Katedra výtvarné kultury

Magisterské studium

Na Katedře výtvarné kultury lze studovat následujícící navazující magisterské studijní obory: 

Prezenční forma studia:
 • Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a ZUŠ (jednooborové studium)
 • Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy (dvouoborové studium)
 • Výtvarná výchova pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové studium)
Kombinovaná forma studia:
 • Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a ZUŠ (jednooborové studium)
Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem UJEP v Ústí nad Labem pro studium v bakalářských a magisterských programech a Směrnicí děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9/2017: Organizace studia v bakalářských a magisterských programech na Pedagogické fakultě UJEP.

Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a ZUŠ

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Standardní doba studia: 2 roky
Forma: prezenční
Vizualizace studijního programu
 
Jednooborové magisterské studium Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy je zaměřeno na vzdělávání výtvarných pedagogů. Studium zahrnuje předměty z oblasti teorie výtvarné výchovy, výtvarné, umělecké a pedagogické praxe, oborové didaktiky, dějin umění a pedagogického výzkumu. Kompletně tak připravuje absolventa na povolání učitele výtvarné výchovy.
Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru se bude uplatňovat jako výtvarný pedagog na různých typech škol, výtvarný lektor v galerijních zařízeních a mimoškolních aktivitách. Uplatnění najde tedy i na půdě galerií, muzeí a výstavních síní, kde zvládne připravit a zrealizovat výtvarný animační program pro jejich návštěvníky. Absolvent tohoto oboru zvládne nejen zrealizovat vlastní umělecký projekt, ale je schopen na profesionální úrovni zvládnout i přednášku, či připravit projekt z oblasti zprostředkování výtvarné tvorby, animaci, výtvarný workshop, tvůrčí dílnu, kurz či exkurzi.

Informace o přijímacím řízení na akademický rok 2018/2019:
Přijímací zkouška je složena z ústního pohovoru, zaměřeného na orientaci v problematice výtvarného umění, na interpretaci a zprostředkování uměleckého díla, na všeobecný přehled uchazeče v oborech výtvarná výchova a pedagogika a na jeho předchozí pedagogické zkušenosti. Součástí pohovoru je hodnocení portfolia a vlastní tvorby uchazeče (viz Informace k přijímacímu řízení na KVK).


Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Standardní doba studia: 2 roky
Forma: prezenční
Vizualizace studijního programu

Dvouoborové magisterské studium Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy je připravováno jako navazující studium pro absolventy dvouoborových bakalářských studijních oborů s výtvarným zaměřením. Realizováno je jako dvouoborové v různých kombinacích (viz sloupec v pravo). Koncepce studijního oboru vychází především ze skutečnosti, že oblast výtvarné pedagogiky v sobě zahrnuje dvě základní, rovnocenné polohy – „praktickou“ i „teoretickou“, tedy schopnost tvořit a schopnost podat svědectví o tomto tvůrčím výkonu ve společensko kulturním kontextu, přičemž důraz je zde kladen zejména na teoretické ukotvení nabytých poznatků a zkušeností.
Absolvent získává kompetence pro výkon učitelské profese na střední škole a odpovídajícíh ročnících víceletých gymnázií. Je vybaven poznatky z oblasti oboru, oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie, které je schopen aplikovat ve vyučování a v dalších profesních činnostech, které vykonává ve škole. Absolvent je schopen provést didaktickou analýzu učiva a je prakticky připraven k realizaci vhodných forem a metod výuky k zajištění výchovně vzdělávacího cíle. Absolvent si osvojuje dovednosti potřebné k ovládání nových technických prostředků, moderních výukových technologií a je schopen vyrovnat se s nároky informační společnosti. Absolvent tohoto oboru zvládne nejen zrealizovat vlastní umělecký projekt, ale je schopen na profesionální úrovni zvládnout i přednášku, či připravit projekt z oblasti zprostředkování výtvarné tvorby, animaci, výtvarný workshop, tvůrčí dílnu, kurz či exkurzi. V ak. roce 2018/2019 budou otevřeny tyto kombinace:
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ
 • Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ
 • Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
 • Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ
Informace o přijímacím řízení na akademický rok 2018/2019:
Přijímací zkouška je složena z ústního pohovoru, zaměřeného na orientaci v problematice výtvarného umění, na interpretaci a zprostředkování uměleckého díla, na všeobecný přehled uchazeče v oborech výtvarná výchova a pedagogika a na jeho předchozí pedagogické zkušenosti. Součástí pohovoru je hodnocení portfolia a vlastní tvorby uchazeče (viz Informace k přijímacímu řízení na KVK).

Výtvarná výchova pro 2. stupeň základních škol

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Standardní doba studia: 2 roky
Forma: prezenční
Vizualizace studijního programu

Dvouoborové magisterské studium Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ je připravováno jako navazující studium pro absolventy bakalářského studijního programu v dvouoborovém studiu a pro absolventy dvouoborových bakalářských studijních oborů se zaměřením na vzdělávání. Realizováno je jako dvouoborové v různých kombinacích (viz sloupec vpravo). Koncepce studijního oboru vychází především ze skutečnosti, že oblast výtvarné pedagogiky v sobě zahrnuje dvě základní, rovnocenné polohy – „praktickou“ i „teoretickou“, tedy schopnost tvořit a schopnost podat svědectví o tomto tvůrčím výkonu ve společensko kulturním kontextu, přičemž důraz je zde kladen zejména na teoretické ukotvení nabytých poznatků a zkušeností.
Absolvent získává kompetence pro výkon učitelské profese. Jako takový je vybaven poznatky z oblasti oboru, oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie, které je schopen aplikovat ve vyučování a v dalších profesních činnostech, které vykonává ve škole. Absolvent je schopen provést didaktickou analýzu učiva a je prakticky připraven k realizaci vhodných forem a metod výuky k zajištění výchovně vzdělávacího cíle. Absolvent si osvojuje dovednosti potřebné k ovládání nových technických prostředků, moderních výukových technologií a je schopen vyrovnat se s nároky informační společnosti. V ak. roce 2018/2019 budou otevřeny tyto kombinace:
 • Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ
 • Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ
 • Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ
Informace o přijímacím řízení na akademický rok 2018/2019:
Přijímací zkouška je složena z ústního pohovoru, zaměřeného na orientaci v problematice výtvarného umění, na interpretaci a zprostředkování uměleckého díla, na všeobecný přehled uchazeče v oborech výtvarná výchova a pedagogika a na jeho předchozí pedagogické zkušenosti. Součástí pohovoru je hodnocení portfolia a vlastní tvorby uchazeče (viz Informace k přijímacímu řízení na KVK).

Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a ZUŠ

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Standardní doba studia: 2 roky
Forma: kombinované
Vizualizace studijního programu
Odkaz na studijní opory

Jednooborový studijní obor je určen pro absolventy bakalářských studijních oborů Výtvarná výchova, Výtvarné umění, nebo bakalářských studijních programů Humanitní studium se zaměřením na vzdělávání. Studijní obor primárně slouží k rozšíření nebo doplnění kvalifikace.
Obsahem studia je nabytí specifických oborových kompetencí učitelů a to v těsném kontaktu s pedagogickou a uměleckou praxí. Studium zahrnuje předměty z oblasti teorie výtvarné výchovy, výtvarné, umělecké a pedagogické praxe, oborové didaktiky, dějin umění a pedagogického výzkumu.
Absolvent najde uplatnění v různých typech škol (2. stupeň základních škol a víceletých gymnázií, středních škol všeobecného, ale i uměleckého či technického zaměření, základních uměleckých škol) i na půdě galerií, muzeí a výstavních síní, kde zvládne připravit a zrealizovat výtvarný animační program pro jejich návštěvníky.

Informace o přijímacím řízení na akademický rok 2018/2019:
Přijímací zkouška je složena z ústního pohovoru a z praktické výtvarné zkoušky. Ústní pohovor je zaměřen na orientaci v problematice výtvarného umění, na interpretaci a zprostředkování uměleckého díla, na všeobecný přehled uchazeče v oborech výtvarná výchova a pedagogika a na jeho předchozí pedagogické zkušenosti. Součástí pohovoru je hodnocení portfolia a vlastní tvorby uchazeče. Praktická výtvarná zkouška ověřuje schopnost tvořivého řešení výtvarného problému (viz Informace k přijímacímu řízení na KVK).