Katedra výtvarné kultury

Magisterské studium

Na Katedře výtvarné kultury lze studovat následujícící navazující magisterské obory a  programy: 

kombinovaná forma studia:
- Učitelství pro střední školy se studijním oborem Výtvarná výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ

denní forma studia:
- Učitelství pro střední školy se studijním oborem Výtvarná výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
- Učitelství pro střední školy se studijním oborem Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ 
- Učitelství pro základní školy se studijním oborem Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ 
- Učitelství pro střední školy se studijním oborem Výtvarně edukativní studia (akreditace tohoto oboru pouze dobíhá, ke studiu se již nelze přihlásit).
 
Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem UJEP v Ústí nad Labem pro studium v bakalářských a magisterských programech a Směrnicí děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9/2017: Organizace studia v bakalářských a magisterských programech na Pedagogické fakultě UJEP.
 
Typy magisterského studia

ŸKombinovaná forma:

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
Standardní doba studia: 2 roky
Forma: kombinované
Vizualizace studijního programu
Odkaz na studijní opory

Více informací o oboru
Program je určen pro absolventy bakalářských programů oboru Výtvarná výchova, bakalářských programů oboru Výtvarné umění, nebo bakalářských programů Humanitní studium se zaměřením na vzdělávání. Studijní program primárně slouží k rozšíření, nebo doplnění kvalifikace.
Obsahem studia je nabytí specifických oborových kompetencí učitelů a to v těsném kontaktu s pedagogickou a uměleckou praxí.
Studium zahrnuje předměty z oblasti teorie výtvarné výchovy, výtvarné, umělecké a pedagogické praxe, oborové didaktiky, dějin umění a pedagogického výzkumu.
Absolvent najde uplatnění v různých typech škol (2. stupeň základních škol a víceletých gymnázií, středních škol všeobecného, ale i uměleckého či technického zaměření, základních uměleckých škol) i na půdě galerií, muzeí a výstavních síní, kde zvládne připravit a zrealizovat výtvarný animační program pro jejich návštěvníky.

Prezenční forma:

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
Standardní doba studia: 2 roky
Forma: prezenční
Vizualizace studijního programu
 
Více informací o oboru
Dvouletý navazující magisterský studijní program oboru Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy je zaměřen na vzdělávání výtvarných pedagogů. Studium zahrnuje předměty z oblasti teorie výtvarné výchovy, výtvarné, umělecké a pedagogické praxe, oborové didaktiky, dějin umění a pedagogického výzkumu. Kompletně tak připravuje absolventa na povolání učitele výtvarné výchovy.
Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru se bude uplatňovat jako výtvarný pedagog na různých typech škol, výtvarný lektor v galerijních zařízeních a mimoškolních aktivitách. Uplatnění najde tedy i na půdě galerií, muzeí a výstavních síní, kde zvládne připravit a zrealizovat výtvarný animační program pro jejich návštěvníky. Absolvent tohoto oboru zvládne nejen zrealizovat vlastní umělecký projekt, ale je schopen na profesionální úrovni zvládnout i přednášku, či připravit projekt z oblasti zprostředkování výtvarné tvorby, animaci, výtvarný workshop, tvůrčí dílnu, kurz či exkurzi.

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ
Standardní doba studia: 2 roky
Forma: prezenční
Vizualizace studijního programu

Více informací o oboru
Dvouoborové magisterské studium Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ je připravováno jako navazující studium pro absolventy dvouoborových bakalářských studijních oborů s výtvarným zaměřením. Realizováno je jako dvouoborové v různých kombinacích (viz sloupec v pravo). Koncepce studijního oboru vychází především ze skutečnosti, že oblast výtvarné pedagogiky v sobě zahrnuje dvě základní, rovnocenné polohy – „praktickou“ i „teoretickou“, tedy schopnost tvořit a schopnost podat svědectví o tomto tvůrčím výkonu ve společensko kulturním kontextu, přičemž důraz je zde kladen zejména na teoretické ukotvení nabytých poznatků a zkušeností.
Absolvent získává kompetence pro výkon učitelské profese na střední škole a odpovídajícíh ročnících víceletých gymnázií. Je vybaven poznatky z oblasti oboru, oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie, které je schopen aplikovat ve vyučování a v dalších profesních činnostech, které vykonává ve škole. Absolvent je schopen provést didaktickou analýzu učiva a je prakticky připraven k realizaci vhodných forem a metod výuky k zajištění výchovně vzdělávacího cíle. Absolvent si osvojuje dovednosti potřebné k ovládání nových technických prostředků, moderních výukových technologií a je schopen vyrovnat se s nároky informační společnosti. Absolvent tohoto oboru zvládne nejen zrealizovat vlastní umělecký projekt, ale je schopen na profesionální úrovni zvládnout i přednášku, či připravit projekt z oblasti zprostředkování výtvarné tvorby, animaci, výtvarný workshop, tvůrčí dílnu, kurz či exkurzi.

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Výtvarná výchova pro 2. stupeň základních škol
Standardní doba studia: 2 roky
Forma: prezenční
Vizualizace studijního programu
 
Více informací o oboru
Dvouoborové magisterské studium Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ je připravováno jako navazující studium pro absolventy bakalářského studijního programu v dvouoborovém studiu a pro absolventy dvouoborových bakalářských studijních oborů se zaměřením na vzdělávání. Realizováno je jako dvouoborové v různých kombinacích (viz sloupec vpravo). Koncepce studijního oboru vychází především ze skutečnosti, že oblast výtvarné pedagogiky v sobě zahrnuje dvě základní, rovnocenné polohy – „praktickou“ i „teoretickou“, tedy schopnost tvořit a schopnost podat svědectví o tomto tvůrčím výkonu ve společensko kulturním kontextu, přičemž důraz je zde kladen zejména na teoretické ukotvení nabytých poznatků a zkušeností.
Absolvent získává kompetence pro výkon učitelské profese. Jako takový je vybaven poznatky z oblasti oboru, oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie, které je schopen aplikovat ve vyučování a v dalších profesních činnostech, které vykonává ve škole. Absolvent je schopen provést didaktickou analýzu učiva a je prakticky připraven k realizaci vhodných forem a metod výuky k zajištění výchovně vzdělávacího cíle. Absolvent si osvojuje dovednosti potřebné k ovládání nových technických prostředků, moderních výukových technologií a je schopen vyrovnat se s nároky informační společnosti.