-3.
Anotace: Bude doplněno.
Odkaz na ISSUU.com

2015

Název: TOČÍME FILM!
Autor/autoři: KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka a Johana GABRIELOVÁ
Vydavatelské údaje: Ústí nad Labem: UJEP, 2015
Citace: KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka a Johana GABRIELOVÁ. Točíme film! Ústí nad Labem: UJEP, 2015. s. 152. ISBN ISBN: 978-80-7414-935-1.
Anotace: Publikace Točíme film! se věnuje kouzelnému světu filmu a jeho zprostředkování dětem a studentům. Cílem publikace není popsat dějiny filmu v celé jejich velkoleposti, ale představit vybrané podstatné události, které korespondují se záměrem autorů, zprostředkovat filmovou oblast z teoretické i praktické stránky žákům ZŠ a SŠ a studentům učitelských oborů VŠ. Kniha vznikla jako doplnění a shrnutí cyklu filmových škol, které vznikly v rámci projektu Teen Age Univerzity UJEP v Ústí nad Labem. Text tak shrnuje a doplňuje sérii teoretických přednášek odborníků z filmové branže a praktických workshopů z oblasti kinematografie a filmové tvorby. Druhá část publikace představuje jednotlivé filmové školy, jejich témata a výsledky společné filmové tvorby. V závěru knihy je zveřejněno všech 31 krátkých snímků, které vznikly v rámci projektu. Kniha vznikla jako shrnutí a logické vyústění dvouletého projektu.
Odkaz na ISSUU.com

Název: 3D TISK
Autor/autoři: KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka
Vydavatelské údaje: Ústí nad Labem: UJEP, 2015
Citace: KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka. 3D tisk. Ústí nad Labem: UJEP, 2015. 96 s. ISBN 978-80-7414-936-8.
Anotace: Publikace 3D tisk se věnuje dynamicky se vyvíjející oblasti 3D modelace a 3D tisku a zprostředkovává ji studentům. Jejím cílem je představit projekt letních škol 3D modelace, které vznikly v rámci projektu Teen Age Univerzity UJEP v Ústí nad Labem. Věnuje se fenoménu 3D tisku a možnostem jeho využití v nejrůznějších oblastech. Představuje jednotlivé technologie a postupy práce. Zprostředkovává nám vybrané události, slavná jména a týmy, které hrají důležitou roli ve vývoji v této oblasti. Druhá část publikace představuje jednotlivé workshopové dílny, jejich témata a zaměření – 3D modelace, modelace v programu SketchUp, 3D tisk, kresba 3D tužkou, brýle na virtuální realitu, 3D skenování aj. Dokumentuje průběh odborných letních škol a výsledky práce žáků ZŠ, SŠ a studentů VŠ v této oblasti.
Odkaz na ISSUU.com

2014

Název: STREET ART
Autor/autoři: KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka
Vydavatelské údaje: Ústí nad Labem: UJEP, 2014
Citace: KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka. Street art. Vyd. 1. Ústí nad Labem: UJEP, 2014, 95 s. ISBN 978-80-7414-651-0.
Anotace: Publikace se věnuje fenoménu streetartového umění v ucelené formě. Snaží se představit tuto společností kontroverzně vnímanou oblast komplexně a v kulturněhistorickém kontextu. Distribuuje danou problematiku, mapuje dostupné zdroje informací a srovná domácí a zahraniční zdroje a východiska. Popisuje, třídí a strukturuje množství názorů a přístupů k tomuto fenoménu. Představuje street art jako negativně vnímaný společenský jev, jako umělecký proud i jako oblast zájmu teenagerů. Nahlíží na street art v kulturně historickém kontextu a popisuje jeho vznik a vývoj v širším světovém měřítku i ve specifickém prostředí posttotalitních států střední a východní Evropy. Na devadesáti šesti stranách představuje street art jako specifický a svébytný umělecký proud, který nás denně oslovuje přímo na ulici a který se každý den mění a transformuje, vytrvale reflektuje aktuální dění společnosti, potřeby a možnosti každého z nás, a to jak v roli tvůrců, tak diváků. Publikace se se pro velký zájem čtenářů dočkala i druhého vydání.
Odkaz na ISSUU.com

 
Název: Integra Jam 2010-2014
Autor/autoři: KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka a Hana PEJČOCHOVÁ
Vydavatelské údaje: Ústí nad Labem: UJEP, 2014
Citace: KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka a Hana PEJČOCHOVÁ. Integra Jam 2010-2014. Vyd. 1. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2014, 77 s. ISBN 978-80-7414-694-7.
Anotace: Katalog z výtvarně integračního workshopu zachycuje proces příprav a realizace celého projektu, ukazuje průběžný i finální výsledek a poukazuje na tvorbu zúčastněných klientů, studentů i výtvarných umělců. Jednotlivé texty objasňují myšlenkové zázemí a záměr projektu.
Odkaz na ISSUU.com

2013

Název: PEDAGOGIKA UMĚNÍ - UMĚNÍ PEDAGOGIKY, ANEB, PŘÍNOS OBORU VÝTVARNÁ VÝCHOVA KE VŠEOBECNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ
Autor/autoři: UHL SKŘIVANOVÁ, Věra (ed.)
Vydavatelské údaje: Ústí nad Labem: UJEP, 2014
Citace: UHL SKŘIVANOVÁ, Věra. (ed.) Pedagogika umění - umění pedagogiky, aneb, Přínos oboru výtvarná výchova ke všeobecnému vzdělávání. Vyd. 1. Ústí nad Labem: UJEP, 2014, 253 s. ISBN 978-80-7414-663-3.
Anotace: 15.–17. 10. 2012 se konala na KVK PF UJEP konference. Rozšířené verze vybraných příspěvků pak tvoří tuto monografii.
Odkaz na ISSUU.com

Název: JAROSLAV BROŽEK - ZWISCHEN KÜNSTLER, PÄDAGOGE UND WISSENSCHAFTLER
Autor/autoři: KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka (ed.) a Hana PEJČOCHOVÁ (ed.).
Vydavatelské údaje: Ústí nad Labem: PF UJEP, 2013
Citace: KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka (ed.) a Hana PEJČOCHOVÁ (ed.). Jaroslav Brožek - zwischen Künstler, Pädagoge [sic] und Wissenschaftler: kritische Edition des Schaffens. 1. Ausg. In Ústí nad Labem: PF UJEP, 2013, 132 s. ISBN 978-80-7414-662-6.
Anotace: Die Publikation Jaroslav Brožek - zwischen Künstler, Pädagoge und Wissenschaftler /kritische Edition des Schaffens/ beschreibt konkrete Aspekte aus dem Leben dieser bedeutungsvollen Persönlichkeit der tschechischen Kunstpädagogik. In einzelnen Kapiteln widmen sich die Autoren einigen charakteristischen Tätigkeiten und Berufen, die das Leben von Prof. Jaroslav Brožek begleiten. In seiner Persönlichkeit verschmelzen unter anderen ein Künstler, ein Pädagoge und ein Wissenschaftler. Gerade diese viele Schichten drücken die Titel der Kapitel aus, mit einem "zwischen" eingeleitet. Einzelne Kapitel stellen eine Übersicht der grundlegenden Meilensteine im Brožeks Leben sowie in der Geschichte der Tschechischen Republik vor; beachten seine Rolle eines Vermittlers der bildenden Kunst; erforschen seine Kunsttätigkeit und erinnern und priesen seine Forschungstätigkeit. Die Besonderheit der Auffassung einzelnen Textautoren liegt im suchen nach Kontexte v der Geschichte und Gegenwart der Kunst, Pädagogik und wissenschaftlichen Sphäre. Sie widmen sich somit nicht nur der Geschichte und Beruf eines konkreten Menschen, sondern suchen auch allgemein gesellschaftliche und menschliche Zusammenhänge.
Odkaz na ISSUU.com

 
Název: MODY KOMUNIKACE
Autor/autoři: KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka a Hana PEJČOCHOVÁ
Vydavatelské údaje: Ústí nad Labem: PF UJEP, 2013
Citace: KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka a Hana PEJČOCHOVÁ. Mody komunikace. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: PF UJEP, 2013, 107 s. ISBN 978-80-7414-688-6.
Anotace: Publikace shrnuje výsledky třífázového kvantitativního pedagogického výzkumu zkoumajícího komunikační chování účastníků performativních aktivit a jejich vlastní autoevaluaci komunikačního chování. Cílem publikace je ukázat způsoby a formy komunikace pedagogů, umělců, studentů, žáků a klientů intaktní a neintaktní části společnosti. Výzkum sleduje sociální komunikaci a jednotlivé formy jejího prolnutí do verbálně vyjádřených promluv a naopak ovlivnění sociální komunikace verbálními vyjádřeními.
Odkaz na ISSUU.com

2012

Název: TAJEMSTVÍ VÝROBY SKLA
Autor/autoři: MÜLLEROVÁ, Radka a Jitka KRATOCHVÍLOVÁ
Vydavatelské údaje: Ústí nad Labem: UJEP, 2012
Citace: MÜLLEROVÁ, Radka a Jitka KRATOCHVÍLOVÁ. Tajemství výroby skla. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2012, 70 s. ISBN 978-80-7414-454-7.
Anotace: Katalog z letní školy "Tajemství výroby skla" (5.–9. září 2011) pořádané v rámci projektu "To je věda, seznamte se". Nad názvem: Teen age university.
Odkaz na ISSUU.com

Název: OD TUŽKY KE SPREJI
Autor/autoři: KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka
Vydavatelské údaje: Ústí nad Labem: PF UJEP, 2012
Citace: KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka. Od tužky ke spreji. Vyd. 1. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2012, 146 s. ISBN 978-80-7414-4.
Anotace: Katalog s umělecko-vědných kurzů Teen age university zaměřených na fenomén streetartového umění pořádané v rámci projektu To je věda, seznamte se.
Odkaz na ISSUU.com

 
Název: JAROSLAV BROŽEK - MEZI UMĚLCEM, PEDAGOGEM A VĚDCEM: KRITICKÁ EDICE TVORBY.
Autor/autoři: KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka (ed.), Hana PEJČOCHOVÁ (ed.)
Vydavatelské údaje: Ústí nad Labem: PF UJEP, 2012
Citace: KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka (ed.), Hana PEJČOCHOVÁ (ed.) Jaroslav Brožek - mezi umělcem, pedagogem a vědcem: (kritická edice tvorby). Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, 2012, 118 s. ISBN 978-80-7414-563-6.
Anotace: Publikace Jaroslav Brožek - mezi umělcem, pedagogem a vědcem (kritická edice tvorby) popisuje konkrétní aspekty života této významné osobnosti české výtvarné pedagogiky. V jednotlivých kapitolách se autoři věnují několika charakteristickým činnostem a profesím, provázejícím život prof. Jaroslava Brožka. V jeho osobnosti se totiž mimo jiné snoubí umělec, pedagog i vědec. Právě onu mnohovrstevnatost vystihují názvy kapitol, začínající uvozením "mezi". Jednotlivé kapitoly představují přehled základních mezníků Brožkova života i dějin České republiky, všímají si jeho role zprostředkovatele výtvarného umění, zkoumají jeho uměleckou činnost a znovu připomínají a vyzdvihují jeho výzkumnou činnost. Zvláštnost přístupu autorů jednotlivých textů spočívá v hledání kontextů v historické i současné umělecké, pedagogické a vědecké scéně. Nevěnují se tudíž pouze historii a profesi konkrétního člověka, ale hledají i souvislosti obecně společenské a lidské.
Odkaz na ISSUU.com

2011

Název: POMÁHAJÍCÍ PROFESE: TVOŘIVÉ ZACHÁZENÍ S ODVRÁCENOU STRANOU.
Autor/autoři: GÉRINGOVÁ, Jitka
Vydavatelské údaje: Praha: Triton, 2011
Citace: GÉRINGOVÁ, Jitka. Pomáhající profese: tvořivé zacházení s odvrácenou stranou. Vyd. 1. Praha: Triton, 2011, 198 s. Psyché (Triton). ISBN 978-80-7387-394-3.
Anotace: Kniha zkoumá tematiku problematických aspektů pomáhajících profesí a hledá možnosti jak s nimi smysluplně zacházet pomocí rozvíjení tvořivosti.
Odkaz na ISSUU.com

2010

Název: INTERPRETACE A METODY VE VIZUÁLNÍCH OBORECH
Autor/autoři: DYTRTOVÁ, Kateřina
Vydavatelské údaje: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010, Acta Universitatis Purkynianae.
Citace: DYTRTOVÁ, Kateřina. Interpretace a metody ve vizuálních oborech. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010, 249 s. Acta Universitatis Purkynianae. ISBN 978-80-7414-250-5.
Anotace: Hlavními tématy publikace jsou různé typy interpretací vizuálních oborů a edukační metody vyvíjené k chápání a odhalování fungujících vztahových, interakčních soustav. Hudba, forma a obsah jako možnosti interpretace výtvarných oborů. Přichází s myšlenkou aktualizovaného, nechronologického využití dějin vizuálních oborů v první části, tak při praktických výtvarných tvůrčích činnostech (komiks, smyslový přepis) obsažených v části druhé.
Odkaz na ISSUU.com

Název: HRANICE OBORU: SBORNÍK KOLOKVIA DOKTORSKÉHO STUDIA OBORU VÝTVARNÁ VÝCHOVA: KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY PF UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM 2010
Autor/autoři: DYTRTOVÁ, Kateřina (ed.), Jitka KRATOCHVÍLOVÁ (ed.) a Hana PEJČOCHOVÁ (ed.)
Vydavatelské údaje: Ústí nad Labem: UJEP, 2010
Citace: DYTRTOVÁ, Kateřina (ed.), Jitka KRATOCHVÍLOVÁ (ed.) a Hana PEJČOCHOVÁ (ed.). Hranice oboru: sborník kolokvia doktorského studia oboru výtvarná výchova: katedra výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem 2010. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010, 94 s. ISBN 978-80-7414-238-3.
Anotace: Sborník doktorandského kolokvia mapuje úroveň jednotlivých příspěvků doktorandů, kteří tak přispívají k diskuzi o tom, jaká je vnitřní struktura oboru výtvarná výchova a kde jsou jeho hranice, což je v době pluralitních tendencí a interdisciplinárních vztahů důležitá modelace oboru a možnost ovlivnit aktuálně zaměření jednotlivých doktorandů.
Odkaz na ISSUU.com

Název: INTEGRA JAM
Autor/autoři: KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka, Hana PEJČOCHOVÁ a Iva BALKÓ
Vydavatelské údaje: Ústí nad Labem: UJEP, 2010
Citace: KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka, Hana PEJČOCHOVÁ a Iva BALKÓ. Integra Jam. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010, 44 s. ISBN 978-80-7414-285-7.
Anotace: Katalog z výtvarně integračního workshopu zachycuje proces příprav a realizace celého projektu, ukazuje průběžný i finální výsledek a poukazuje na tvorbu zúčastněných klientů, studentů i výtvarných umělců. Jednotlivé texty objasňují myšlenkové zázemí a záměr projektu.
Odkaz na ISSUU.com