Katedra výtvarné kultury

Bakalářské studium

Na Katedře výtvarné kultury se lze přihlásit ke studiu těchto bakalářských studijních oborů: Výtvarná výchova (jednooborové), Výtvarná výchova pro pomáhající profeseVýtvarná výchova (dvouoborové).
Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem UJEP v Ústí nad Labem pro studium v bakalářských a magisterských programech a Směrnicí děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9/2017: Organizace studia v bakalářských a magisterských programech na Pedagogické fakultě UJEP.

Výtvarná výchova (jednooborové)

Studijní program: Specializace v pedagogice
Délka studia: 3 roky
Typ studia: Prezenční
 
Cílem studia je poskytnout studentům kvalitní vzdělání v oblasti umělecké tvorby, dobrou orientaci v problematice výtvarného umění a vizuální kultury a zároveň základní znalosti a vědomosti v oboru výtvarná výchova a zkušenosti se světem umělecké pedagogiky. Student se přirozeně seznamuje a konfrontuje s aktuálními tendencemi a trendy ve výtvarném umění skrze autentickou zkušenost vlastní tvorby, což je předpokladem pro jeho schopnost a dovednost předat umělecké hodnoty širší veřejnosti. Sebevědomý výtvarný pedagog má možnost, na základě vlastního vnitřního zážitku a (spolu)účasti na uměleckém dění, kvalitně, kompetentně a kultivovaně zprostředkovat veřejnosti umělecké hodnoty a motivovat ji ke kontaktu se světem výtvarného umění, k návštěvě galerijních a muzejních institucí, k participaci na uměleckém provozu.

Informace o přijímacím řízení na akademický rok 2018/2019:
Přijímací zkouška je složena z praktické výtvarné zkoušky a ústního pohovoru (viz Informace k přijímacímu řízení). Při praktické zkoušce je uchazečům zadán výtvarný úkol, jehož řešením prezentují schopnosti improvizace, výtvarného a tvořivého myšlení. Při ústním pohovoru uchazeči prokazují základní orientaci v oblasti všeobecně kulturního přehledu a výtvarného umění (např. znalost významných osobností, galerií a výstav). Součástí pohovoru je hodnocení portfolia a vlastní tvorby uchazeče (viz Informace k přijímacímu řízení na KVK).


Výtvarná výchova pro pomáhající profese

Studijní program: Specializace v pedagogice
Délka studia: 3 roky
Typ studia: Prezenční
 
Co jsou pomáhající profese? Různé obory které sdružuje zaměření na profesní pomoc druhým lidem, tedy takové obory, jejichž předmětem a cílem práce je druhý člověk. Mezi pomáhající profese patří práce ve školství, zdravotnictví i v sociální oblasti.
Naše tříleté bakalářské studium se specializuje na vzdělávání studentů pro práci s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami v oblasti výtvarné výchovy a volnočasových aktivit.
Studium je postaveno na vyvážené kombinaci oborů výtvarná výchova, speciální pedagogika a psychologie.
Studenti absolvují umělecky zaměřené vzdělání (kresba, malba, prostorová tvorba, fotografie, video a nová média, interdisciplinární tvorba) tak, aby zvládali a ovládali širokou škálu výtvarných prostředků a materiálů a jejich využití při tvorbě projektů pro specifickou skupinu.
Dále mají semináře v přesahových oblastech mezi uměním, vzděláváním a terapií, tedy kurzy arteterapie, artefiletiky, art brut, psychomotoriky a relaxačních technik.
V teoretické rovině studium výtvarné výchovy poskytuje základní orientaci v oblasti dějin umění a soudobé vizuální kultury a základy didaktiky výtvarné výchovy.
Oblast speciální pedagogiky a psychologie doplňuje vzdělání studentů o konkrétní poznatky a dovednosti pro práci s jednotlivými specifickými skupinami, např. osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání dospělých, inkluzivní pedagogika.
Od druhého ročníku studenti absolvují odborné praxe, které jim umožňují poznat specifické instituce a postupně se zapojovat do jejich chodu až k samostatně vedené práci s žáky nebo klienty.

Informace o přijímacím řízení na akademický rok 2018/2019:
Přijímací zkouška je složena z praktické výtvarné zkoušky a ústního pohovoru.
Při praktické zkoušce je uchazečům zadán výtvarný úkol, jehož řešením prezentují svojí schopnost tvořivého myšlení a výtvarnou citlivost. Při ústním pohovoru uchazeči prokazují základní orientaci v kultuře, především v oblasti výtvarné kutury (např. znalost významných galerií a výstav), zkušenosti a dosavadní praxi v oblasti práce s lidmi, komunikační a sociální dovednosti. Součástí pohovoru je hodnocení portfolia a vlastní tvorby uchazeče. Bližší informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete v souboru Informace k přijímacímu řízení na KVK.

Výtvarná výchova (dvouoborové)

Studijní program: Specializace v pedagogice
Délka studia: 3 roky
Typ studia: Prezenční
 
Toto tříleté bakalářské studium je koncipováno jako dvouoborové. V rámci výtvarné výchovy se zaměřuje na vzdělávání studentů ve dvou základních oblastech – v oblasti umělecké (zahrnuje vlastní praktickou tvorbu i teorii a dějiny umění) a v oblasti pedagogické (zejména metody zprostředkování výtvarné tvorby a specifika didaktiky výtvarné výchovy). Tyto oblasti poskytují dostatečnou průpravu a oporu v dalším profesním směřování studentů a připravují je na navazující magisterské studium na pedagogických fakultách. V ak. roce 2018/2019 budou otevřeny tyto kombinace:
  • Anglický jazyk a literatura + Výtvarná výchova
  • Český jazyk a literatura + Výtvarná výchova
Informace o přijímacím řízení na akademický rok 2018/2019:
Přijímací zkouška je složená z ústního pohovoru, který je zaměřený na všeobecný kulturní přehled, orientaci v problematice moderního a současného umění a na předchozí pedagogické zkušenosti uchazeče. Součástí pohovoru je hodnocení portfoliavlastní tvorby uchazeče. Krátká výtvarná etuda prověřuje tvůrčí myšlení a výtvarnou citlivost uchazeče. Bližší informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete v souboru Informace k přijímacímu řízení na KVK.