Katedra tělesné výchovy a sportu

Pokyny pro autory

Redakce přijímá příspěvky v českém jazyce a angličtině, které odpovídají odbornému profilu časopisu. Všechny přijaté práce jsou recenzovány (peer review), přičemž se zachovává oboustranná anonymita. O výsledcích recenzního řízení a názoru redakce na konečnou úpravu článku je autor informován. Před definitivním odevzdáním do tisku bude autorovi zaslán provizorní výtisk práce k autorské korektuře, která musí být zaslána zpět do redakce do pěti pracovních dnů.

Příspěvky se zasílají do redakce časopisu v elektronické formě e-mailem na adresu vedoucího redaktora.


Zaslaný článek
obsahuje:

 • údaje pro uvedení do časopisu: název, celá jména autorů s odkazy na pracoviště, názvy pracovišť a kontaktní adresu korespondujícího autora
 • údaje sloužící k další komunikaci autora s redakcí: telefon, e-mail

 

 • Prohlášení o vytištění s podpisy autora a všech spoluautorů - prohlášení, že zaslaný text je určen pro otištění v časopisu Journal of Outdoor Activities a nebyl ani nebude jinde publikován (vyloučení duplicitních publikací), a klauzuli, že případní spoluautoři souhlasí s textem zaslaného sdělení a s uveřejněním v tomto časopisu 
 • negativní prohlášení o sponzorování či střetu zájmů; v opačném případě, kdy je práce sponzorována (grantem, jinou organizací, výrobcem apod.) nebo dochází-li ke střetu zájmů (např. autor je přímo či nepřímo zainteresován na výsledcích výroby či prodeje, je majitelem popisovaného patentu apod.), musí být tato skutečnost v závěru sdělení uvedena
 • u klinických studií v biomedicínských oborech čestné prohlášení o schválení etickou komisí příslušné vysoké školy či ústavu

 

Formální požadavky článku:
Každý příspěvek musí splňovat určité obsahové a formální požadavky: musí mít předepsaný rozsah, počet literárních odkazů a odpovídající text v anglickém a mateřském jazyce autora (viz tabulka č. 1). Původní práce se standardně rozděluje na části Introduction - Methods – Results and Discusion – Conclusions - References, v českém jazyce se jedná o Úvod - Metody - Výsledky – Výsledky a Diskuse - Závěry – Literatura a také Abstract /česky Souhrn/, který v sobě shrnuje cíl práce, popř. východisko, použité metody, výsledky a závěry. Přehledový článek může mít volnější formu, důraz je kladen na jeho přehlednost a aktuálnost.

Tabulka č. 1: Přehled jednotlivých typů sdělení

Typ sdělení Obvyklý rozsah Počet literárních odkazů Recenzní řízení
původní práce 5-10 normostran 8-20 referencí 2 recenzenti
přehledový článek 5-12 normostran 10-30 referencí 2 recenzenti
 
Grafy, schémata, tabulky, vzorce či obrázky musí být poslány zvlášť vždy jako samostatné dokumenty v původním formátu. V textu je třeba na ně na příslušných místech uvádět odkazy. 

Převzaté rozsáhlejší partie textu a dokumentace musí být doloženy souhlasem autora a vydavatele původní publikace s otištěním.

Zásady vztahu mezi autory a redakcí
Uveřejněná práce se stává majetkem časopisu a přetisknout její část, přesahující rozsah abstraktu nebo použít obrázek v jiné publikaci lze jen se souhlasem vydavatele. Rukopis se archivuje v redakci; autorům se vrací jen v případě, že byl odmítnut, nebo na zvláštní vyžádání autora.

Recenzní řízení a úprava rukopisu

Po obdržení rukopisu redakce vyrozumí (korespondujícího) autora o výsledcích recenzního řízení emailem s názorem na konečnou úpravu článku. Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy textu a upravovat pravopis podle progresivní verze. Před definitivním odevzdáním do tisku bude autorovi zaslán provizorní výtisk práce k autorské korektuře. Při autorské korektuře nelze bez předchozí dohody s redakcí provádět změny textu v rozsahu větším než 5 řádků. Užívejte obvyklých korektorských značek. Korekturu odešlete neprodleně zpět do 5 pracovních dnů.

Obecné náležitosti rukopisu

Standard časopisu Journal of Outdoor Activities je od 2/2012 založen na publikačním stylu APA - Americké psychologické asociace – Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition, 2008 (viz www.apastyle.org).

Příklady použití normy APA

Text musí být napsán v souladu s platnými jazykovými normami. Texty žádáme napsané písmem Times New Roman, velikost písma 12, styl písma Normální, zarovnání vlevo. Stránky nejsou očíslované. 

 • Titulní strana obsahuje výstižný a stručný název práce v angličtině a v češtině /či ekvivalent v rodném jazyce autora/, jména všech autorů a také kontaktní informace pro korespondenci.
 • Abstrakt v angličtině v rozsahu maximálně 200 slov a identický český souhrn /nebo v rodném jazyce autora/.
 • Klíčová slova v angličtině a v češtině /nebo v rodném jazyce autora/. Používejte prosím maximálně dvouvýrazová slovní spojení.
 • Vlastní text rozdělený na části Introduction - Methods – Results and Discusion – Conclusions - References, v českém jazyce se jedná o Úvod - Metody - Výsledky – Výsledky a Diskuse – Závěry - Literatura.
 • Tabulky a grafy: Tabulka nesmí být širší než 14 cm. Výška písma alespoň 8 – 10. Při grafech používejte laskavě výrazně kontrastní barvy (upozorňujeme, že časopis je černobílý).
 • Pro seznam References /Literatura/ žádáme autory, aby zvýšenou pozornost věnovali přesnému a korektnímu odkazování.
  Reference jsou umístěny na konci příspěvku a je v něm uvedena pouze literatura, na kterou se v textu odkazuje. Seznam je v abecedním pořadí a musí být v souladu s APA publikačním stylem.
 • Pro reference v textu nelze nikdy použít poznámky pod čarou.
 • Citace musí autoři používat dle normy APA.