Katedra výtvarné kultury

Rigorózní řízení

 
Rigorózním řízením se u absolventů relevantních magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“, ověřuje, zda si prohloubili teoretické poznatky získané dosavadním vysokoškolským studiem a zda získali schopnost samostatné práce s novými teoretickými a empirickými poznatky.

PF UJEP vykonává rigorózní řízení v návaznosti na akreditované magisterské studijní programy N7503 Učitelství pro základní školy a dále N7504 Učitelství pro střední školy se zaměřením na některou z těchto specializací vycházejících z akreditovaných studijních oborů:
 
  • 7503T146 Výtvarná výchova pro 2. stupeň základních škol
  • 7504T162 Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy
  • 7504T296 Výtvarně edukativní studia
  • 7504T163 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy

V souladu s § 46 odst. 5 písmena b) Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů uděluje PF UJEP ve všech specializacích rigorózního řízení po jeho úspěšném absolvování titul „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem).

Rigorózní řízení se zahajuje podáním přihlášky ke státní rigorózní zkoušce, která je přílohou směrnice 3/2015.
Pokud chce adept používat zařízení a informační technologie pracoviště a chce, aby mu byly poskytnuty konzultace akademických pracovníků v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku, je povinen uhradit poplatek dle čl. 7, odst. 3a této směrnice.

Obecně platí, že státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce.
 
OKRUHY OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁSTI STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY:
  • Teorie výtvarné výchovy jako věda
  • Výtvarná výchova jako předmět
  • Koncepce výtvarné výchovy
  • Pedagogika umění a zprostředkování umělecké tvorby
  • Dějiny českého a evropského výtvarného umění; základy teorie dějin umění

(podrobnější znění okruhů otázek zde: Okruhy otázek ústní části Státní rigorózní zkoušky )

OBHAJOBA RIGORÓZNÍ PRÁCE:
Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné tvůrčí činnosti uchazeče. Předpokládá se především práce s různými informačními zdroji včetně cizojazyčných pramenů a schopnost jejich kritické analýzy. Rigorózní práce musí obsahovat původní výsledky nebo originální zpracování ucelené části problematiky daného oboru či specializace. U empirických prací je nutno uvést výzkumný problém, cíle výzkumu, explicitně formulovat výzkumné hypotézy, použité výzkumné metody a techniky, způsoby a rozsah verifikace hypotéz a závěry z toho plynoucí. Téma rigorózní práce musí být v souladu s oborem státní rigorózní zkoušky.
Za nedílnou součást rigorózní práce se pokládá autoreferát specifikovaný v čl. 4 odst. 4 Rigorózního řádu UJEP (v něm autor uvede zejména cíl rigorózní práce, současný stav řešené problematiky, hlavní výsledky rigorózní práce, vlastní přínos z hlediska výsledků, případně metod zpracování, nových přístupů, přínosu a využitelnosti v praxi. U výzkumných prací je nutno uvést zkoumanou hypotézu, způsoby a rozsah jejího ověřování a závěry z toho plynoucí. Rozsah autoreferátu je maximálně 4 až 6 stran včetně českého a cizojazyčného resumé rigorózní práce; seznam literatury se do tohoto rozsahu nezapočítává).
Minimální rozsah rigorózní práce činí 80 normostran textu, do kterých se nezapočítávají formální kapitoly, seznam použitých informačních zdrojů a přílohy (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Rigorózní práce musí obsahovat čestné prohlášení uchazeče, že práci vypracoval sám, uvedl v seznamu veškerou použitou literaturu a že předložená rigorózní práce nebyla použita jako podklad v jiném řízení o udělení akademického titulu. Toto prohlášení opatří uchazeč aktuálním datem a ve všech třech odevzdávaných exemplářích originálem svého podpisu. Kopie podpisu nebo jeho oskenování jsou nepřípustné. Další součástí rigorózní práce a rovněž autoreferátu je resumé v jazyce anglickém v minimálním rozsahu jedné normostrany.

Státní rigorózní zkouška složená z ústní části a obhajoby rigorózní práce se koná zpravidla v jednom dni před jmenovanou komisí pro státní rigorózní zkoušky.
 
SLOŽENÍ KOMISE PRO STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY:
 
 Předseda:  doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.
   
Členové: prof. ak. mal. Jitka Svobodová
  doc. ak. mal. Margita Titlová – Ylovsky
  doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
  PhDr. Iva Mladičová, Ph.D.
  PhDr. Martin Krummholz, Ph.D.
  Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D.
  Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.
MgA. Jan Prošek, Ph.D.