Katedra výtvarné kultury

Výstavy

VÝSTAVA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ „BPDP“

BPDP (= bakalářské práce a diplomové práce) je tradiční výstavou závěrečných prací studentů KVK PF UJEP. Jedná se o jedinečnou událost, která staví samostatné tvůrčí počiny našich studentů před zraky široké veřejnosti, rodičů, kolegů, přátel a v neposlední řadě i žáků a studentů ústeckých škol, kteří se účastní doprovodných programů k výstavě. Akce je důstojným rozloučením se studiem a zároveň vyvrcholením tvůrčích snah studentů a příležitostí předvést široké veřejnosti pomyslný vrchol získaných dovedností, vědomostí a zkušeností, který je celou katedrou s napětím a zvědavostí očekáván.
Výstava BPDP byla poprvé uskutečněna v roce 2012, a to v nevyužitých, stroze industriálních prostorách CPI City Center v centru města, kde se opakovaně konala až do roku 2015. V roce 2016 se nám podařilo dohodnout dlouhodobou spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem, které nám poskytlo velkorysé prostory a institucionální podporu.
Od roku 2013 je k výstavě závěrečných prací přidružena také Výroční cena Katedry výtvarné kultury. Odráží naší snahu motivovat studenty nižších ročníků k vlastní tvůrčí činnosti i mimo limity povinné výuky a umožnit jim realizaci vlastního projektu v kontextu umělecké výstavy. Realizace děl pro Výroční cenu je podpořena mimořádným stipendiem PF UJEP.
Každoroční součástí výstavy je doprovodný edukační program ve formě pracovních listů i galerijních animací, určených především středoškolákům – řadu prezentovaných prací tak lze uchopit i prostřednictvím praktických úkolů a postupů, které navrhnuli vystavující studenti v rámci seminářů, zaměřených na zprostředkování výtvarné tvorby.

Udělení ceny BPDP a Výroční ceny
V den zahájení výstavy prezentující studenti představí své práce odborné komisi, složené ze členů katedry a hostů, jedná se o jakousi „obhajobu nanečisto“. Ve spontánním dialogu bývají často pojmenovány zásadní momenty vystaveného díla, které jsou pro studenty zdrojem cenných informací. Komise na závěr vybere a ocení nejlepší díla v kategoriích (jsou-li zastoupeny více, než jedním projektem):
 • Výtvarný projekt – bakalářská práce
 • Výtvarný projekt – diplomová práce
 • Výtvarně pedagogický projekt – bakalářská práce
 • Výtvarně pedagogický projekt – diplomová práce
 • Výroční cena
Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií je součástí vernisáže. Ocenění studenti jsou odměněni mimořádným stipendiem.

Katalog k výstavě BPDP 2012
Katalog k výstavě BPDP 2013
Katalog k výstavě BPDP 2014
Katalog k výstavě BPDP 2015
Katalog k výstavě BPDP 2016

Informace pro vystavují studenty
Účast na výstavě BPDP všem studentům vysoce doporučujeme. Mají možnost vyzkoušet si „obhajobu nanečisto“, formulovat a prezentovat své názory před odbornou komisí a vyslechnout si cenné rady a připomínky pedagogů ještě před reálnou státní závěrečnou zkouškou či obhajobou bakalářské/diplomové práce. Vystavení výsledků tvůrčího procesu na veřejnosti je z principu nedílnou součástí uměleckého a výtvarně-pedagogického vzdělávání. Výstava BPDP je považována za „završení“ studia na KVK.
 
Organizační průběh výstavy BPDP
 1. Informativní schůzka studentů a pedagogů KVK – zde probíhá především ujasnění požadavků, které budou mít studenti na instalaci svých artefaktů, jejich sladění s technickými možnostmi KVK a Muzea, informace o tom, v jaké formě, do kdy a komu mají studenti dodat anotace a obrazový materiál pro potřeby katalogu a další organizační záležitosti.
 2. Společná prohlídka výstavních prostor – zde se již pracuje s konkrétním prostorovým rozvržením jednotlivých artefaktů, upřesňují se technické požadavky.
 3. Instalace – vystavující studenti, zástupce pedagogů KVK a případně personál Muzea společně instalují celou výstavu.
 4. Zajištění vernisáže – vystavující studenti společně připravují program a občerstvení na vernisáž.
 5. Hlídání prostor – po celou dobu konání vystavující studenti zajišťují hlídání daných prostor a podle potřeby také aktivně provádějí návštěvníky.
 6. V průběhu výstavy se koná doprovodný program (např. galerijní animace, zejména pro střední školy), na kterém vystavující studenti participují, event. jej celý koncipují a realizují.
 7. Deinstalace – probíhá opět za přítomnosti vystavujících studentů a zástupce z řad pedagogů KVK, případně za asistence pracovníků Muzea. Vystavující studenti jsou povinni zajistit deinstalaci svých děl a uvést prostory Muzea do původního stavu.

PRESTIŽNÍ VÝSTAVY

Na popisu pracujeme…